Wijdemeren moet voor Hilversum kiezen; uitgewerkt HBL-plan noodzakelijk; respijtje Weesp De klok tikt door voor herindeling

14 sept.- Wij­de­me­ren moet vóór dins­dag 7 no­vem­ber be­slui­ten tot een be­stuur­lij­ke fu­sie met Hil­ver­sum. De dead­line voor Weesp wordt iets op­ge­rekt. En Hui­zen, Bla­ri­cum en La­ren moe­ten snel sa­men met een uit­ge­werkt en ge­loof­waar­dig plan ko­men om zelf­stan­dig te kun­nen blij­ven.
Dit is kort ge­zegd de bood­schap in een brief van Ge­de­pu­teer­de Sta­ten van Noord-Hol­land aan de ge­meen­ten in het Gooi en de Vecht­streek, waar­voor de pro­vin­cie een wet­te­lij­ke her­in­de­lings-pro­ce­du­re (arhi) is ge­start.

Na de op 7 au­gus­tus af­ge­slo­ten fase van 'o­pen over­le­g' met de ge­meen­ten heeft Haar­lem - in aan­loop naar het de­fi­ni­tie­ve be­sluit op 7 no­vem­ber - een tus­sen­ba­lans op­ge­maakt.

Wij­de­me­ren

Een meer­der­heid in de ge­meen­te­raad van Wij­de­me­ren wil zelf­stan­dig blij­ven. Ge­de­pu­teer­de Sta­ten mel­den in de brief ech­ter nog­maals dat dit ab­so­luut geen op­tie is.

’Als de raad van Wij­de­me­ren kiest voor zelf­stan­dig­heid en het zoe­ken van sa­men­wer­king op PIOFACH-ta­ken met an­de­re ge­meen­ten, dan biedt dit geen op­los­sing voor het lo­ka­le be­stuurs­kracht­pro­bleem.’ In dat ge­val 'ligt het voort­zet­ten van de pro­vin­ci­a­le arhi-pro­ce­du­re om het pro­bleem op te los­sen in de re­de'. PIOFACH staat ove­ri­gens voor: per­so­neel, in­for­ma­tie­voor­zie­ning, or­ga­ni­sa­tie, fi­nan­ciën, au­to­ma­ti­se­ring, com­mu­ni­ca­tie en huis­ves­ting.

Wij­de­me­ren heeft nog een an­de­re op­tie, zo staat in de brief.

Die houdt in dat ge­meen­te­raad vóór 7 no­vem­ber be­sluit tot een be­stuur­lij­ke fu­sie met in ie­der ge­val Hil­ver­sum vóór 2023. En dat de nieu­we raad ver­vol­gens vóór 1 ja­nu­a­ri 2019 be­sluit per wan­neer die fu­sie daad­wer­ke­lijk plaats­vindt.

Er is een stok ach­ter de deur: 'Mocht de nieu­we raad vóór 1 ja­nu­a­ri 2019 geen fu­sie­da­tum be­pa­len, dan voe­ren wij de arhi-pro­ce­du­re voor Wij­de­me­ren om tot een fu­sie te ko­men', al­dus GS.

HB(E)L

Bla­ri­cum, Hui­zen en La­ren wil­len zelf­stan­dig blij­ven maar ook sa­men een bij­dra­ge le­ve­ren aan de nood­za­ke­lijk ver­ster­king van de re­gi­o­na­le be­stuurs­kracht. Kern van het ge­za­men­lij­ke plan is het man­da­te­ren van wet­hou­ders om na­mens Bla­ri­cum, Hui­zen en La­ren op te tre­den bij re­gi­o­na­le za­ken. Hier­voor wil het drie­tal een 'lich­te ge­meen­schap­pe­lij­ke re­ge­ling' in het le­ven roe­pen, waar­aan Eem­nes zou kun­nen deel­ne­men. De drie ge­meen­ten wil­len ook amb­te­lijk nauw gaan sa­men­wer­ken.

GS wil­len dat Bla­ri­cum, Eem­nes, Hui­zen en La­ren ui­ter­lijk in de eer­ste week van ok­to­ber met een uit­ge­werkt plan ko­men. Dat plan moet aan een aan­tal voor­waar­den vol­doen om ’als se­ri­eus te wor­den be­oor­deeld'.

Ten eer­ste moet het 'ge­loof­waar­dig en over­tui­gend' zijn. Ten twee­de moet het be­oog­de mo­del met de lich­te ge­meen­schap­pe­lij­ke re­ge­ling al in 2018 ope­ra­ti­o­neel zijn.

De re­ge­ling moet na twee jaar geë­va­lu­eerd wor­den. Met als ham­vraag: werkt het mo­del en le­vert het een bij­dra­ge aan het ver­ster­ken van de re­gi­o­na­le be­stuurs­kracht? 'Ver­der ver­wach­ten wij dat, in­dien uit de eva­lu­a­tie blijkt dat het be­oog­de re­sul­taat uit­blijft en het niet komt tot een ver­sterk­te re­gi­o­na­le be­stuurs­kracht, de ge­meen­ten als­nog be­slui­ten tot een be­stuur­lij­ke fu­sie.’

Weesp

Am­ster­dam en Gooi­se Me­ren heb­ben la­ten we­ten dat ze een amb­te­lij­ke fu­sie ge­volgd door een be­stuur­lij­ke fu­sie met Weesp ree?el vin­den. Gooi­se Me­ren noemt daar­bij 2022 als da­tum voor be­stuur­lij­ke fu­sie. Am­ster­dam laat de tijds­plan­ning over aan de ge­meen­te­raad van Weesp, die op 9 no­vem­ber de knoop gaat door­hak­ken.

Dat is ech­ter twee da­gen na de dead­line van de pro­vin­cie. Ge­de­pu­teer­de Sta­ten heb­ben hier­voor een op­los­sing ge­von­den.

Op 7 no­vem­ber zet­ten zij wat Weesp be­treft een punt ach­ter de arhi-pro­ce­du­re. Neemt de Weesper raad twee da­gen la­ter toch geen be­sluit over fu­sie met Gooi­se Me­ren of Am­ster­dam, dan star­ten GS de her­in­de­lings­pro­ce­du­re weer op. De pro­vin­cie be­paalt dan met wie Weesp fu­seert. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 14-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Cdo
4°Cvr
4°Cza
3°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]