Verslag Commissie Ruimte & Infrastructuu

26 sept.- De raadscommissie R&I heeft in haar vergadering van 19 september 2017, aanvang 20.00 uur, de volgende zaken behandeld:

  • De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 5.2, Woonvisie Laren 2017-2022, wordt vóór agendapunt 5.1, Memo splitsing Daeb/niet Daeb Wbv van Erfgooiers, besproken. Er is bericht van verhindering ontvangen van de leden Pouw en  Mulder. De heer Pouw wordt vervangen door de heer Bosch. Er is spreekrecht aangevraagd voor de agendapunten 5.1, Memo splitsing/niet Daeb Wbv van Erfgooiers,  en 5.2, Woonvisie Laren 2017-2022. De voorzitter feliciteert mevrouw Willemse van Wvb van Erfgooiers met de door haar ontvangen Koninklijke Onderscheiding.
  • De lijst van adviezen en conclusies van 20 juni 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
  • Wethouder Stam meldt dat het college besloten heeft Dr. Boekelman ter ere door de  naamgeving van  Dr. Boekelmanpad. Dit wordt namens de commissie zeer gewaardeerd.
  • Er zijn geen meldingen.
  • De commissie adviseert de raad het voorstel ‘Woonvisie 2017-2022’ te behandelen  in de vergadering van 27 september 2017. Wethouder Stam stelt dhr. Edwin Prins voor en geeft een korte toelichting. De woonvisie is een voortvloeisel van de regionale woonvisie. De lokale woonvisie ligt in het verlengde van de regionale woonvisie. De woonvisie is reeds uitgebreid besproken en de aanpassingen zijn doorgevoerd.  Bij dit agendapunt wordt ingesproken door dhr. F. de Graaf, bestuurslid Woningbouwvereniging van Erfgooiers (bijlage). Door de commissieleden worden diverse vragen gesteld. Aan de orde komen onder meer vereveningsfonds, voorraad sociale huurwoningen, splitsen woningen/grote panden, huisvesting voor jongeren, starters en ouderen die kleiner willen wonen, sociale huurwoningen naar hogere sector, prestatieovereenkomst en fusiemogelijkheden. Wethouder Stam geeft aan dat het vereveningsfonds volgende maand in het college besproken zal worden en hierna naar de raad zal worden doorgeleid. Dit zal niet later dan november zijn. De meningen zijn verdeeld over het splitsen van woningen. Spreker geeft aan dat ze niet zonder het aanpassen van de regels woningen kunnen splitsen. Het college is voorstander hiervan. Het biedt mogelijkheden voor huisvesting voor jongeren, starters en ouderen die kleiner willen wonen. Harmen Vosweg/ligweide zijn nog steeds opgenomen in de woonvisie. Wethouder Stam geeft aan dat het college niet meer toe komt aan verdere invulling, maar het biedt wel mogelijkheden en om deze reden is het nog opgenomen.
  • Bij het onderwerp ‘Memo splitsing Daeb/niet Daeb Wbv van Erfgooiers’ wordt ingesproken door dhr. F. de Graaf, bestuurslid Woningbouwvereniging van Erfgooiers (bijlage). Wethouder Stam geeft aan dat de memo bedoeld is om gevoelens te peilen. Door de commissieleden worden diverse vragen gesteld. Aan de orde komen onder meer onttrekken huurwoningen, prestatieafspraken en waarom splitsen? Dhr. De Graaf geeft een toelichting. Wethouder Stam geeft aan dat bij het tot stand komen van de prestatieafspraken niet helemaal duidelijk was dat 55 woningen tot de sociale sector behoorden. We hebben te maken met voor- en na de Woningwet. Commissieleden zijn unaniem tegen het onttrekken van woningen aan de sociale woningvoorraad. Dhr. De Graaf geeft aan dat de wbv dan met een groot probleem zit, het Ministerie zal nu een afweging moeten maken: zienswijze vóór Laren óf het belang van de financiële toekomst van de wbv. Wethouder Stam geeft aan dat het stuk aanstaande dinsdag in het college behandeld zal worden. De op te stellen zienswijze zal aan de raad worden doorgeleid.

 

 

 

 

  • Rondvraag:

-       Maria Klingenberg vraagt of er naar de geuroverlast bij restaurant George L.A. aan het Oosterend en Loetje aan de Jordaan gekeken kan worden. Zou er nagekeken kunnen worden of dit binnen de milieuwetgeving valt en of wellicht hogere buizen moeten komen zoals bij Pandelaar.

Wethouder Stam geeft aan dat het handig zou zijn als de mensen die er last van hebben dit bij het college melden. Aangegeven wordt dat ernaar gekeken zal worden.

-       Peter Calis vraagt naar snelheidsremmende maatregelen. We hebben het een tijdje  geleden over strategische maatregelen gehad. Onder andere smileykasten.

Wethouder Stam geeft aan dat dit onderwerp inmiddels bij de bespreking van het GVVP in het college aan de orde is geweest en binnenkort aan de commissie en raad zal worden voorgelegd.

(Een uitgebreide weergave van de vergadering is te beluisteren via de website of op cd-rom)

Kr.21/06/2017Adviezen en conclusies commissie Ruimte & Infrastructuur vergadering 19 september 2017


 


Aanwezig:


 


 


 


Afwezig:Peter Calis en Bart Vos (Larens Behoud), Dorine Peters en Luc Bosch(VVD), 


Maria Klingenberg-Klinkhamer  (CDA), Noud Bijvoet (D66), Jacqueline Timmerman-Hamers (Liberaal Laren), Marcus van den Brink en Chris Bogaers (PvdA)


 


Tom Pouw (VVD) en Marlies Mulder (CDA) Voorzitter:Nico Wegter (D66)B&W:Wethouder Ton Stam (VVD)Overig:Edwin Prins, Bureau Loefzij bij 5.2Cie. GriffierAntoinette Kroon   


Ga terug

Publicatie datum: 26-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

12°Cvr
11°Cza
11°Czo
13,5°Cma

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]