Weinig hoop voor oplossen drukste verkeerspunt in dorp. VVD Laren: Experiment Brink

19 okt.- "Laat, net als in Hil­ver­sum, op de Brink in La­ren alle tra­ge ver­keers­deel­ne­mers zo­als voet­gan­gers en fiet­sers te­ge­lijk over­ste­ken. Je hoeft min­der lang te wach­ten en je ver­min­dert ver­keers­stro­men. Een con­cre­te maat­re­gel die mis­schien niet al­les op­lost, maar de boel toch een stuk be­ter kan ma­ken. Pro­beer dat een week of twee.”
VVD-raads­lid Tom­my Pouw be­dien­de tij­dens de raads­com­mis­sie over het nieu­we ge­meen­te­lij­ke ver­keers­plan zijn PvdA-col­le­ga Mar­cus van den Brink op zijn wen­ken die juist out-of-the-box den­ken in het ver­keers­plan mis­te. Pouw: „De lan­ge rij­en au­to's voor de ver­keers­lich­ten op de Brink zor­gen niet al­leen voor er­ger­nis, ze zijn ook slecht voor het mi­li­eu en de lucht­kwa­li­teit. En je ziet men­sen door rood lo­pen, zelfs raads­le­den, sim­pel­weg om­dat ze geen zin meer heb­ben om lan­ger te wach­ten. Au­to's gaan an­de­re rou­tes rij­den.”

De li­be­ra­le ver­keers­wet­hou­der Ton Stam wijst spon­ta­ne proe­ven met ver­keers­lich­ten af. „Als dan je kind wordt dood­ge­re­den... Je moet heel zorg­vul­dig kij­ken waar­mee je ex­pe­ri­men­teert. La­ten we het the­o­re­tisch be­na­de­ren.”

Een door de ge­meen­te in­ge­scha­kel­de ver­keers­des­kun­di­ge be­twij­felt de haal­baar­heid van voet­gan­gers-fiet­sers eerst, om­dat het vrij lang duurt voor­dat al het lang­zaam ver­keer het vrije gro­te kruis­punt is over­ge­sto­ken, en dat be­te­kent dan ook wach­ten voor de rest.

Li­be­raal La­ren wil de ver­keers­lich­ten zelfs he­le­maal uit­zet­ten en van de Brink een ge­lijk­waar­di­ge krui­sing ma­ken. Jac­que­li­ne Tim­mer­man: „In Utrecht heb­ben ze dat ook ge­daan, men­sen let­ten dan veel be­ter op.” Stam: „Ik zet geen ver­keers­lich­ten uit zon­der een col­lec­tief raads­be­sluit en ik het ef­fect daar niet van weet. Dat is een te groot ri­si­co.”

Vol­gens PvdA'er Van den Brink is het in La­ren ge­woon een kwes­tie van dea­len met de ver­keers­stro­men in het cen­trum. En met het sluip­ver­keer van de A1 en A27 door La­ren heen. Mooie plan­ne­tjes voor de Brink? We moe­ten het doen met het op­ti­ma­li­se­ren van de ver­keers­lich­ten. En wees blij met de rij­en au­to's die er staan. Als ze er niet zou­den staan, zou het nog aan­trek­ke­lij­ker wor­den voor sluip­ver­keer. Je kunt het niet op­los­sen. Al­leen sneu voor de VVD dat ze hun ver­kie­zings­be­lof­te niet kun­nen in­los­sen. Tha­t's life.”

Bon­te Paard

Het CDA wens­te de wet­hou­der 'suc­ces' met een be­te­re af­stel­ling van de ver­keers­lich­ten op de Brink. „Het is nu ze­ven jaar ge­le­den dat de klei­ne ro­ton­de niet door­ging en nie­mand is te­vre­den", al­dus raads­lid Ma­ria Klin­gen­berg. Zij was des­tijds de ver­keers­wet­hou­der die de 'Mau­ve-ro­ton­de' moest la­ten val­len na mas­saal bur­ger­pro­test, ge­or­ga­ni­seerd door t’ Bon­te Paard.

Voor­als­nog denkt de ge­meen­te aan een be­te­re af­stel­ling van ver­keers­lich­ten met be­hulp van de­tec­tie­lus­sen in het weg­dek en het la­ten knip­pe­ren van de oran­je lich­ten op rus­ti­ge uren. Stam: "Maar het he­le­maal op­los­sen is niet sim­pel.” bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 19-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

27°Czo
24°Cma
19°Cdi
16°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]