Raad Laren voelt zich gepiepeld door provincie

11 nov.- Bij­na de vol­tal­li­ge La­ren­se ge­meen­te­raad legt zich niet zon­der slag of stoot neer bij een door de pro­vin­cie af­ge­dwon­gen fu­sie met Hui­zen en Bla­ri­cum. De raad voelt zich, vrij ver­taald, ge­pie­peld door Ge­de­pu­teer­de Sta­ten van Noord-Hol­land. Er komt een kri­ti­sche vra­gen­lijst voor het pro­vin­cie­be­stuur en ook zal ju­ri­disch wor­den be­ke­ken of het wel kan wat GS no­dig vin­den.
La­rens Be­houd had de boks­hand­schoe­nen al aan­ge­trok­ken tij­dens de ex­tra raads­ver­ga­de­ring don­der­dag­avond en wil­de, om te be­gin­nen, GS op­roe­pen het fu­sie­be­sluit te her­roe­pen. De groot­ste par­tij van La­ren be­twij­felt se­ri­eus of de pro­vin­cie wel bin­nen de wet­te­lij­ke lijn­tjes aan het fu­sie­kleu­ren is.

Maar het was voor­al co­a­li­tie­part­ner VVD die de vin­ger op de zere plek leg­de. Frac­tie­voor­zit­ter Bart de Nie: „HBL-sa­men­wer­king wordt in de brief van de pro­vin­cie in 8 re­gels af­ge­ser­veerd, ter­wijl deze 3 ge­meen­ten een bui­ten­ge­woon on­der­bouwd stuk heb­ben ge­pre­sen­teerd. Dat is on­ac­cep­ta­bel, los van de vraag of zelf­stan­dig­heid dan wel fu­sie de bes­te op­los­sing is. De ge­meen­ten heb­ben de ruim­te ge­kre­gen om met een al­ter­na­tief voor de (on­ge­wens­te, red.) 3 Gooi­se ge­meen­ten-op­los­sing te ko­men. Er zijn ver­wach­tin­gen ge­wekt. Het gaat mij om de be­stuur­lij­ke hy­gië­ne. Daar­in is het be­stuur van de pro­vin­cie ern­stig te­kort ge­scho­ten. Een dis­cus­sie als vol­was­sen men­sen over onze toe­komst. En niet dat er van­uit Haar­lem maar iets over ons wordt uit­ge­stort en waar­bij het HBL-voor­stel als bag­ger wordt af­ge­daan.”

Dat de pro­vin­cie HBL-sa­men­wer­king met een ex­tra ge­meen­schap­pe­lij­ke re­ge­ling de­mo­cra­tisch on­ge­wenst be­schouwt, be­grijpt de VVD niet. „Wat lost de HBL-fu­sie op als we daar­mee van 9 naar 7 ge­meen­schap­pe­lij­ke re­ge­lin­gen gaan? En 12 jaar wach­ten op Gooi­stad? Dus nog 12 jaar pro­ble­men in stand hou­den? Ik snap niet dat D66 dat ac­cep­teert.”

D66 La­ren is ak­koord met HBL-fu­sie. Een 'juis­te koers', op weg naar Gooi­stad met een goed wij­ken- en ker­nen­be­leid. D66 vindt dat het La­ren­se col­le­ge zich in de 'ei­gen voet' heeft ge­scho­ten. "Door het uit­gangs­punt dat al­les be­spreek­baar is, zo­lang er maar niet ge­tornd gaat wor­den aan de zelf­stan­dig­heid van La­ren", al­dus frac­tie­voor­zit­ter Nico Weg­ter. "Ken­ne­lijk van­uit de over­tui­ging dat de de­mo­cra­tie al­leen kan ge­dij­en bin­nen een zelf­stan­di­ge ge­meen­te, ook al is die ge­meen­te qua schaal­groot­te evi­dent niet op­ge­was­sen te­gen ta­ken die de ge­meen­te­grens over­schrij­den.”

Het klei­ne amb­te­lij­ke sa­men­wer­kings­ver­band van Bla­ri­cum, Eem­nes en La­ren, de BEL Com­bi­na­tie, kraakt en moet met veel ex­ter­ne in­huur wor­den ge­stut.

Bur­ge­mees­ter Rins­ke Krui­s­in­ga con­sta­teer­de nuch­ter: „Het is niet dat we door ju­ri­disch al­les uit te zoe­ken fu­sie te­gen kun­nen hou­den, maar we vin­den wel dat er va­li­de moet wor­den ge­re­a­geerd op de in­span­ning die door La­ren is ge­le­verd om tot een op­los­sing te ko­men voor de be­stuur­lij­ke vraag­stuk­ken van deze re­gio.” Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Leo Janssen
Ga terug

Publicatie datum: 11-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

13°Cza
12°Czo
14,5°Cma
15°Cdi

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]