Weinig hoop voor oplossen drukste verkeerspunt in dorp. VVD Laren: Experiment Brink

19 okt.- "Laat, net als in Hil­ver­sum, op de Brink in La­ren alle tra­ge ver­keers­deel­ne­mers zo­als voet­gan­gers en fiet­sers te­ge­lijk over­ste­ken. Je hoeft min­der lang te wach­ten en je ver­min­dert ver­keers­stro­men. Een con­cre­te maat­re­gel die mis­schien niet al­les op­lost, maar de boel toch een stuk be­ter kan ma­ken. Pro­beer dat een week of twee.”
VVD-raads­lid Tom­my Pouw be­dien­de tij­dens de raads­com­mis­sie over het nieu­we ge­meen­te­lij­ke ver­keers­plan zijn PvdA-col­le­ga Mar­cus van den Brink op zijn wen­ken die juist out-of-the-box den­ken in het ver­keers­plan mis­te. Pouw: „De lan­ge rij­en au­to's voor de ver­keers­lich­ten op de Brink zor­gen niet al­leen voor er­ger­nis, ze zijn ook slecht voor het mi­li­eu en de lucht­kwa­li­teit. En je ziet men­sen door rood lo­pen, zelfs raads­le­den, sim­pel­weg om­dat ze geen zin meer heb­ben om lan­ger te wach­ten. Au­to's gaan an­de­re rou­tes rij­den.”

De li­be­ra­le ver­keers­wet­hou­der Ton Stam wijst spon­ta­ne proe­ven met ver­keers­lich­ten af. „Als dan je kind wordt dood­ge­re­den... Je moet heel zorg­vul­dig kij­ken waar­mee je ex­pe­ri­men­teert. La­ten we het the­o­re­tisch be­na­de­ren.”

Een door de ge­meen­te in­ge­scha­kel­de ver­keers­des­kun­di­ge be­twij­felt de haal­baar­heid van voet­gan­gers-fiet­sers eerst, om­dat het vrij lang duurt voor­dat al het lang­zaam ver­keer het vrije gro­te kruis­punt is over­ge­sto­ken, en dat be­te­kent dan ook wach­ten voor de rest.

Li­be­raal La­ren wil de ver­keers­lich­ten zelfs he­le­maal uit­zet­ten en van de Brink een ge­lijk­waar­di­ge krui­sing ma­ken. Jac­que­li­ne Tim­mer­man: „In Utrecht heb­ben ze dat ook ge­daan, men­sen let­ten dan veel be­ter op.” Stam: „Ik zet geen ver­keers­lich­ten uit zon­der een col­lec­tief raads­be­sluit en ik het ef­fect daar niet van weet. Dat is een te groot ri­si­co.”

Vol­gens PvdA'er Van den Brink is het in La­ren ge­woon een kwes­tie van dea­len met de ver­keers­stro­men in het cen­trum. En met het sluip­ver­keer van de A1 en A27 door La­ren heen. Mooie plan­ne­tjes voor de Brink? We moe­ten het doen met het op­ti­ma­li­se­ren van de ver­keers­lich­ten. En wees blij met de rij­en au­to's die er staan. Als ze er niet zou­den staan, zou het nog aan­trek­ke­lij­ker wor­den voor sluip­ver­keer. Je kunt het niet op­los­sen. Al­leen sneu voor de VVD dat ze hun ver­kie­zings­be­lof­te niet kun­nen in­los­sen. Tha­t's life.”

Bon­te Paard

Het CDA wens­te de wet­hou­der 'suc­ces' met een be­te­re af­stel­ling van de ver­keers­lich­ten op de Brink. „Het is nu ze­ven jaar ge­le­den dat de klei­ne ro­ton­de niet door­ging en nie­mand is te­vre­den", al­dus raads­lid Ma­ria Klin­gen­berg. Zij was des­tijds de ver­keers­wet­hou­der die de 'Mau­ve-ro­ton­de' moest la­ten val­len na mas­saal bur­ger­pro­test, ge­or­ga­ni­seerd door t’ Bon­te Paard.

Voor­als­nog denkt de ge­meen­te aan een be­te­re af­stel­ling van ver­keers­lich­ten met be­hulp van de­tec­tie­lus­sen in het weg­dek en het la­ten knip­pe­ren van de oran­je lich­ten op rus­ti­ge uren. Stam: "Maar het he­le­maal op­los­sen is niet sim­pel.” bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 19-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

11,5°Cma
14,5°Cdi
15,5°Cwo
15,5°Cdo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]