Meer op menselijke maat gesneden

In de Gooi en eemlander een opiniestuk van Os­car Lo­pes Car­dozo, ge­pen­si­o­neerd oog­arts en  op­rich­ter van het Oog­zie­ken­huis Zon­ne­straal.Hij pleit in zijn stuk dat Tergooi groot genoeg kan zijn en heeft het de titel meegegeven : ’Meer op menselijke maat gesneden’.


20 okt.- Sinds de fu­sie tus­sen Zie­ken­huis Gooi Noord en Zie­ken­huis Hil­ver­sum tot het Ter­gooi Zie­ken­huis is men be­zig ge­weest met de in­vul­oe­fe­ning wel­ke men­sen en func­ties op wel­ke lo­ca­tie een plaats zou­den moe­ten krij­gen. Na ja­ren ver­ga­de­ren is men het eens ge­wor­den om te ko­men tot nieuw­bouw in Hil­ver­sum. In­mid­dels zijn de ont­wik­ke­lin­gen in de ge­zond­heids­zorg voort­ge­schre­den. Met name moe­ten de kos­ten van het ge­bouw te­gen­woor­dig te­rug­ver­diend wor­den uit de ex­ploi­ta­tie. Die ex­ploi­ta­tie staat door de markt­wer­king in de ge­zond­heids­zorg on­der druk.
Er is nu al twaalf jaar er­va­ring met markt­wer­king in de zie­ken­huis­zorg. Daar­over is veel dis­cus­sie. Er is ech­ter geen dis­cus­sie over het feit dat markt­wer­king voor een aan­tal spe­ci­a­lis­men en be­han­de­lin­gen een door­slaand suc­ces is. In 2004 was de wacht­tijd voor een staar­ope­ra­tie ne­gen maan­den in het zie­ken­huis. Er kwam een nieu­we spe­ler op de markt en de wacht­tijd liep met­een naar nul en is daar sinds­dien ge­ble­ven. Door de con­cur­ren­tie is de kwa­li­teit van de be­han­de­ling bo­ven­dien sterk ver­be­terd en de prijs ge­daald.

Het­zelf­de geldt voor knie- en heup­ope­ra­ties en voor ei­gen­lijk de hele spe­ci­a­lis­men or­tho­pe­die, oog­heel­kun­de, keel-neus-oor­heel­kun­de en huid­ziek­ten. Juist in het werk­ge­bied van het Ter­gooi Zie­ken­huis zijn op die vak­ge­bie­den ex­cel­len­te markt­par­tij­en ac­tief. Door de prijs­druk die hier­door ont­staat komt de ex­ploi­ta­tie van het hele zie­ken­huis in ge­vaar.

Het is de af­ge­lo­pen ja­ren een hele toer ge­weest om de fi­nan­cie­ring van de nieuw­bouw rond te krij­gen. De ban­ken za­gen er geen brood in en ten­slot­te is een con­struc­tie ge­von­den waar­in een le­ve­ran­cier van me­di­sche ap­pa­ra­tuur een gro­te rol gaat spe­len. Dit is ech­ter ook niet gra­tis. Het be­perkt het zie­ken­huis in de keu­ze van ap­pa­ra­tuur en sys­te­men.

Vast staat dat na op­le­ve­ring van de nieuw­bouw de ex­ploi­ta­tie van het zie­ken­huis erg krap wordt. Daar­mee wor­den de mo­ge­lijk­he­den om snel in te sprin­gen op ont­wik­ke­lin­gen in de zorg en kwa­li­ta­tief voor­op te blij­ven lo­pen sterk be­perkt. Door de krap­te wordt het fi­nan­ciële ka­der lei­dend en dat is voor elke zorg­in­stel­ling de­sa­streus.

Laat de markt­wer­king ge­woon zijn werk doen en stoot de spe­ci­a­lis­men oog­heel­kun­de, or­tho­pe­die, kno en huid­ziek­ten af. Con­cen­treer op de niet-plan­ba­re en com­plexe zorg. De voor­de­len daar­van zijn le­gio.

Oog­heel­kun­de en or­tho­pe­die zijn ver­ant­woor­de­lijk voor bij­na de helft van het aan­tal ver­wij­zin­gen naar de twee­de lijn. Door deze spe­ci­a­lis­men af te sto­ten ver­klein je de pa­tiën­ten­stroom enorm en daar­mee de be­hoef­te aan vier­kan­te me­ters. Oog­heel­kun­de en kno ne­men ex­tra veel po­li­kli­nie­kruim­te in om­dat hun on­der­zoek­ka­mers uit­ge­rust moe­ten zijn met spe­ci­a­le ap­pa­ra­tuur, waar­door mul­ti­func­ti­o­neel ge­bruik niet mo­ge­lijk is.

