Laren-hockeyster De Lange toch niet in World League

17 nov.- Lisanne de Lange doet toch niet mee aan de Hockey World League Final, die in Nieuw-Zeeland op het punt van beginnen staat. Bij de speelster, die afgelopen maandag pas was afgereisd als vervangster van de geblesseerde Eva de Goede, is een mogelijke afwijking aan het hart geconstateerd. De hockeybond wil daarom geen enkel risico nemen met de international van Laren.

Bondscoach Alyson Annan heeft nu Maria Verschoor (Amsterdam) aan de selectie toegevoegd.Bron: www.hockey.nl

 Wereldreis De Lange voor niets17 nov.- De Ko­nink­lij­ke Ne­der­land­se Hoc­key Bond heeft een blun­der be­gaan door Li­san­ne de Lan­ge als in­val­ster op te roe­pen voor de HWL Fi­nal in Auck­land, Nieuw-Zee­land.
Op het mo­ment dat De Lan­ge, een 23-ja­ri­ge mid­den­veld­ster van La­ren, in al­ler­ijl naar Auck­land werd ge­stuurd om de ge­bles­seer­de Eva de Goe­de te ver­van­gen, was al be­kend dat zij een hart­on­der­zoek moest on­der­gaan. Dat was naar vo­ren ge­ko­men bij een me­di­sche keu­ring op 3 no­vem­ber. Na­dien is ze bij een car­di­o­loog ge­weest, die haar géén speel­ver­bod op­leg­de, maar wel vond dat er nog een CT-scan moest wor­den ge­maakt.

Bonds­coach Aly­son An­nan heeft dus een speel­ster naar de an­de­re kant van de we­reld la­ten vlie­gen die in de me­di­sche mo­len zit en van wie ver­moed kon wor­den dat ze van­we­ge se­ri­eu­ze me­di­sche re­de­nen niet zou kun­nen mee­doen aan de Hoc­key World Le­a­gue Fi­nal.

Bij aan­komst in Auck­land heeft Li­san­ne de Lan­ge de door de car­di­o­loog ge­ad­vi­seer­de CT-scan on­der­gaan, waar­na het sein voor haar op rood werd ge­zet. Als ver­vang­ster van ver­vang­ster De Lan­ge is nu Ma­ria Ver­schoor (Am­ster­dam) in het vlieg­tuig ge­zet.

On­der­zoek

Maan­dag on­der­gaat Li­san­ne de Lan­ge in Nieuw-Zee­land ver­der me­disch on­der­zoek. Arno den Har­tog, tech­nisch di­rec­teur van de hoc­key­bond: ,,Uit de scan bleek he­laas, en te­gen onze ver­wach­ting in, dat meer aan­vul­lend on­der­zoek nood­za­ke­lijk is, waar­bij het te­ge­lij­ker­tijd nog al­tijd niet ze­ker is of er ook daad­wer­ke­lijk spra­ke van een pro­bleem is.”

Den Har­tog be­strijdt dat de bond een fout heeft ge­maakt. ,,We wa­ren met Li­san­ne in een on­der­zoeks­tra­ject, ze had al­leen de scan nog niet ge­had. Ze had geen speel­ver­bod van de car­di­o­loog. De scan in Auck­land had ook po­si­tief kun­nen uit­pak­ken en dan had Li­san­ne ge­woon kun­nen spe­len op een groot toer­nooi.’’

Li­san­ne de Lan­ge, die in 2013 in Oran­je de­bu­teer­de en toen de HWL Fi­nal in Ar­gen­ti­nië won, heeft daar­na geen in­ter­land­car­riè­re op­ge­bouwd. Ze speel­de pas tien keer voor Ne­der­land.

Dat de hoc­key­ster uit Eem­nes werd op­ge­roe­pen voor het toer­nooi in Auck­land, be­te­ken­de ei­gen­lijk haar twee­de kans. Ze is erg ge­schrok­ken van de uit­kom­sten van de test en diep te­leur­ge­steld dat ze niet mag spe­len. Ze heeft nooit hart­klach­ten ge­had. Men­taal wordt De Lan­ge nu voor­al ge­steund door haar zus­je Isa­bel, die toe­val­lig in Nieuw- Zee­land woont.

Vre­se­lijk ba­len

Eric de Lan­ge, de va­der van hoc­key­ster: ,,Dit is zo vre­se­lijk ba­len voor Li­san­ne. En we zijn als ou­ders ook wel ge­schrok­ken. Ze heeft nooit klach­ten ge­had – en ge­loof me, ze is de laat­ste ja­ren vaak ge­test, zo­wel bij La­ren als bij de bond. Ze is fris en met en­thou­si­as­me naar Nieuw-Zee­land ge­reisd. Ik heb er nu wel op aan­ge­dron­gen dat ze daar ter plaat­se met­een ver­der wordt on­der­zocht en de hoc­key­bond is daar ge­luk­kig in mee­ge­gaan. Ik kan me niet voor­stel­len dat er iets ern­stigs met haar aan de hand is, maar kan me wel in­den­ken dat de bond het ri­si­co niet heeft wil­len ne­men na de scan. Ze­ker na het­geen er met Aja­cied Nou­ri is ge­beurd.’’

Den Har­tog zegt daar­op: ,,Het heeft niets met Nou­ri te ma­ken, wij con­tro­le­ren onze na­ti­o­na­le jeugd­teams ook al­le­maal, van­we­ge het zeld­za­me ver­schijn­sel van plot­se­lin­ge hart­dood. Als ie­mand al die tests al heeft door­staan, be­te­kent dat nog niet dat er niet la­ter iets kan wor­den ge­von­den.’’ Bron: Gooi en Eemlander


Ga terug

Publicatie datum: 16-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

13,5°Cvr
14°Cza
14,5°Czo
15°Cma

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]