Voordeel vervalt: Gooise afvaltaks in 2019 hoger

18 jan.- Vrij­wel ze­ker moe­ten in­wo­ners van het Gooi en de Vecht­streek vol­gend jaar meer be­ta­len voor af­voer en ver­wer­king van het huis­vuil. Tot nu toe werd het re­gi­o­na­le res­taf­val uit de grijs­bak be­las­ting­vrij ver­brand, maar aan dat voor­deel komt een ein­de.
Dat blijkt uit een brief van de Re­gio Gooi en Vecht­streek (RGV) aan de ge­meen­te­ra­den over ’fi­nan­ciële ka­ders en ont­wik­ke­lin­gen' die van be­lang zijn voor de RGV-be­gro­ting van vol­gend jaar.

Het res­taf­val dat de Grond­stof­fen en Af­val­stof­fen Dienst (GAD) in­za­melt, wordt af­ge­voerd naar het be­drijf Evi in Coe­vor­den. De ver­bran­dings­in­stal­la­tie op be­drij­ven­ter­rein Eu­re­gio­park staat ech­ter net over de grens in het Duit­se Em­lich­heim/Laar.

Dat laat­ste is tot nu toe een voor­deel. In Ne­der­land moet voor het ver­bran­den of stor­ten van res­taf­val be­las­ting wor­den be­taald, in Duits­land niet. Naar ver­wach­ting wordt ech­ter dit jaar een ex­port­hef­fing in­ge­voerd die mi­ni­maal even hoog is als de Ne­der­land­se ver­bran­dings­be­las­ting van nu 13,21 euro per dui­zend kilo.

Daar­van uit­gaan­de re­kent de GAD voor de be­gro­ting 2019 op een ex­tra kos­ten­post van on­ge­veer 600.000 euro, al­dus RGV-woord­voer­ster Ma­rije Mans­feld. Deze kos­ten zul­len wor­den door­be­re­kend ge­meen­ten waar de GAD ac­tief is. Mans­feld wijst er ove­ri­gens op dat het aan elk van die ge­meen­ten is om te be­pa­len hoe hoog voor de ei­gen in­wo­ners de af­val­stof­fen­hef­fing vol­gend jaar zal zijn.

Ge­woon­lijk wor­den ho­ge­re GAD-kos­ten aan de in­wo­ners door­be­re­kend, al wor­den for­se ta­rief­stij­gin­gen soms ge­dempt door een re­ser­ve­pot aan te spre­ken. Dit jaar heeft de GAD 24 mil­joen euro aan kos­ten. De ge­meen­ten be­ta­len nu 88,12 euro per in­wo­ner aan de GAD. Zou de nieu­we ver­bran­dings­taks ge­heel bij de bur­ger wor­den ge­legd, dan ziet die de af­val­stof­fen­hef­fing daar­door stij­gen met 2,20 euro per in­wo­ner. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 18-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Karin en Peter en fractie van harte gefeliciteerd

10 mei. Gisterenavond zijn maar liefst twee wethouders van Larens Behoud voor het nieuwe college van B&W van Laren beëdigd. Voor de geschiedenis van Larens grootste politieke vereniging een historische avond. Nooit waren  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cma
19,5°Cdi
21°Cwo
26°Cdo

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (16)

24 mei.- In de zomermaanden van 1887 zag het huidige Museumplein er uit als de sprookjeswereld van Anton Pieck.  In Amsterdam werd de Internationale tentoonstelling van Voedingsmiddelen gehouden. All  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]