Pand van Rabobank Laren geknipt voor een hotel

18 jan.- Laar­der Ka­rel Loeff zet gro­te vraag­te­kens bij het plan voor de bouw van een ho­tel aan de To­ren­laan. Ver­bou­wing van de voor­ma­li­ge Ra­bo­bank aan de Burg. van Nis­pen van Se­ve­naer­straat ziet hij als een veel be­te­re op­tie.
Ar­chi­tec­tuur­des­kun­di­ge Loeff staat vier­de op de kan­di­da­ten­lijst van La­rens Be­houd. ,,Dat de Rabo Gooi & Vecht­streek zijn bank­ge­bouw ver­koopt aan ont­wik­ke­laar Voer­mans voor de sloop en bouw van acht­tien ap­par­te­men­ten is on­be­grij­pe­lijk", stelt hij.

,,Dat ge­bouw is nog maar ze­ven­tien jaar ge­le­den neer­ge­zet door een maat­schap­pe­lij­ke or­ga­ni­sa­tie. De Ra­bo­bank heeft de mond vol over duur­zaam­heid. On­be­grij­pe­lijk dat zij nu de lo­ca­tie ver­koopt aan de hoog­ste bie­der.”

Lo­kaal La­ren

Loeff wijst op het 'pri­ma' plan Lo­kaal La­ren, dat in 2016 is ge­pre­sen­teerd door Ge­dach­te­goed (Gui­do Mens­ink), in sa­men­wer­king met Sin­ger La­ren en Mo­rentz. Daar­in werd voor­ge­steld om het bank­pand te ver­bou­wen tot een ho­tel met 55 ka­mers en een res­tau­rant­ge­deel­te. Dat laat­ste is vol­gens Loeff nood­za­ke­lijk om een klas­siek ho­tel mo­ge­lijk te ma­ken. ,,Bo­ven­dien is hier spra­ke van een zicht­lo­ca­tie, wordt het pand duur­zaam her­ge­bruikt en kan di­rect zon­der be­zwa­ren van de buurt be­gon­nen wor­den met de om­bouw. Ook zijn er geen ver­keers­pro­ble­men, zo­als wel te voor­zien aan de To­ren­laan.”

Dat dit ho­tel­plan is af­ge­we­zen vindt de Laar­der op­val­lend, om­dat dins­dag in de raad niet al­leen de bouw van ap­par­te­men­ten op die lo­ca­tie in de raads­com­mis­sie aan de orde komt, maar ook het plan voor een ho­tel aan de To­ren­laan.

,,Op die plek aan de To­ren­laan wor­den twee ka­rak­te­ris­tie­ke pan­den ge­sloopt, en gaat ze­ker ge­bouwd wor­den voor leeg­stand. En dat ter­wijl ook daar be­lang­stel­ling is van een ko­per die het ter­rein­tje met be­houd van de nu aan­we­zi­ge werk­ge­le­gen­heid heel pas­send wil op­waar­de­ren. Ik voor­spel dat als de raad bei­de voor­stel­len goed­keurt, we bin­nen vier jaar zit­ten met twee lo­ca­ties met al­leen maar dure ap­par­te­men­ten waar men­sen maar af en toe ver­blij­ven. Een ho­tel kun­nen we dan ver­ge­ten, en dat ter­wijl de Rabo-lo­ca­tie daar­voor ge­knipt is.” Loeff is ge­kant te­gen de op­mars van ap­par­te­men­ten. ,,We bou­wen in La­ren toch niet al­leen voor mil­jo­nairs?”

Hij pleit voor een pas op de plaats. ,,La­ten we kij­ken wat de bes­te lo­ca­tie is voor een ho­tel. Be­hal­ve de To­ren­laan en het Rabo-ter­rein komt ook de lo­ca­tie van de Gol­den Ri­ver be­schik­baar. Dan zijn er drie op­ties", stelt Loeff. ,,Nu kie­zen voor het één be­te­kent het blok­ke­ren van de bes­te keu­ze.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 18-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cza
17°Czo
15,5°Cma
15°Cdi

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]