Gooise Brexiteers aan de macht

11 juli.- Gooise ’Brexiteers aan  de macht', analyseert dagbladjournalist Casper van den Broek vanochtend in de Gooi en Eemlander.

Op­nieuw lij­ken de voor­stan­ders van na­tuur en land­schap de strijd over de toe­komst van de re­gio Gooi en Vecht­streek te win­nen. Re­cen­te­lijk stuur­den de ge­meen­te­ra­den in deze streek hun wet­hou­ders de on­der­han­de­lin­gen met ver­keers­mi­nis­ter Me­la­nie Schultz-van Hae­gen in met een dui­de­lij­ke bood­schap. Na­tuur komt hier op num­mer één, de eco­no­mie en auto pas op twee. Met deze ou­der­wet­se ’ Brexit-hou­ding' to­nen zij zich ech­ter een on­trouw fa­mi­lie­lid van de re­gio Groot-Am­ster­dam.
Een flink aan­tal raads­le­den was in juni stom­ver­baasd. Som­mi­gen ken­den het woord niet eens, zo blijkt uit de ge­luids­ver­sla­gen van de ge­meen­te­ra­den in on­der meer Weesp en Gooi­se Me­ren. ,,MIRT, wat is dat?” ,,En moe­ten we daar nu bin­nen vijf mi­nu­ten een be­slis­sing over ne­men?”

Af­ge­lo­pen maand ver­sche­nen er twee rap­por­ten, die voor de in­wo­ners van het Gooi en de Vecht­streek nog ge­ne­ra­ties zul­len door­wer­ken. Oud en jong, ie­der­een zal het mer­ken. Dat is al­ler­eerst een uit­ge­breid plan om de kwak­ke­len­de Gooi­se eco­no­mie er weer bo­ven­op te hel­pen. Het aan­tal ba­nen in deze streek krimpt im­mers al vijf­tien jaar. In­wo­ners wor­den ver­oor­deeld da­ge­lijks te rei­zen naar Am­ster­dam, Utrecht of an­de­re werk­plek­ken bui­ten de re­gio. In dit eco­no­mi­sche red­dings­plan wor­den tal van ini­ti­a­tie­ven ge­pre­sen­teerd, waar­bij veel aan­dacht is voor Star­tups in de cre­a­tie­ve (me­dia) in­du­strie.

Twee­de stuk is dus het MIRT-rap­port 'Oost­kant Am­ster­dam'. MIRT staat voor Meer­ja­ren­pro­gram­ma In­fra­struc­tuur, Ruim­te en Trans­port. Over­al in Ne­der­land ver­schij­nen van die MIRT-rap­por­ten, waar­bij ’Den Haag' sa­men met de re­gio op­los­sin­gen pro­beert te vin­den voor de lan­ge fi­les en over­vol­le trei­nen. Ook als het gaat om de be­reik­baar­heid van Am­ster­dam van­uit het oos­ten zijn de pro­ble­men le­vens­groot. De A1 en A6 bij Mui­der­berg zijn wel­is­waar ver­breed, maar bij Die­men be­gint het al vol te lo­pen. Aan de A1 bij Naar­den, Bla­ri­cum en La­ren is in geen tien­tal­len ja­ren iets ge­beurd. Niet voor niets spreekt men spot­tend over het ’ Gooi­se Kar­respoor'.

Maas­tricht

Over het MIRT-pro­ject is al twee jaar in deze re­gio ge­spro­ken. Amb­te­na­ren, ver­keers­spe­ci­a­lis­ten van Rijks­wa­ter­staat en het mi­nis­te­rie, wet­hou­ders, se­lec­te groep­jes van raads­le­den, ie­der­een is wel een paar keer in het re­gio­kan­toor in Bus­sum ko­men mee­den­ken over een op­ti­ma­le be­reik­baar­heid van Am­ster­dam. Voor­waar­de daar­bij was al­tijd dat be­reik­baar­heid be­lang­rijk is, maar dat land­schap en eco­no­mie van deze re­gio ook moe­ten mee­tel­len.

Nu ligt het MIRT-rap­port er dus, al­thans het stuk waar­mee Re­gio Gooi en Vecht­streek de on­der­han­de­ling in­gaat met de mi­nis­ter en met de deel­ne­men­de pro­vin­cies Noord-Hol­land, Fle­vo­land en Utrecht. Ver­ge­noegd rie­pen de le­den van de 'Fo­cus­groep MIRT', een groep­je raads­le­den dat ex­clu­sief was be­trok­ken bij dit pro­ject, dat met dit stuk een dui­de­lijk sig­naal wordt af­ge­ge­ven. De vraag is al­leen of dat het goe­de sig­naal is.

Want wat zegt het rap­port, maar ook een mo­tie die door alle ge­meen­te­ra­den werd on­der­schre­ven? Na­tuur­lijk dat al­les met al­les te ma­ken heeft, en dat er een mooie ba­lans is tus­sen be­reik­baar­heid, land­schap en eco­no­mie. Er komt geld en aan­dacht voor het open­baar ver­voer (Lightrail), bij de knoop­pun­ten moet ex­tra werk­ge­le­gen­heid ko­men, snel­we­gen voor de e-bike wor­den als een op­los­sing ge­zien en het mooie Gooi­se land­schap wordt be­hou­den. In de A1 mag al­leen wor­den geïn­ves­teerd als deze wordt on­der­tun­neld, zo­als bij Maas­tricht dus.

