Ziekenhuis wil het schouder- en elleboogcentrum worden

Pa­tiën­ten met acu­te en chro­ni­sche aan­doe­nin­gen aan schou­der en el­le­boog kun­nen voort­aan te­recht in het nieu­we schou­der- en el­le­boog­cen­trum in Ter­gooi.Het cen­trum be­han­delt pa­tiën­ten met acuut let­sel, zo­als trau­ma's (breu­ken) en sport­let­sels aan schou­der en el­le­boog. Ook men­sen met ar­tro­se, in­sta­bi­li­teit en an­de­re chro­ni­sche aan­doe­nin­gen kun­nen er te­recht.

Door schou­der- en el­le­boog­zorg te bun­de­len in één cen­trum kun­nen pa­tiën­ten snel­ler en be­ter wor­den be­han­deld. De or­tho­peed, trau­ma­chi­rurg, ra­dio­loog en fy­si­o­the­ra­peut wer­ken in­ten­sief sa­men. Di­rect op de dag van het eer­ste con­sult wor­den als dat no­dig is al een rönt­gen­fo­to, echo­gra­fie of MRI scan ge­maakt. Ver­vol­gens wor­den met­een de uit­slag van de foto en het be­han­del­plan be­spro­ken. Het ’one-stop-shop-prin­ci­pe'. Ook start Ter­gooi in sa­men­wer­king met re­va­li­da­tie­cen­trum De Hoogstraat in Utrecht een spreek­uur voor de com­plexe schou­der- en el­le­boog­pro­ble­ma­tiek.

2.000 pa­tiën­ten

Or­tho­pe­den en ini­ti­a­tief­ne­mers Maar­ten de Vos, Roe­land Rie­dijk en Rein­der Wol­vi­us - heb­ben de am­bi­tie hét spe­ci­a­lis­ti­sche schou­der- en el­le­boog­cen­trum van Mid­den Ne­der­land te wor­den. In Ter­gooi wor­den nu al jaar­lijks meer dan 2.000 pa­tiën­ten met aan­doe­nin­gen aan schou­der en el­le­boog be­han­deld. Lan­de­lijk staat het zie­ken­huis in de top 3 met het plaat­sen van schou­der­pro­the­ses. Ter­gooi voert ook bij­na tien pro­cent van alle el­le­boog­pro­the­ses in Ne­der­land uit. ,,Veel men­sen wor­den naar ons zie­ken­huis door­ver­we­zen om­dat dit een ge­spe­ci­a­li­seerd cen­trum is op het ge­bied van aan­doe­nin­gen aan schou­der en el­le­boog", ver­klaart or­tho­peed Maar­ten de Vos. Or­tho­pe­den uit heel Eu­ro­pa ko­men vol­gens Ter­gooi op het schou­der- en el­le­boog­cen­trum af om te le­ren van de 'in­no­va­tie­ve be­han­de­lin­gen en ex­per­ti­se'.

Het zie­ken­huis open­de on­langs ook het hand- en pols­cen­trum voor be­han­de­ling van acu­te (on­der meer pees- en ze­nuw­let­sels) en chro­ni­sche (bij­voor­beeld ar­tro­se en 'triggerfingers') aan­doe­nin­gen. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 4-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

29°Cma
22,5°Cdi
19,5°Cwo
17,5°Cdo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]