Weinig hoop voor oplossen drukste verkeerspunt in dorp. VVD Laren: Experiment Brink

19 okt.- "Laat, net als in Hil­ver­sum, op de Brink in La­ren alle tra­ge ver­keers­deel­ne­mers zo­als voet­gan­gers en fiet­sers te­ge­lijk over­ste­ken. Je hoeft min­der lang te wach­ten en je ver­min­dert ver­keers­stro­men. Een con­cre­te maat­re­gel die mis­schien niet al­les op­lost, maar de boel toch een stuk be­ter kan ma­ken. Pro­beer dat een week of twee.”
VVD-raads­lid Tom­my Pouw be­dien­de tij­dens de raads­com­mis­sie over het nieu­we ge­meen­te­lij­ke ver­keers­plan zijn PvdA-col­le­ga Mar­cus van den Brink op zijn wen­ken die juist out-of-the-box den­ken in het ver­keers­plan mis­te. Pouw: „De lan­ge rij­en au­to's voor de ver­keers­lich­ten op de Brink zor­gen niet al­leen voor er­ger­nis, ze zijn ook slecht voor het mi­li­eu en de lucht­kwa­li­teit. En je ziet men­sen door rood lo­pen, zelfs raads­le­den, sim­pel­weg om­dat ze geen zin meer heb­ben om lan­ger te wach­ten. Au­to's gaan an­de­re rou­tes rij­den.”

De li­be­ra­le ver­keers­wet­hou­der Ton Stam wijst spon­ta­ne proe­ven met ver­keers­lich­ten af. „Als dan je kind wordt dood­ge­re­den... Je moet heel zorg­vul­dig kij­ken waar­mee je ex­pe­ri­men­teert. La­ten we het the­o­re­tisch be­na­de­ren.”

Een door de ge­meen­te in­ge­scha­kel­de ver­keers­des­kun­di­ge be­twij­felt de haal­baar­heid van voet­gan­gers-fiet­sers eerst, om­dat het vrij lang duurt voor­dat al het lang­zaam ver­keer het vrije gro­te kruis­punt is over­ge­sto­ken, en dat be­te­kent dan ook wach­ten voor de rest.

Li­be­raal La­ren wil de ver­keers­lich­ten zelfs he­le­maal uit­zet­ten en van de Brink een ge­lijk­waar­di­ge krui­sing ma­ken. Jac­que­li­ne Tim­mer­man: „In Utrecht heb­ben ze dat ook ge­daan, men­sen let­ten dan veel be­ter op.” Stam: „Ik zet geen ver­keers­lich­ten uit zon­der een col­lec­tief raads­be­sluit en ik het ef­fect daar niet van weet. Dat is een te groot ri­si­co.”

Vol­gens PvdA'er Van den Brink is het in La­ren ge­woon een kwes­tie van dea­len met de ver­keers­stro­men in het cen­trum. En met het sluip­ver­keer van de A1 en A27 door La­ren heen. Mooie plan­ne­tjes voor de Brink? We moe­ten het doen met het op­ti­ma­li­se­ren van de ver­keers­lich­ten. En wees blij met de rij­en au­to's die er staan. Als ze er niet zou­den staan, zou het nog aan­trek­ke­lij­ker wor­den voor sluip­ver­keer. Je kunt het niet op­los­sen. Al­leen sneu voor de VVD dat ze hun ver­kie­zings­be­lof­te niet kun­nen in­los­sen. Tha­t's life.”

Bon­te Paard

Het CDA wens­te de wet­hou­der 'suc­ces' met een be­te­re af­stel­ling van de ver­keers­lich­ten op de Brink. „Het is nu ze­ven jaar ge­le­den dat de klei­ne ro­ton­de niet door­ging en nie­mand is te­vre­den", al­dus raads­lid Ma­ria Klin­gen­berg. Zij was des­tijds de ver­keers­wet­hou­der die de 'Mau­ve-ro­ton­de' moest la­ten val­len na mas­saal bur­ger­pro­test, ge­or­ga­ni­seerd door t’ Bon­te Paard.

Voor­als­nog denkt de ge­meen­te aan een be­te­re af­stel­ling van ver­keers­lich­ten met be­hulp van de­tec­tie­lus­sen in het weg­dek en het la­ten knip­pe­ren van de oran­je lich­ten op rus­ti­ge uren. Stam: "Maar het he­le­maal op­los­sen is niet sim­pel.” bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 19-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Czo
3°Cma
2°Cdi
1,5°Cwo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]