Ziekenhuis wil het schouder- en elleboogcentrum worden

Pa­tiën­ten met acu­te en chro­ni­sche aan­doe­nin­gen aan schou­der en el­le­boog kun­nen voort­aan te­recht in het nieu­we schou­der- en el­le­boog­cen­trum in Ter­gooi.Het cen­trum be­han­delt pa­tiën­ten met acuut let­sel, zo­als trau­ma's (breu­ken) en sport­let­sels aan schou­der en el­le­boog. Ook men­sen met ar­tro­se, in­sta­bi­li­teit en an­de­re chro­ni­sche aan­doe­nin­gen kun­nen er te­recht.

Door schou­der- en el­le­boog­zorg te bun­de­len in één cen­trum kun­nen pa­tiën­ten snel­ler en be­ter wor­den be­han­deld. De or­tho­peed, trau­ma­chi­rurg, ra­dio­loog en fy­si­o­the­ra­peut wer­ken in­ten­sief sa­men. Di­rect op de dag van het eer­ste con­sult wor­den als dat no­dig is al een rönt­gen­fo­to, echo­gra­fie of MRI scan ge­maakt. Ver­vol­gens wor­den met­een de uit­slag van de foto en het be­han­del­plan be­spro­ken. Het ’one-stop-shop-prin­ci­pe'. Ook start Ter­gooi in sa­men­wer­king met re­va­li­da­tie­cen­trum De Hoogstraat in Utrecht een spreek­uur voor de com­plexe schou­der- en el­le­boog­pro­ble­ma­tiek.

2.000 pa­tiën­ten

Or­tho­pe­den en ini­ti­a­tief­ne­mers Maar­ten de Vos, Roe­land Rie­dijk en Rein­der Wol­vi­us - heb­ben de am­bi­tie hét spe­ci­a­lis­ti­sche schou­der- en el­le­boog­cen­trum van Mid­den Ne­der­land te wor­den. In Ter­gooi wor­den nu al jaar­lijks meer dan 2.000 pa­tiën­ten met aan­doe­nin­gen aan schou­der en el­le­boog be­han­deld. Lan­de­lijk staat het zie­ken­huis in de top 3 met het plaat­sen van schou­der­pro­the­ses. Ter­gooi voert ook bij­na tien pro­cent van alle el­le­boog­pro­the­ses in Ne­der­land uit. ,,Veel men­sen wor­den naar ons zie­ken­huis door­ver­we­zen om­dat dit een ge­spe­ci­a­li­seerd cen­trum is op het ge­bied van aan­doe­nin­gen aan schou­der en el­le­boog", ver­klaart or­tho­peed Maar­ten de Vos. Or­tho­pe­den uit heel Eu­ro­pa ko­men vol­gens Ter­gooi op het schou­der- en el­le­boog­cen­trum af om te le­ren van de 'in­no­va­tie­ve be­han­de­lin­gen en ex­per­ti­se'.

Het zie­ken­huis open­de on­langs ook het hand- en pols­cen­trum voor be­han­de­ling van acu­te (on­der meer pees- en ze­nuw­let­sels) en chro­ni­sche (bij­voor­beeld ar­tro­se en 'triggerfingers') aan­doe­nin­gen. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 4-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

8,5°Cza
5,5°Czo
4,5°Cma
4,5°Cdi

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers die gisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]