De menselijke maat staat voorop

31 okt.- Bestuursvoorzitter Hans den Hollander van Tergooi: ,,Wie nu denkt dat op Monnikenberg een mega-ziekenhuis zal worden gebouwd, zit er naast”.

In zijn opi­nie­ar­ti­kel 'Meer op men­se­lij­ke maat ge­sne­den' in deze krant (20 ok­to­ber 2017) pleit dr. Os­car Lo­pes Car­dozo er­voor dat Ter­gooi in de nieuw­bouw geen ruim­te meer moet bie­den aan de spe­ci­a­lis­men oog­heel­kun­de, or­tho­pe­die, kno en huid­ziek­ten. Be­ter is het - zo vindt hij - om deze spe­ci­a­lis­men - en dus ook de pa­tiën­ten die deze zorg no­dig heb­ben - over te la­ten aan de markt. Ter­gooi zou zich moe­ten con­cen­tre­ren op de niet-plan­ba­re en com­plexe zorg.
Een 'gra­tis or­ga­ni­sa­tie­ad­vies' via de ko­lom­men van deze krant: het over­komt ons niet ie­de­re dag. De ad­vi­seur in kwes­tie stond zelf aan de wieg van een or­ga­ni­sa­tie die markt­wer­king bin­nen de zorg heeft hel­pen ont­wik­ke­len, dus is zijn vi­sie niet ver­ras­send. Toch zijn er ge­noeg pun­ten die om een re­ac­tie vra­gen.

Eerst een aan­tal za­ken dat niet he­le­maal klopt. Wie nu denkt dat op Mon­ni­ken­berg een mega-zie­ken­huis zal wor­den ge­bouwd, zit er naast. Ter­gooi wil juist een com­pac­te huis­ves­ting, waar­bij de men­se­lij­ke maat voor­op staat. Daar­mee spe­len wij in op de ver­wach­ting dat in de toe­komst steeds meer zorg thuis kan wor­den ge­le­verd, bij­voor­beeld door ge­bruik te ma­ken van ICT-op­los­sin­gen en het zo­ge­naam­de E-he­alth. Re­cen­te stu­dies to­nen aan dat in de toe­komst een ver­schui­ving plaats­vindt van de zorg in het zie­ken­huis naar de thuis­si­tu­a­tie. In de plan­nen van Ter­gooi wordt daar re­ke­ning mee ge­hou­den: de nieuw­bouw telt veel min­der vier­kan­te me­ters dan de hui­di­ge lo­ca­ties.

Over de fi­nan­cie­ring van de nieuw­bouw: in de af­ge­lo­pen ja­ren was we­reld­wijd spra­ke van een gro­te fi­nan­ciële cri­sis die ban­ken en an­de­re mo­ge­lij­ke fi­nan­ciers te­rug­hou­dend maak­ten. En dat is te be­grij­pen: het gaat om veel geld en er zijn - om­dat de zorg ver­an­dert - al­tijd ri­si­co's. Maar door goed in te spe­len op de ver­wach­te ver­an­de­rin­gen bin­nen de zorg, bij­voor­beeld door uit te gaan van min­der in plaats van meer vier­kan­te me­ters en een ge­fa­seerd bouw­pro­ces, heeft Ter­gooi ban­ken over­tuigd van zijn toe­komst­plan­nen en zijn in­mid­dels de be­no­dig­de fi­nan­cie­rings­over­een­kom­sten ge­slo­ten. Een so­li­de fi­nan­cie­ring, zon­der exo­ti­sche con­struc­ties.

Dan de kwes­tie zelf: waar­om moet er in Ter­gooi ook plaats zijn voor oog­heel­kun­de, or­tho­pe­die, kno en huid­ziek­ten en waar­om wil­len we dat niet over­la­ten aan de markt? Lo­pes Car­dozo geeft aan dat er 'geen dis­cus­sie is over het feit dat markt­wer­king voor een aan­tal spe­ci­a­lis­men en be­han­de­lin­gen een door­slaand suc­ces is’. Niet ie­der­een is die me­ning toe­ge­daan en de prak­tijk van de af­ge­lo­pen ja­ren heeft in ie­der ge­val dui­de­lijk ge­maakt dat er nog steeds een gro­te be­hoef­te is aan deze zorg bin­nen de nor­ma­le zie­ken­hui­zen. Dat is ook lo­gisch: veel ziek­ten en aan­doe­nin­gen ko­men vaak ge­com­bi­neerd voor, en dan is het voor de pa­tiënt een vei­lig idee dat het zie­ken­huis van alle mark­ten thuis is. Van dia­be­te­spa­tiën­ten is bij­voor­beeld be­kend dat zij ook af­wij­kin­gen aan ogen en voe­ten kun­nen krij­gen. Goed dat er dan me­disch spe­ci­a­lis­ten van die vak­ge­bie­den on­der hand­be­reik zijn. Bo­ven­dien: ou­de­re pa­tiën­ten kun­nen vaak niet te­recht in een ge­spe­ci­a­li­seerd be­han­del­cen­trum, bij­voor­beeld om­dat er een ri­si­co is dat de pa­tiënt na de be­han­de­ling op de in­ten­si­ve care moet wor­den be­han­deld. En als laat­ste: oog­art­sen, or­tho­pe­den en KNO-art­sen ver­rich­ten vaak acu­te, in­ten­sie­ve en com­plexe zorg. Het is ze­ker niet zo dat bij­voor­beeld oog­art­sen en or­tho­pe­den al­leen maar sim­pe­le in­gre­pen doen, die over­al kun­nen plaats­vin­den. Ook op dat punt biedt het zie­ken­huis met zijn high­tech fa­ci­li­tei­ten en spe­ci­a­lis­men echt meer­waar­de.

Voor re­la­tief jon­ge pa­tiën­ten zon­der bij­ko­men­de aan­doe­nin­gen kan een ge­spe­ci­a­li­seerd be­han­del­cen­trum een goed al­ter­na­tief zijn. Maar met de steeds ver­der­gaan­de ver­grij­zing wil Ter­gooi ook in de toe­komst aan álle pa­tiën­ten in de re­gio goe­de en vei­li­ge zorg blij­ven bie­den. Dus géén pro­duc­tie­fa­briek, maar een op men­se­lij­ke maat ge­ne­den in­stel­ling van pu­bliek nut. Het is de be­lang­rijk­ste re­den om een nieuw ge­bouw neer te zet­ten.

 

Bron: Gooi en Eemlander    Bestuursvoorzitter Hans den Hollander van Tergoo
Ga terug

Publicatie datum: 31-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

18°Czo
16,5°Cma
15°Cdi
15°Cwo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]