Ziekenhuis wil het schouder- en elleboogcentrum worden

Pa­tiën­ten met acu­te en chro­ni­sche aan­doe­nin­gen aan schou­der en el­le­boog kun­nen voort­aan te­recht in het nieu­we schou­der- en el­le­boog­cen­trum in Ter­gooi.Het cen­trum be­han­delt pa­tiën­ten met acuut let­sel, zo­als trau­ma's (breu­ken) en sport­let­sels aan schou­der en el­le­boog. Ook men­sen met ar­tro­se, in­sta­bi­li­teit en an­de­re chro­ni­sche aan­doe­nin­gen kun­nen er te­recht.

Door schou­der- en el­le­boog­zorg te bun­de­len in één cen­trum kun­nen pa­tiën­ten snel­ler en be­ter wor­den be­han­deld. De or­tho­peed, trau­ma­chi­rurg, ra­dio­loog en fy­si­o­the­ra­peut wer­ken in­ten­sief sa­men. Di­rect op de dag van het eer­ste con­sult wor­den als dat no­dig is al een rönt­gen­fo­to, echo­gra­fie of MRI scan ge­maakt. Ver­vol­gens wor­den met­een de uit­slag van de foto en het be­han­del­plan be­spro­ken. Het ’one-stop-shop-prin­ci­pe'. Ook start Ter­gooi in sa­men­wer­king met re­va­li­da­tie­cen­trum De Hoogstraat in Utrecht een spreek­uur voor de com­plexe schou­der- en el­le­boog­pro­ble­ma­tiek.

2.000 pa­tiën­ten

Or­tho­pe­den en ini­ti­a­tief­ne­mers Maar­ten de Vos, Roe­land Rie­dijk en Rein­der Wol­vi­us - heb­ben de am­bi­tie hét spe­ci­a­lis­ti­sche schou­der- en el­le­boog­cen­trum van Mid­den Ne­der­land te wor­den. In Ter­gooi wor­den nu al jaar­lijks meer dan 2.000 pa­tiën­ten met aan­doe­nin­gen aan schou­der en el­le­boog be­han­deld. Lan­de­lijk staat het zie­ken­huis in de top 3 met het plaat­sen van schou­der­pro­the­ses. Ter­gooi voert ook bij­na tien pro­cent van alle el­le­boog­pro­the­ses in Ne­der­land uit. ,,Veel men­sen wor­den naar ons zie­ken­huis door­ver­we­zen om­dat dit een ge­spe­ci­a­li­seerd cen­trum is op het ge­bied van aan­doe­nin­gen aan schou­der en el­le­boog", ver­klaart or­tho­peed Maar­ten de Vos. Or­tho­pe­den uit heel Eu­ro­pa ko­men vol­gens Ter­gooi op het schou­der- en el­le­boog­cen­trum af om te le­ren van de 'in­no­va­tie­ve be­han­de­lin­gen en ex­per­ti­se'.

Het zie­ken­huis open­de on­langs ook het hand- en pols­cen­trum voor be­han­de­ling van acu­te (on­der meer pees- en ze­nuw­let­sels) en chro­ni­sche (bij­voor­beeld ar­tro­se en 'triggerfingers') aan­doe­nin­gen. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 4-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Cdo
4°Cvr
4°Cza
3°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]