Wijdemeren moet voor Hilversum kiezen; uitgewerkt HBL-plan noodzakelijk; respijtje Weesp De klok tikt door voor herindeling

14 sept.- Wij­de­me­ren moet vóór dins­dag 7 no­vem­ber be­slui­ten tot een be­stuur­lij­ke fu­sie met Hil­ver­sum. De dead­line voor Weesp wordt iets op­ge­rekt. En Hui­zen, Bla­ri­cum en La­ren moe­ten snel sa­men met een uit­ge­werkt en ge­loof­waar­dig plan ko­men om zelf­stan­dig te kun­nen blij­ven.
Dit is kort ge­zegd de bood­schap in een brief van Ge­de­pu­teer­de Sta­ten van Noord-Hol­land aan de ge­meen­ten in het Gooi en de Vecht­streek, waar­voor de pro­vin­cie een wet­te­lij­ke her­in­de­lings-pro­ce­du­re (arhi) is ge­start.

Na de op 7 au­gus­tus af­ge­slo­ten fase van 'o­pen over­le­g' met de ge­meen­ten heeft Haar­lem - in aan­loop naar het de­fi­ni­tie­ve be­sluit op 7 no­vem­ber - een tus­sen­ba­lans op­ge­maakt.

Wij­de­me­ren

Een meer­der­heid in de ge­meen­te­raad van Wij­de­me­ren wil zelf­stan­dig blij­ven. Ge­de­pu­teer­de Sta­ten mel­den in de brief ech­ter nog­maals dat dit ab­so­luut geen op­tie is.

’Als de raad van Wij­de­me­ren kiest voor zelf­stan­dig­heid en het zoe­ken van sa­men­wer­king op PIOFACH-ta­ken met an­de­re ge­meen­ten, dan biedt dit geen op­los­sing voor het lo­ka­le be­stuurs­kracht­pro­bleem.’ In dat ge­val 'ligt het voort­zet­ten van de pro­vin­ci­a­le arhi-pro­ce­du­re om het pro­bleem op te los­sen in de re­de'. PIOFACH staat ove­ri­gens voor: per­so­neel, in­for­ma­tie­voor­zie­ning, or­ga­ni­sa­tie, fi­nan­ciën, au­to­ma­ti­se­ring, com­mu­ni­ca­tie en huis­ves­ting.

Wij­de­me­ren heeft nog een an­de­re op­tie, zo staat in de brief.

Die houdt in dat ge­meen­te­raad vóór 7 no­vem­ber be­sluit tot een be­stuur­lij­ke fu­sie met in ie­der ge­val Hil­ver­sum vóór 2023. En dat de nieu­we raad ver­vol­gens vóór 1 ja­nu­a­ri 2019 be­sluit per wan­neer die fu­sie daad­wer­ke­lijk plaats­vindt.

Er is een stok ach­ter de deur: 'Mocht de nieu­we raad vóór 1 ja­nu­a­ri 2019 geen fu­sie­da­tum be­pa­len, dan voe­ren wij de arhi-pro­ce­du­re voor Wij­de­me­ren om tot een fu­sie te ko­men', al­dus GS.

HB(E)L

Bla­ri­cum, Hui­zen en La­ren wil­len zelf­stan­dig blij­ven maar ook sa­men een bij­dra­ge le­ve­ren aan de nood­za­ke­lijk ver­ster­king van de re­gi­o­na­le be­stuurs­kracht. Kern van het ge­za­men­lij­ke plan is het man­da­te­ren van wet­hou­ders om na­mens Bla­ri­cum, Hui­zen en La­ren op te tre­den bij re­gi­o­na­le za­ken. Hier­voor wil het drie­tal een 'lich­te ge­meen­schap­pe­lij­ke re­ge­ling' in het le­ven roe­pen, waar­aan Eem­nes zou kun­nen deel­ne­men. De drie ge­meen­ten wil­len ook amb­te­lijk nauw gaan sa­men­wer­ken.

GS wil­len dat Bla­ri­cum, Eem­nes, Hui­zen en La­ren ui­ter­lijk in de eer­ste week van ok­to­ber met een uit­ge­werkt plan ko­men. Dat plan moet aan een aan­tal voor­waar­den vol­doen om ’als se­ri­eus te wor­den be­oor­deeld'.

Ten eer­ste moet het 'ge­loof­waar­dig en over­tui­gend' zijn. Ten twee­de moet het be­oog­de mo­del met de lich­te ge­meen­schap­pe­lij­ke re­ge­ling al in 2018 ope­ra­ti­o­neel zijn.

De re­ge­ling moet na twee jaar geë­va­lu­eerd wor­den. Met als ham­vraag: werkt het mo­del en le­vert het een bij­dra­ge aan het ver­ster­ken van de re­gi­o­na­le be­stuurs­kracht? 'Ver­der ver­wach­ten wij dat, in­dien uit de eva­lu­a­tie blijkt dat het be­oog­de re­sul­taat uit­blijft en het niet komt tot een ver­sterk­te re­gi­o­na­le be­stuurs­kracht, de ge­meen­ten als­nog be­slui­ten tot een be­stuur­lij­ke fu­sie.’

Weesp

Am­ster­dam en Gooi­se Me­ren heb­ben la­ten we­ten dat ze een amb­te­lij­ke fu­sie ge­volgd door een be­stuur­lij­ke fu­sie met Weesp ree?el vin­den. Gooi­se Me­ren noemt daar­bij 2022 als da­tum voor be­stuur­lij­ke fu­sie. Am­ster­dam laat de tijds­plan­ning over aan de ge­meen­te­raad van Weesp, die op 9 no­vem­ber de knoop gaat door­hak­ken.

Dat is ech­ter twee da­gen na de dead­line van de pro­vin­cie. Ge­de­pu­teer­de Sta­ten heb­ben hier­voor een op­los­sing ge­von­den.

Op 7 no­vem­ber zet­ten zij wat Weesp be­treft een punt ach­ter de arhi-pro­ce­du­re. Neemt de Weesper raad twee da­gen la­ter toch geen be­sluit over fu­sie met Gooi­se Me­ren of Am­ster­dam, dan star­ten GS de her­in­de­lings­pro­ce­du­re weer op. De pro­vin­cie be­paalt dan met wie Weesp fu­seert. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 14-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

30°Cma
28°Cdi
22,5°Cwo
19°Cdo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]