Worm­vor­mig aan­hang­sel

Dat klinkt op het eer­ste ge­zicht vrien­de­lijk, lek­ker in­te­graal. Maar daar­on­der zit een hele an­de­re bood­schap ver­bor­gen. Het is een bood­schap die de af­ge­lo­pen we­ken door raads­le­den in de ver­schil­len­de ver­ga­de­rin­gen rond­uit werd uit­ge­spro­ken. ,,Hier­mee ge­ven we aan dat we de land­schap­pe­lij­ke kwa­li­teit op num­mer één zet­ten. Dat is de kern van ons ge­bie­d", al­dus raads­lid René Sweij­en van de po­li­tie­ke par­tij Ge­woon Gooi­seMe­ren. Dat klopt ook. In het MIRT-rap­port is niet ge­ko­zen voor ver­bre­ding van de A1, niet voor het op­waar­de­ren van het on­der­lig­gen­de we­gen­pa­troon, niet voor een be­te­re ver­bin­ding van Hil­ver­sum naar de A2 (pro­vin­ci­a­le weg N201) of het door­trek­ken van deze weg ten zui­den van Hil­ver­sum naar de A27.

Bij­na alle raads­le­den en po­li­tie­ke par­tij­en zijn blij met dit 'dui­de­lij­ke sig­naal'. Het is maar de vraag of zij in­der­daad zo ver­ge­noegd moe­ten re­a­ge­ren. Be­gin ja­ren zes­tig blok­keer­de de Fran­se pre­si­dent Char­les de Gaul­le de toe­tre­ding van Groot-Brit­tan­nië tot de Eu­ro­pe­se Ge­meen­schap. Hij vond dat de Brit­ten door hun le­ven op een ei­land en hun ge­schie­de­nis nooit loy­a­le Eu­ro­pe­a­nen zou­den wor­den. Pas tien jaar la­ter tra­den de Brit­ten toe. Te­gen­woor­dig zeg­gen veel com­men­ta­to­ren, met de Brexit in ge­dach­ten, dat zij de Fran­se pre­si­dent ach­ter­af ge­lijk moe­ten ge­ven.

De in­wo­ners en hun be­stuur­ders van de Re­gio Gooi en Vecht­streek zijn de Brexi­teers van de Groot Am­ster­dam­se stads­re­gio, wat te­gen­woor­dig de Me­tro­pool­re­gio Am­ster­dam (MRA) heet. Sinds jaar en dag hoor je in deze streek men­sen kla­gen dat het Gooi er maar een beet­je bij­hangt. Wie op de plat­te­grond kijkt ziet dat deze streek een soort van worm­vor­ming aan­hang­sel is. Ook bin­nen de Am­ster­dam­se Stads­re­gio had de Re­gio Gooi en Vecht­streek de eer­ste ja­ren geen vol­waar­di­ge ver­te­gen­woor­di­ging. Al­leen de wet­hou­der van Hil­ver­sum had er een ze­tel.

Vol­waar­dig

Dat de Re­gio Gooi en Vecht­streek niet vol­waar­dig mee­tel­de, zelfs MRA-be­leids­ma­kers ver­ga­ten vaak deze streek mee te ne­men in hun on­der­zoe­ken, heeft al­les te ma­ken met de de­loy­a­le hou­ding van de be­stuur­ders van deze streek. Hoe­wel er ook hier ge­noeg in­du­strie was, zien veel in­wo­ners zich lie­ver niet als een deel van een Am­ster­dam­se stads­re­gio. Meer dan hon­derd jaar staat ruim­te, en rust voor­op. Het ging hier im­mers tot voor een aan­tal ja­ren eco­no­misch voor de wind.

Maar tij­den zijn ver­an­derd. De Re­gio Gooi en Vecht­streek is een vol­waar­dig lid van deze Groot-Am­ster­dam­se fa­mi­lie, met stem­recht in alle ge­le­din­gen. Dat is be­lang­rijk. Van schaal­ver­gro­ting moe­ten we het heb­ben. De Am­ster­dam­se stads­re­gio moet zich staan­de hou­den tus­sen an­de­re groot­mach­ten: Lon­den, Pa­rijs, Ant­wer­pen-Brus­sel, Frank­furt. Gooi­se on­der­steu­ning is daar bij no­dig.

Door vol in te zet­ten op na­tuur, fiets, open­baar ver­voer en de auto zo fa­lie­kant af te wij­zen be­wijs je je­zelf geen dienst. Na­tuur­lijk kan je zeg­gen dat het om een slim­me zet gaat bij de on­der­han­de­lin­gen. Mis­schien komt er dan ex­tra geld vrij voor een on­der­tun­ne­ling van de A1. Maar had dat niet op een an­de­re ma­nier ge­kund? Het laat op­nieuw geen po­si­tie­ve in­druk ach­ter van de in­wo­ners van deze streek. Het is fijn dat onze jeugd in een mooi land­schap kan op­groei­en. Maar het is ook fijn als zij hier werk kun­nen vin­den, dat we hier een vi­ta­le eco­no­mie heb­ben. Dat kan in deze mo­der­ne tijd al­leen als we ons als een vol­waar­dig lid ge­dra­gen van onze nieu­we Am­ster­dam­se fa­mi­lie. We doen dat in ie­der ge­val niet door als de vroe­ge­re Brit­se pre­mier Mar­ga­ret That­cher bij elke Eu­ro­pe­se ver­ga­de­ring te roe­pen: ,,We want our Mo­ney back!”

Casper van den Broek Bron: Gooi en Eemlander    http://www.caspervandenbroek.nl/biografie

 

 

 

 

Foto: Leo Janssen 
Ga terug

Publicatie datum: 11-7-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

17°Czo
19°Cma
24°Cdi
27°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]