Vijand voor 1 dag

29 okt.- De al­ler­eer­ste hoofd­klas­se-ont­moe­ting tus­sen La­ren en Hui­zen stond bol van het sen­ti­ment. Het was een weer­zien van be­ken­den voor speel­sters en (as­sis­tent-)trai­ners. De mooi­ste clash was die tus­sen de zus­jes Lara (Hui­zen) en Fleur (La­ren) Kok. Nor­ma­li­ter dik­ke vrien­din­nen, nu vij­an­den voor een dag.
Het was niet een­vou­dig om vlak voor de wed­strijd een goed­lo­pend ge­sprek te voe­ren met Desi­ree Kok, moe­der van het duo. In het club­huis van La­ren werd zij door de ene na an­de­re be­ken­de aan­ge­klampt. En ui­ter­aard ging het tel­kens over het­zelf­de on­der­werp: de 'Sis­ter Act’ in het Gooi. „In de auto hier­heen heb­ben we al ver­schil­len­de wed­den­schap­jes ge­slo­ten. Maar ik hoop op een ge­lijk­spel. Al is La­ren na­tuur­lijk wel aan zijn stand ver­plicht om te win­nen.”

En moe­der Kok zon­dag niet al­leen lang de lijn. De fa­mi­lie had zo­veel fans mee­ge­no­men naar de Eem­nes­ser­weg dat ze niet al­le­maal in de sky­box van een bier­spon­sor had­den ge­past, die spe­ci­aal voor deze 'Su­per Sun­day' in ge­bruik was ge­no­men. De cir­ca der­tig sup­por­ters van de zus­jes wer­den niet te­leur­ge­steld: het was zon­der meer een span­nen­de mid­dag.

Een mid­dag die bij­na in het wa­ter was ge­val­len. Want even vrees­de Fleur dat zij scha­de aan haar lin­ker­hand had op­ge­lo­pen in het vrij­dag­se duel met Hur­ley (1-2 zege). Za­ter­dag bleek dat er niets ge­bro­ken was, hier­door stond niets een his­to­risch on­der­ons­je meer in de weg. Ja, de zus­jes had­den wel­eens te­gen el­kaar ge­speeld. Maar dat wa­ren al­tijd oe­fen­du­els. Nooit wan­neer de be­lan­gen écht groot wa­ren. Nu was dat dus an­ders, toen ver­de­di­ger Fleur en aan­val­ler Lara let­ter­lijk en fi­guur­lijk te­gen­over el­kaar ston­den.

De zus­sen kaart­ten in het club­huis rus­tig na over de ener­ve­ren­de der­by. „Ik denk dat we wel een punt had­den ver­diend", vond Lara. „Ik niet", haak­te Fleur er di­rect op in. "Jul­lie heb­ben het ons erg las­tig ge­maakt, maar ik heb geen mo­ment ge­dacht dat het ver­keerd zou af­lo­pen.” La­chend: „Dat wil­de ik ook niet on­der ogen zien. Dan had jij in de­cem­ber geen ca­deau­tjes ge­kre­gen.”

Het mag dui­de­lijk zijn dat de strijd­bijl snel be­gra­ven werd tus­sen de zus­sen, die exact vier jaar sche­len: ze zijn al­le­bei op 12 april ja­rig. "Toen ik vier werd, kreeg ik een zus­je voor mijn ver­jaar­dag", al­dus Lara. "Maar aan het eind van de dag vond je dat ik wel weer weg mocht", vul­de Fleur aan.

Het is ach­ter­af he­le­maal goed ge­ko­men. Ze hoc­key­den vroe­ger in huis en in de tuin te­gen el­kaar. Fleur ging als uk­kie al mee naar de wed­strij­den van haar gro­te zus, die een voor­beeld voor haar is. In­mid­dels wo­nen ze vlak­bij el­kaar in Am­ster­dam en tref­fen ze el­kaar re­gel­ma­tig. „Ja, zei Lara. "Vrij­dag nog. We ke­ken sa­men uit naar deze dag.”

Fleur viel vroe­ger wel­eens in bij de teams van Lara. En als het kan wil­len ze in de toe­komst graag va­ker sa­men bin­nen de lij­nen staan. Fleur: "Mis­schien in Am­ster­dam, mis­schien in het Gooi. Het zou mooi zijn, maar dat is echt nog iets voor la­ter.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 30-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

12,5°Cwo
11°Cdo
10°Cvr
10,5°Cza

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]