Voorzitter t Laer: Blijven is leuk, maar dan moeten de schouders eronder

1 nov.- Het be­stuur van ten­nis­ver­e­ni­ging ’t Laer is een pei­ling ge­start in de aan­loop naar de cru­ci­a­le stem­ming over een fu­sie met LLTC.
„De vraag­stel­ling is sim­pel: blij­ven of fu­sie", legt ’t Laer-voor­zit­ter Mar­tijn ten Kroo­de uit. "Sta­tu­tair heb­ben al­leen se­ni­or­le­den stem­recht. We wil­len ook dat de ou­ders van ju­ni­or­le­den hun me­ning ken­baar ma­ken, al mo­gen ze niet stem­men. We roe­pen de le­den op naar de ver­ga­de­ring te ko­men die over de toe­komstrich­ting gaat. Als we voor blij­ven zijn, zou­den le­den dan ook fi­nan­ciële wil­len on­der­steu­nen door een le­ning als dat no­dig mocht zijn? En zijn ze dan be­reid, los van bar­dien­sten, om on­ge­veer drie uur per week in wel­ke vorm dan ook vrij­wil­li­gers­werk te doen? Blij­ven is leuk, maar wie A zegt moet in­der­daad ook B zeg­gen. De schou­ders er­on­der. We zit­ten in een neer­waart­se spi­raal die door­bro­ken moet wor­den. Als de da­ling door­gaat, heb­ben we dan over 5 jaar nog be­staans­recht? We zijn de af­ge­lo­pen 3 jaar met 8,5 pro­cent per jaar ge­daald. Dan zijn wij over vijf jaar 40 pro­cent van onze le­den kwijt.”

Het be­stuur kon­dig­de be­gin dit jaar aan een fu­sie met het gro­te­re LLTC te wil­len on­der­zoe­ken. Een con­tro­ver­si­eel be­sluit. Een groep 'jon­ge' start­te daar­na een wer­vings­ac­tie. "Al­le cre­dits voor deze le­den die zich erg be­trok­ken voe­len en een zo­mer­le­de­nac­tie op touw heb­ben ge­zet. Dat heeft 54 le­den op­ge­le­verd, van wie er 17 heb­ben aan­ge­ge­ven ook in 2018 lid te wil­len zijn. Dus 17 er­bij, maar per sal­do min­der. Er is dus geen sta­bi­li­sa­tie, maar een da­ling van een pro­cent of 4. Ge­luk­kig vlakt de da­ling wel af, en het is niet on­mo­ge­lijk dat er zelfs groei plaats­vindt. We wil­den de le­den van de si­tu­a­tie door­drin­gen dat het zo niet ver­der kon. We heb­ben niet voor niets vo­rig jaar per­so­neel moe­ten ont­slaan. Als wij de knup­pel niet zo in het hoen­der­hok had­den ge­gooid, was deze be­we­ging niet tot stand ge­ko­men. Bij de aan­kon­di­ging dat wij fu­sie wil­den on­der­zoe­ken, is er nie­mand op­ge­staan die heeft ge­zegd dat we dat niet moe­ten doen.”

Klap­pen

Ge­schat wordt dat een ge­zon­de ver­e­ni­ging tus­sen de 400 en 500 le­den moet (blij­ven) tel­len. Al­leen, de ten­nis­sport zit wél in de hoek waar klap­pen val­len. De voor­zit­ter: „We wo­nen in een ver­grij­zend dorp. Bo­ven­dien ver­an­dert het ver­e­ni­gings­ge­voel, waar­door het vrij­wil­li­gers­werk on­der druk komt te staan.” Pas­ca­le Schyn (be­stuurs­lid tech­ni­sche com­mis­sie) vult aan: „We heb­ben een las­ti­ge leef­tijds­op­bouw. We mis­sen de groep tus­sen 18 en 40 jaar, en de helft van onze se­ni­or­le­den is 60-plus. Door de te­rug­loop kom je niet al­leen fi­nan­ci­eel in de pro­ble­men. We heb­ben de af­ge­lo­pen ja­ren ge­zien dat het ook bij ons heel las­tig is om goe­de vrij­wil­li­gers te vin­den die meer wil­len doen dan ’wel eens een keer'. Dus een sub­stan­ti­eel aan­tal uren aan de club be­ste­den. We wil­len al­le­maal op het mooie park blij­ven ten­nis­sen. Maar je wilt ook een fat­soen­lij­ke bar, goed on­der­hou­den ba­nen, scho­ne kleed­ruim­tes. We zijn bang dat het niet meer al­le­maal kan.”

"B­lij­ven is niet on­mo­ge­lijk, maar dan moe­ten er bij de club be­hoor­lijk wat men­sen op­staan", on­der­streept Ten Kroo­de. „Het wa­ter staat bij ’t Laer niet tot over de lip­pen, maar we wil­len niet lijd­zaam toe­zien dat het ver­der gaat. Het is tien voor twaalf, en twaalf uur komt er­aan.”

