Vijand voor 1 dag

29 okt.- De al­ler­eer­ste hoofd­klas­se-ont­moe­ting tus­sen La­ren en Hui­zen stond bol van het sen­ti­ment. Het was een weer­zien van be­ken­den voor speel­sters en (as­sis­tent-)trai­ners. De mooi­ste clash was die tus­sen de zus­jes Lara (Hui­zen) en Fleur (La­ren) Kok. Nor­ma­li­ter dik­ke vrien­din­nen, nu vij­an­den voor een dag.
Het was niet een­vou­dig om vlak voor de wed­strijd een goed­lo­pend ge­sprek te voe­ren met Desi­ree Kok, moe­der van het duo. In het club­huis van La­ren werd zij door de ene na an­de­re be­ken­de aan­ge­klampt. En ui­ter­aard ging het tel­kens over het­zelf­de on­der­werp: de 'Sis­ter Act’ in het Gooi. „In de auto hier­heen heb­ben we al ver­schil­len­de wed­den­schap­jes ge­slo­ten. Maar ik hoop op een ge­lijk­spel. Al is La­ren na­tuur­lijk wel aan zijn stand ver­plicht om te win­nen.”

En moe­der Kok zon­dag niet al­leen lang de lijn. De fa­mi­lie had zo­veel fans mee­ge­no­men naar de Eem­nes­ser­weg dat ze niet al­le­maal in de sky­box van een bier­spon­sor had­den ge­past, die spe­ci­aal voor deze 'Su­per Sun­day' in ge­bruik was ge­no­men. De cir­ca der­tig sup­por­ters van de zus­jes wer­den niet te­leur­ge­steld: het was zon­der meer een span­nen­de mid­dag.

Een mid­dag die bij­na in het wa­ter was ge­val­len. Want even vrees­de Fleur dat zij scha­de aan haar lin­ker­hand had op­ge­lo­pen in het vrij­dag­se duel met Hur­ley (1-2 zege). Za­ter­dag bleek dat er niets ge­bro­ken was, hier­door stond niets een his­to­risch on­der­ons­je meer in de weg. Ja, de zus­jes had­den wel­eens te­gen el­kaar ge­speeld. Maar dat wa­ren al­tijd oe­fen­du­els. Nooit wan­neer de be­lan­gen écht groot wa­ren. Nu was dat dus an­ders, toen ver­de­di­ger Fleur en aan­val­ler Lara let­ter­lijk en fi­guur­lijk te­gen­over el­kaar ston­den.

De zus­sen kaart­ten in het club­huis rus­tig na over de ener­ve­ren­de der­by. „Ik denk dat we wel een punt had­den ver­diend", vond Lara. „Ik niet", haak­te Fleur er di­rect op in. "Jul­lie heb­ben het ons erg las­tig ge­maakt, maar ik heb geen mo­ment ge­dacht dat het ver­keerd zou af­lo­pen.” La­chend: „Dat wil­de ik ook niet on­der ogen zien. Dan had jij in de­cem­ber geen ca­deau­tjes ge­kre­gen.”

Het mag dui­de­lijk zijn dat de strijd­bijl snel be­gra­ven werd tus­sen de zus­sen, die exact vier jaar sche­len: ze zijn al­le­bei op 12 april ja­rig. "Toen ik vier werd, kreeg ik een zus­je voor mijn ver­jaar­dag", al­dus Lara. "Maar aan het eind van de dag vond je dat ik wel weer weg mocht", vul­de Fleur aan.

Het is ach­ter­af he­le­maal goed ge­ko­men. Ze hoc­key­den vroe­ger in huis en in de tuin te­gen el­kaar. Fleur ging als uk­kie al mee naar de wed­strij­den van haar gro­te zus, die een voor­beeld voor haar is. In­mid­dels wo­nen ze vlak­bij el­kaar in Am­ster­dam en tref­fen ze el­kaar re­gel­ma­tig. „Ja, zei Lara. "Vrij­dag nog. We ke­ken sa­men uit naar deze dag.”

Fleur viel vroe­ger wel­eens in bij de teams van Lara. En als het kan wil­len ze in de toe­komst graag va­ker sa­men bin­nen de lij­nen staan. Fleur: "Mis­schien in Am­ster­dam, mis­schien in het Gooi. Het zou mooi zijn, maar dat is echt nog iets voor la­ter.”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 30-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cma
4,5°Cdi
6,5°Cwo
7°Cdo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]