Winkelend publiek Laren en Hilversum kritisch over Gooise gemeentefusies: Je raakt als dorp je identiteit kwijt

11 nov.- ,,Geldverspilling”, vinden Greet en Herman Schaapherder.


Fu­sies tus­sen Gooi­se ge­meen­ten de ver-van-mijn-bed­s­how? Win­ke­lend pu­bliek blijkt juist goed op de hoog­te.
,,Ik heb er over ge­le­zen", zegt Yvon­ne Groe­ne­we­gen uit La­ren. ,,La­ren, Bla­ri­cum en Hui­zen is een rare com­bi­na­tie.” Fu­sie met Hil­ver­sum of Gooi­se Me­ren had ze min­der erg ge­von­den, even­tu­eel met Hui­zen er­bij. ,,Ik vind het niet goed als Hui­zen za­ken over La­ren en Bla­ri­cum gaat be­dis­se­len. Van mij hoeft het al­le­maal niet, het kost al­leen maar veel geld.”

De in La­ren ge­bo­ren en ge­to­gen Li­via Smit (20) - ’ik ben een Goois meis­je' - koopt een bos bij de bloe­men­stal op de La­ren­se Brink. ,,Hui­zen vind ik niet zo den­de­rend", be­kent ze. ,,Ik heb er op school ge­ze­ten en ge­werkt bij ho­tel Ne­w­port. Het is zo chris­te­lijk. Dat is niet ver­keerd na­tuur­lijk, maar ik vind het wel fijn dat Al­bert Heijn hier op zon­dag ge­woon open is. Ho­pe­lijk ver­an­dert dat niet door de fu­sie. Als je in Hui­zen op zon­dag iets no­dig hebt, moet je naar een tank­sta­ti­on.”

Wel heeft Hui­zen z’n zaak­jes goed voor el­kaar, vindt ze. ,,Strooi­en doen ze veel be­ter. Ik ben in La­ren met mijn scoo­ter on­der­uit ge­gaan op spek­glad weg­dek. En on­der­houd van open­baar groen is ook be­ter in Hui­zen.” Als fu­sie dan toch moet, heeft ze wel al een naam: Rij­ke Me­ren. Het ge­sprek van de dag is de fu­sie niet. ,,Het zal mijn tijd wel du­ren", zegt Pau­la Ca­lis uit La­ren. ,,Het gaat toch wel door.” Hui­zen is haar niet on­be­kend. ,,Ik doe er bood­schap­pen als ik het hier te duur vind.”

,,Gaat niet ge­beu­ren die fu­sie", zegt een ze­ven­tig­ja­ri­ge Laar­der, die ano­niem wil blij­ven. ,,Het is een on­de­mo­cra­tisch be­sluit, je raakt als dorp je iden­ti­teit kwijt, het is duur en be­sluit­vor­ming zal ver­tra­gen.”

,,In Hui­zen heb­ben ze hun ge­meen­te­be­gro­ting veel be­ter in orde dan in het arm­las­ti­ge La­ren", zegt Baar­naar Hen­ny van Schaik in hart­je La­ren. An­ders­om voor­ziet hij ook weer­stand: ,,In La­ren vin­den ze Hui­zen maar een pau­per vis­sers­dor­p". Op zich is hij niet te­gen fu­se­ren. ,,Be­te­kent een ef­fi­ciën­ter wer­kend amb­te­na­ren­ap­pa­raat.” Eén gro­te Gooi­se ge­meen­te in de toe­komst? ,,Nee, je moet de men­se­lij­ke maat be­hou­den.”

In win­kel­cen­trum Ker­ke­lan­den in Hil­ver­sum ver­deel­de me­nin­gen. De een vindt fu­sie tus­sen Hil­ver­sum en Wij­de­me­ren pri­ma. ,,Loos­d­recht ligt al strak te­gen ons.” Maar de an­der vindt het niets. ,,Waar­om is het no­dig? Be­la­che­lijk. Geld­ver­spil­ling", vin­den Greet en Her­man Schaap­her­der. Ook Henk en Tru­dy Rob­ber­se zijn geen fu­sie­fans. ,,Voor Wij­de­me­ren is het nog veel er­ger. Dat wordt over­vleu­gelt door Hil­ver­sum.” Bron: Gooi en Eemlander  Foto: archieffoto Leo janssen
Ga terug

Publicatie datum: 11-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

13°Cvr
14°Cza
14,5°Czo
15°Cma

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]