Oude en jongere leden verzetten zich tegen opdoeken tenniscomplex voor fusie met LLTC

27 okt.- ’Opheffen ’t Laer, we willen het niet’."Zelfs met het hui­di­ge tem­po van een te­rug­lo­pend le­den­tal kun je over vijf jaar nog goed be­staan, in­clu­sief in­ves­te­rin­gen voor ba­nen­re­no­va­tie en led-ver­lich­ting. Dan bén je geen nood­lij­den­de ver­e­ni­ging. Dat ge­schets­te beeld, daar stoor ik me aan. Er klopt, plat ge­zegd, ge­woon geen zak van. We heb­ben be­staans­recht.”
Ca­rel van Hest is ruim twin­tig jaar voor­zit­ter van ’t Laer ge­weest. In het voor­jaar stond hij met zijn oren te klap­pe­ren. "In­eens een le­den­ver­ga­de­ring waar­op we te ho­ren kre­gen dat het zo slecht ging met de club dat het be­stuur fu­sie­be­spre­kin­gen met LLTC was ge­start. Su­per ver­ras­send. Er was niet on­der­zocht of er nieu­we le­den zou­den kun­nen wor­den bin­nen­ge­haald. En er werd een beet­je 'ge­dreigd' met de af­lo­pen­de erf­pacht over een jaar of vijf. De ge­meen­te zou die naar alle waar­schijn­lijk­heid ook niet wil­len ver­len­gen.”

Voor het be­stuur was te­rug­loop van het aan­tal le­den en de fi­nan­ciële si­tu­a­tie re­den om ge­sprek­ken aan te gaan met LLTC. De lijn­tjes zijn kort want be­stuurs­le­den ken­nen el­kaar van de La­ren­se Mon­tes­so­ri School.

„Een gro­te groep ou­de­re le­den wil de ten­nis­club niet weg heb­ben", legt Van Hest uit. „En een aan­tal 'jon­ge­re' le­den, leef­tijds­klas­se 35-45 jaar, is be­zig met een ac­tie om ’t Laer op de hui­di­ge lo­ca­tie te hou­den.”

Sta­bi­li­sa­tie

Hun le­den­werf­ac­tie le­ver­de vijf­tig nieu­we ge­zich­ten op, van wie er twin­tig lid zijn be­le­ven. „Dat be­te­kent sta­bi­li­sa­tie, je loopt niet meer ach­ter­uit", con­sta­teert oud-pen­ning­mees­ter Nico van Kra­lin­gen. De ac­tie was dus een suc­ces, ze­ker ge­zien het beeld dat bij de bui­ten­we­reld was ont­staan dat ’t Laer op­houdt met te be­staan.

Van Kra­lin­gen re­la­ti­veert dat beeld van een club in gro­te nood. "Vo­rig jaar heb­ben we af­scheid ge­no­men van de grounds­man en die is ver­van­gen door ie­mand die op een 0-uren­con­tract werkt. Dus flexi­bel in­zet­baar. En er is een an­de­re op­los­sing voor de trai­ning van de jeugd­ten­nis­sers. Er is een sport­school in huis ge­haald. Die geeft de kin­de­ren les. Dat scheelt de club in de vas­te per­so­neels­kos­ten. In de vijf-ja­ren­plan­ning heb ik re­ke­ning ge­hou­den met le­den­te­rug­loop van se­ni­o­ren en ju­ni­o­ren. Dan nog heb je na vijf jaar vol­doen­de op de bank staan en daar­mee kun je in­ves­te­ren.”

In­ves­te­rin­gen

We moe­ten in­ves­te­rin­gen doen voor de re­no­va­tie van de ba­nen 4-5-6 en nieu­we ver­lich­ting, om­dat het on­der­houds­con­tract af­loopt. Met nieu­we led-ver­lich­ting be­spaar je ener­gie­kos­ten en daar is een lan­de­lij­ke sub­si­die­pot van zes mil­joen euro voor waar je aan­spraak op kunt ma­ken, als je op tijd bent. Dat scheelt der­tig pro­cent van de ma­te­ri­aal­kos­ten. De in­ves­te­ring is dan veel la­ger dan waar ik re­ke­ning mee hield. Fi­nan­ci­eel zie ik het pro­bleem dus niet.”

