Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 29 juni 2020

1 juli.-Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces spraken Provinciale Staten (PS) over het beleid en de resultaten van de provincie in 2019 en over de plannen voor 2021. 

Ze stelden de Jaarrekening 2019 en de Kaderbrief vast. Het was voorlopig ook de laatste online vergadering van Provinciale Staten. Na de zomer gaan PS weer fysiek vergaderen.

Jaarstukken 2019

PS stelden de jaarstukken 2019 vast waarin Gedeputeerde Staten (GS) verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de resultaten van het jaar 2019. PS complimenteerden het college met de leesbaarheid en transparantie ervan, maar stelden ook vragen over het gevoerde beleid en over de onderbesteding. 

Kaderbrief 2021

PS stelden de kaderbrief vast. Daarin geven GS aan wat zij het komende jaar willen bereiken, wat zij daarvoor gaan doen en hoeveel geld daarvoor nodig is. PS namen de tijd voor de kaderbrief en stelden veel vragen over de keuzes die daarin gemaakt worden. Ook spraken zij over de trends en ontwikkelingen en over de onzekerheid door corona. GS gingen uitgebreid in op de vragen. Geen van de moties en amendementen die PS indienden over de kaderbrief werden aangenomen.

PS stelden daarnaast vragen over de besteding van de noodfondsen van 110 miljoen euro van de provincie voor maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, over het tempo van de besteding daarvan en de relatie met de kaderbrief. Gedeputeerde Zita Pels zegde toe dat GS met een blauwdruk komen om met PS te praten over de besteding van de noodfondsen. Gedeputeerde Ilse Zaal zegde toe dat zij dit najaar bij de behandeling van de begroting een voorstel doet over POP3-gelden waarvoor de EU weer cofinanciering beschikbaar stelt. 

Keti Koti, dierenverzorgers, Tata-innovatie, buurtbussen 

Provinciale Staten dienden een groot aantal zogenaamde ‘moties vreemd aan de orde van de dag’ in. Ze namen een motie aan van GroenLinks, de PvdA, D66, CDA, PvdD, SP en CU over aandacht voor Keti Koti, ’dialoogtafels’ en een tentoonstelling over racisme die in het Provinciehuis in Haarlem moet komen. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk gaf aan dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te gaan over onze geschiedenis en om stil te staan bij Keti Koti. PS namen ook een motie aan van PvdD, SP, PVV, FVD, 50PLUS/PvdO, GroenLinks, PvdA en D66 om ook opvangcentra voor wilde dieren financiële hulp te bieden, in het kader van coronamaatregelen.

Verder namen PS een motie aan van VVD, CDA en SP waarin zij het college verzoeken om zich naast de handhavingstaken te richten op innovatie en duurzaamheid bij Tata, om een actieve rol te spelen bij het realiseren van een duurzame staal- en ijzerindustrie, om te investeren in een evenwicht tussen het economische belang en de gezondheid van de omgeving en om Tata en de omgeving bij de uitwerking te betrekken. De SP, PvdD en de PvdA dienden een motie in waarmee zij het college opriepen om samen met de buurtbusverenigingen en Connexxion de buurtbuslijnen in Noord-Holland weer op te starten, die nu grotendeel stil liggen door de coronamaatregelen. Deze motie werd aangenomen. 

online ps-vergadering

Afscheid van Statenleden Sanderse en Bolkestein

Twee Statenleden namen voor het laatst deel aan de PS-vergadering. Marleen Sanderse (CDA) wordt de nieuwe burgemeester van Hattem in de provincie Gelderland. Martijn Bolkestein (VVD) wordt lid van de Tweede Kamer. Mario van Dregt werd benoemd tot duo-commissie lid voor de PvdO. Een duo-commissielid mag aan vergaderingen van de Statencommissie deelnemen waarin hij of zij benoemd is, maar neemt niet deel aan de vergaderingen en stemmingen van Provinciale Staten.

Hamerstukken

Provinciale Staten besloten onder andere:
•    Over het voorkeurstracé van een ondergrondse 150 kV kabelverbinding tussen Beverwijk en Oterleek en de locatie van een hoogspanningsstation in Beverwijk.
•    Dat gedeputeerde Ilse Zaal de heer Jack van der Hoek opvolgt als lid van de recreatieschappen. 
•    Statenlid Arja Kapitein aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van het Waddenfonds. 
•    Dat Statenlid Remco Vink de heer Emre Kanik vervangt als lid de Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer. 
•    Over het vergaderschema van PS en de Statencommissies in het jaar 2021.

Voorgenomen besluiten

De besluiten die Provinciale Staten namen zijn voorgenomen besluiten. De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt het mogelijk dat PS online vergaderen. Om te voorkomen dat het stemmen tijdens de online vergadering te lang zou duren, gaven de fractievoorzitters een indicatie van de wijze waarop hun partij zal stemmen. Het daadwerkelijk stemmen vindt achteraf plaats door middel van ‘briefstemmen’ waarbij de Statenleden op een formulier aangeven hoe zij willen stemmen. Over ongeveer een week volgt de uitslag van het briefstemmen over de voorstellen, amendementen en moties van de PS-vergadering van 29 juni.

Meer informatie, agenda, stukken en vergadering terugzien

Alle voorstellen, amendementen en moties en stukken van de Provinciale Statenvergadering van 29 juni zijn te vinden bij de agenda. De vergadering terugkijken kan via de website.   Bron: Provincie Noord-Holland
Ga terug

Publicatie datum: 1-7-2020

[Laren in beeld]

[Column]

Verklaring fractievoorzitter Larens Behoud over de ontstane onrust in het dorp met betrekking tot de herontwikkeling van de Brink.

3 aug.- Laat ik voorzichtig zeggen dat ik wel eens rustiger van vakantie ben teruggekomen. Natuurlijk heb ik tijdens mijn vakantie ook genoeg mee gekregen van wat er in Laren speelde. Het gaat wat ver om te zeggen dat we 24/7 met dorpspolitiek bezig zijn, maar de perikelen ro  Lees verder

[Kijk op Laren]

De Brink, het dorp, de mensen

3 aug.- Op 24 juni om 22.42 uur werd ik met onmiddellijke ingang voorzitter van de mooiste, grootste en meest interessante politieke club van Laren. Reden was het aannemen van het raadsbesluit inzake de herinrichtingsschets De Brink en het opstap  Lees verder

[Het weer in Laren]

25,5°Cma
23°Cdi
20,5°Cwo
21°Cdo

[Opinie]

Bomen

25 juli.- ‘Bomen maken emotie los en al snel verdwijnt de rede dan door de achterdeur.’ Zo valt Ronald Frisart vanochtend met de deur in huis in zijn analyse over de commotie die in Laren is ontstaan met betrekking tot de 24 juni door de gemeenteraad aangenomen ‘Inrichtingschets Herinrichting Brink’ waarin een Wadi, een verdiepte bovengrondse wateropvang van 60 bij 30 meter en dientengevolge een bomenkap van 41 bomen op de historische Brink is voorzien. Inmiddels ondersteunen ruim 1350 handtekeningen de petitie ‘stop de bomenkap’ en oo  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 131 Vladimir Horowitz

6 aug.- Vorige week schreef ik dat ik altijd iets heb met wereldberoemde pianisten. Bizar natuurlijk, ik ben slechts een liefhebber. Na de verrassende ontmoeting met meesterpianist Alfred Brendel vorig jaar tijdens het Opera Forwa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]