Bij een blijf-uit­komst stapt het be­stuur niet op. „ We voe­ren de­mo­cra­tisch uit wat de le­den wil­len. Wel­ke uit­slag het ook wordt, daar gaan we dan met vol­le kracht voor. De le­den heb­ben de laat­ste stem, dit is geen rit­je van het be­stuur. De ten­nis­sport in La­ren moet wor­den ge­waar­borgd. Het­zij met de schou­ders er­on­der hier bij ’t Laer, het­zij in een fu­sie­club.”

De La­ren­se ge­meen­te­raad be­sluit van­avond of het bij fu­sie ruim 1,5 mil­joen euro wil in­ves­te­ren in up­gra­den van de LLTC-ac­com­mo­da­tie.  Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Marja van Hest

Toekomstpeiling bij tennisvereniging ’t Laer

1 nov.- Het bestuur van tennisvereniging ’t Laer is een peiling gestart in de aanloop naar de cruciale stemming over een fusie met LLTC. De gemeenteraad van Laren bepaalt woensdagavond of het voor de fusie ruim anderhalf miljoen euro wil investeren in upgraden van de LLTC-accommodatie.

,,De vraagstelling is simpel: blijven of fusie’’, legt ’t Laer-voorzitter Martijn ten Kroode uit.,,Statutair hebben alleen seniorleden stemrecht. We willen ook dat de ouders van juniorleden hun mening kenbaar maken, al mogen ze niet stemmen. We roepen de leden op naar de vergadering te komen die over de toekomstrichting gaat. Als we voor blijven zijn, zouden leden - mocht dat nodig zijn - dan ook financiële ondersteuning geven door middel van een lening? En zijn ze dan bereid, los van bardiensten, om ongeveer drie uur per week in welke vorm dan ook vrijwilligerswerk te doen? Blijven is leuk, maar wie A zegt moet inderdaad ook B zeggen. De schouders eronder. We zitten in een neerwaartse spiraal die doorbroken moet worden. Als de daling doorgaat, hebben we dan over 5 jaar nog bestaansrecht? We zijn de afgelopen 3 jaar met 8,5 procent per jaar gedaald. Dan zijn wij over vijf jaar 40 procent van onze leden kwijt.’’
 

Het bestuur kondigde begin dit jaar aan een fusie met het veel grotere LLTC te willen onderzoeken. Een groep relatief jonge leden startte daarna een wervingsactie.,,Alle credits voor een aantal leden die zich heel erg betrokken voelen bij onze club en die zomerledenactie op touw hebben gezet. Dat heeft 54 leden opgeleverd, van wie er 17 hebben aangegeven ook in 2018 lid te willen zijn. Dus 17 erbij, maar per saldo minder. Er is dus geen stabilisatie, maar een daling van een procent of 4. Gelukkig vlakt de daling wel af, en het is niet onmogelijk dat er zelfs groei plaatsvindt.’’,,We wilden de leden van de situatie doordringen dat het zo niet verder kon. Achter ons fusie-onderzoek heeft nimmer een kwade intentie gezeten. We hebben niet voor niets vorig jaar mensen moeten ontslaan. Als wij de knuppel niet zo in het hoenderhok hadden gegooid, was deze beweging niet tot stand gekomen. Bij de aankondiging dat wij fusie wilden onderzoeken, is er niemand opgestaan die heeft gezegd dat we dat niet moeten doen.’’De tennissport zit landelijk en regionaal in de hoek waar klappen vallen. Maar er zijn meer factoren. De voorzitter: ,,We wonen in een vergrijzend dorp en het verenigingsgevoel verandert, waardoor het vrijwilligerswerk onder druk komt te staan.’’Pascale Schyn(bestuurslid technische commissie) vult aan: ,,We hebben een lastige leeftijdsopbouw. We missen de groep tussen 18 en 40 jaar, en de helft van onze seniorleden is 60-plus. Door de terugloop kom je niet alleen financieel in de problemen. We hebben de afgelopen jaren gezien dat het ook bij ons heel lastig is om goede vrijwilligers te vinden die meer willen doen dan ’wel eens een keer’. Dus een substantieel aantal uren aan de club besteden. We willen allemaal op het mooie park blijven tennissen. Maar je wilt ook een fatsoenlijke bar, goed onderhouden banen, schone kleedruimtes. We zijn bang dat het niet meer allemaal kan.’’,,Blijven is niet onmogelijk, maar dan moeten er bij de club behoorlijk wat mensen opstaan’’, onderstreept Ten Kroode. ,,Het water staat bij ’t Laer, door de ontslagmaatregel vorig jaar, niet tot over de lippen, maar we willen niet lijdzaam toezien dat het verder gaat. Het is tien voor twaalf, en twaalf uur komt eraan.’’Bij een blijf-uitkomst stapt het bestuur niet op. ,,We voeren democratisch uit wat de leden willen. Welke uitslag het ook wordt, daar gaan we dan met volle kracht voor. De leden hebben de laatste stem, dit is geen ritje van het bestuur. De tennissport in Laren moet worden gewaarborgd. Hetzij met de schouders eronder hier bij ’t Laer, hetzij in een fusieclub.’’  Bron: Gooi en Eemlander


 

Ga terug

Publicatie datum: 1-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

20°Cdo
20,5°Cvr
20°Cza
19°Czo

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]