Alle an­de­re spe­ci­a­lis­men kun­nen toe met een stan­daard on­der­zoek­ka­mer. Daar­door ont­staat vol­doen­de ruim­te om aan alle po­li­kli­nie­ken plaats te bie­den.

De op­na­me­duur wordt nog steeds elk jaar kor­ter, waar­door steeds min­der bed­den no­dig zijn.

Gron­di­ge her­o­ver­we­ging van het nieuw­bouw­be­sluit zou best wel­eens kun­nen lei­den tot de con­clu­sie dat het hui­di­ge ge­bouw vol­doen­de op­per­vlak heeft om alle func­ties te her­ber­gen. Mocht het echt zo zijn dat het hui­di­ge ge­bouw niet te ver­duur­za­men is, dan kan een veel com­pac­ter zie­ken­huis ge­bouwd wor­den dan nu in de plan­ning staat.

De fa­ci­li­tei­ten die voor de acu­te en com­plexe zorg no­dig zijn zijn zeer ka­pi­taals­in­ten­sief. Bo­ven­dien moet een deel van de fa­ci­li­tei­ten so­wie­so 24/7 be­schik­baar zijn. Door het zie­ken­huis in twee ploe­gen van ’s mor­gens 7 uur tot ’s avonds 22 uur vol­op te la­ten draai­en kan met de helft van het aan­tal ope­ra­tie­ka­mers en po­li­kli­nie­kruim­ten de­zelf­de hoe­veel­heid zorg ver­leend wor­den. Al­leen tus­sen 22 uur ’s avonds en 7 uur ’s mor­gens is dan een klei­ne be­zet­ting aan­we­zig. Ook hier­door kan een re­duc­tie in het ge­bouw plaats vin­den

Door een klei­ner zie­ken­huis te ma­ken wordt de fi­nan­cie­ring ook mak­ke­lij­ker. De ex­ploi­ta­tie wordt ze­ker mak­ke­lij­ker, om­dat het zie­ken­huis zich gro­ten­deels aan de markt­wer­king ont­trekt. 24-uurs­zorg en com­plexe zorg moet er nu een­maal zijn en kan door nie­mand an­ders ge­bo­den wor­den. Op ba­sis van een reële kost­prijs­be­re­ke­ning moe­ten hier­over met de ver­ze­ke­raars af­spra­ken te ma­ken zijn. Moch­ten ver­ze­ke­raars vin­den dat deze fa­ci­li­tei­ten op deze lo­ca­tie over­bo­dig zijn, dan heb­ben ze wat uit te leg­gen aan de be­vol­king.

Te­vens kan het zie­ken­huis op­tre­den als dienst­ver­le­ner naar de om­lig­gen­de markt­par­tij­en: op­vang van nood­si­tu­a­ties, aan­bie­den van la­bo­ra­to­ri­um-, rönt­gen-, ste­ri­li­sa­tie- en zie­ken­huis­hy­gië­ne­dien­sten. Even­tu­eel zou het hele ge­bouw in Bla­ri­cum aan deze par­tij­en te huur aan­ge­bo­den kun­nen wor­den om zo­doen­de aan­vul­len­de in­kom­sten te ge­ne­re­ren.

De or­ga­ni­sa­tie wordt min­der com­plex door het weg­val­len van de mees­te plan­ba­re zorg. Door­dat de fi­nan­ciële druk weg valt komt er or­ga­ni­sa­to­ri­sche aan­dacht voor de kwa­li­teit van zorg vrij. Te­vens kan dan werk ge­maakt wor­den van een wer­ke­lijk goe­de IT-om­ge­ving, die de pro­ces­sen in het zie­ken­huis on­der­steunt in plaats van te­gen­werkt. De nood­zaak om pro­duc­tie te ma­ken om de in­kom­sten van spe­ci­a­lis­ten en zie­ken­huis op peil te hou­den komt te ver­val­len, waar­door er ruim­te ont­staat voor in­ten­sie­ve sa­men­wer­king rond com­plexe pa­tiën­ten.

Het zie­ken­huis wordt min­der een pro­duc­tie­fa­briek en meer een op men­se­lij­ke maat ge­sne­den in­stel­ling van pu­bliek nut.

Os­car Lo­pes Car­dozo    Ge­pen­si­o­neerd oog­arts, op­rich­ter Oog­zie­ken­huis Zon­ne­straalIn de Gooi en eemlander een opiniestuk van Os­car Lo­pes Car­dozo, ge­pen­si­o­neerd oog­arts en  op­rich­ter van het Oog­zie­ken­huis Zon­ne­straal.


Ga terug

Publicatie datum: 20-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Cdo
5°Cvr
4°Cza
4°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]