Mo­bi­li­se­ren

De jon­ge­re gar­de heeft het echt­paar Van Hest be­na­derd met het oog op de cru­ci­a­le le­den­ver­ga­de­ring vol­gen­de maand. „Ze heb­ben mij en mijn vrouw Mar­ja ge­vraagd de ou­de­re leef­tijds­klas­se die zij wat min­der goed ken­nen, te be­na­de­ren om naar de le­den­ver­ga­de­ring te ko­men want op­hef­fen wil­len we niet.” Mar­ja van Hest: „We zijn bij onze leef­tijds­groep le­den aan het mo­bi­li­se­ren. We heb­ben een goe­de op­komst no­dig om het ver­eis­te aan­tal stem­ge­rech­tig­de le­den (quo­rum) te ha­len.”

Er is dan vol­gens oud-voor­zit­ter Ca­rel van Hest een twee­der­de meer­der­heid no­dig om de ver­e­ni­ging op te hef­fen. „Een fu­sie is ook op­hef­fing.” Er is bij het echt­paar spra­ke van eni­ge boos­heid rich­ting het be­stuur. „Ze zijn met­een uit­ge­gaan van fu­sie in plaats van eerst een plan B te on­der­zoe­ken", con­sta­teert Mar­ja van Hest. „Zo heeft de wet­hou­der Ton Stam (tij­dens een open­ba­re raads­com­mis­sie, red.) ge­zegd dat als de ver­e­ni­ging ver­len­ging van de erf­pacht aan­vraagt, de ge­meen­te dat zal ho­no­re­ren.”

’t Laer is een van oor­sprong ka­tho­lie­ke ten­nis­ver­e­ni­ging die in 1950 werd op­ge­richt. "Door de be­ken­de pas­toor Brou­wer, me­neer Hofslot en de fa­mi­lies Bren­nink­meij­er en Van den Brink. Deze ten­nis­ver­e­ni­ging is uniek qua plek en sa­men­stel­ling. Ik ver­wacht dat het so­wie­so niet gaat mixen met LLTC. Deze clubs zijn te ver­schil­lend om sa­men te voe­gen.”

De ver­e­ni­ging blijkt ook een bij­zon­de­re, so­ci­a­le func­tie te ver­vul­len. „Er ko­men ook men­sen al­leen voor de ge­zel­lig­heid. We heb­ben twee brid­ge­clubs en ie­de­re maan­dag komt er een hele groep van ver­pleeg­huis De Sticht­se Hof voor de kof­fie­och­tend. In de rol­stoe­len, zo­mer en win­ter. Vroe­ger kwam ko­nin­gin Ju­li­a­na daar ook, die had een vrien­din in het Rosa Spier Huis. Sa­men bij ’t Laer kof­fie drin­ken. In be­kers.”

Vil­la's

De grond van het ten­nis­com­plex vlak­bij de her­ten­kamp is van de ge­meen­te. En veel geld waard van­we­ge de lig­ging in het cen­trum van La­ren. "Daar ko­men dan vil­la's en echt niet so­ci­a­le wo­ning­bouw.”

Hoc­key­club

Van Kra­lin­gen: „We heb­ben als ver­e­ni­ging nog nooit onze hand op­ge­hou­den bij de ge­meen­te. Het heeft ze nog nooit een cent ge­kost. Als je ziet wat voor geld er naar an­de­re ver­e­ni­gin­gen is ge­gaan... En de hoc­key­club die nu 4 ton vraagt (voor een gras­veld dat van de ge­meen­te is, red).”

Ca­rel van Hest nu­an­ceert de mo­ge­lij­ke groot­te van de nieuw te vor­men ver­e­ni­ging. „Er is ge­zegd dat er bij fu­sie 400 ’t Laer-le­den zou­den over­gaan. Ik denk dat het aan­tal aan­mer­ke­lijk ge­rin­ger zal zijn. Een deel zal stop­pen, an­de­ren stap­pen over naar ten­nis­clubs in Eem­nes en Bla­ri­cum. Dat LLTC na fu­sie een nieuw club­huis no­dig heeft en ex­tra ba­nen, dat vraag ik me af.”

De 'ac­tie­voer­ders' op ge­vor­der­de leef­tijd zijn op­ti­mis­tisch over de uit­komst. Van Hest: „Ik zou diep te­leur­ge­steld zijn als de fu­sie door­gaat. Ik geef ons een goe­de kans dat ’t Laer blijft.” Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Marja van Hest
Ga terug

Publicatie datum: 27-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

19°Cdo
25°Cvr
27°Cza
28°Czo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (23)

12 juli.-  De langspeelplatencollectie van mijn vader bevatte naast conferences van Toon Hermans en diverse concerten van dekoninklijke zangvereniging ‘de Maastreechter Staar’ ook het singletje ‘Een pikketanussie gaat er altijd in’, een onvervalste meezinger van Johnny Jordaan.   Ik hou me bij één drankjeEen glaasje recht op en neerWant het liefste word  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]