Voordeel vervalt: Gooise afvaltaks in 2019 hoger

18 jan.- Vrij­wel ze­ker moe­ten in­wo­ners van het Gooi en de Vecht­streek vol­gend jaar meer be­ta­len voor af­voer en ver­wer­king van het huis­vuil. Tot nu toe werd het re­gi­o­na­le res­taf­val uit de grijs­bak be­las­ting­vrij ver­brand, maar aan dat voor­deel komt een ein­de.
Dat blijkt uit een brief van de Re­gio Gooi en Vecht­streek (RGV) aan de ge­meen­te­ra­den over ’fi­nan­ciële ka­ders en ont­wik­ke­lin­gen' die van be­lang zijn voor de RGV-be­gro­ting van vol­gend jaar.

Het res­taf­val dat de Grond­stof­fen en Af­val­stof­fen Dienst (GAD) in­za­melt, wordt af­ge­voerd naar het be­drijf Evi in Coe­vor­den. De ver­bran­dings­in­stal­la­tie op be­drij­ven­ter­rein Eu­re­gio­park staat ech­ter net over de grens in het Duit­se Em­lich­heim/Laar.

Dat laat­ste is tot nu toe een voor­deel. In Ne­der­land moet voor het ver­bran­den of stor­ten van res­taf­val be­las­ting wor­den be­taald, in Duits­land niet. Naar ver­wach­ting wordt ech­ter dit jaar een ex­port­hef­fing in­ge­voerd die mi­ni­maal even hoog is als de Ne­der­land­se ver­bran­dings­be­las­ting van nu 13,21 euro per dui­zend kilo.

Daar­van uit­gaan­de re­kent de GAD voor de be­gro­ting 2019 op een ex­tra kos­ten­post van on­ge­veer 600.000 euro, al­dus RGV-woord­voer­ster Ma­rije Mans­feld. Deze kos­ten zul­len wor­den door­be­re­kend ge­meen­ten waar de GAD ac­tief is. Mans­feld wijst er ove­ri­gens op dat het aan elk van die ge­meen­ten is om te be­pa­len hoe hoog voor de ei­gen in­wo­ners de af­val­stof­fen­hef­fing vol­gend jaar zal zijn.

Ge­woon­lijk wor­den ho­ge­re GAD-kos­ten aan de in­wo­ners door­be­re­kend, al wor­den for­se ta­rief­stij­gin­gen soms ge­dempt door een re­ser­ve­pot aan te spre­ken. Dit jaar heeft de GAD 24 mil­joen euro aan kos­ten. De ge­meen­ten be­ta­len nu 88,12 euro per in­wo­ner aan de GAD. Zou de nieu­we ver­bran­dings­taks ge­heel bij de bur­ger wor­den ge­legd, dan ziet die de af­val­stof­fen­hef­fing daar­door stij­gen met 2,20 euro per in­wo­ner. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 18-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Laren blijft zelfstandig, veilig en vitaal!

12 febr.- De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart lijken nog ver weg, maar campagneteam, achterban en kandidaat- raadsleden van Larens Behoud zijn al enthousiast aan de slag om weer een stevig en zelfstandig bestuur voor Laren te presenteren voor de komende 4 jaren.De ruim 200 leden van Larens Behoud komen uit alle hoeken en lagen van de Larense gemeenschap; onz  Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud tegen hotel Torenlaan 1

12 febr.- -Tijdens de ledenvergadering van Larens Behoud afgelopen donderdag hebben de leden van Larens Behoud massaal tegen de komst van een hotel aan de Torenlaan 1 gestemd.   Fractievoorzitter Peter Calis: ‘in de afgelopen weken ontstond onduidelijkheid ove  Lees verder

[Het weer in Laren]

-2°Czo
-5,5°Cma
-4,5°Cdi
-1,5°Cwo

[Opinie]

Raad Eemnes unaniem: juridische middelen om ARHI te beeindigen

20 febr.- Maandagavond 19 februari, de laatste reguliere vergadering in deze periode van de raad van Eemnes. Een avond met felle tegenstellingen in opvattingen, bijvoorbeeld over het bestemmingsplan Zonneve  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (3)

22 febr.- Laren kent diverse bijnamen. Bij de keurslager is het vooral ‘De parel van het Gooi’ en bij de Historische Kring meer ‘het land van Mauve. Deze vernoeming naar Anton Mauve (1838-1888, de meesterschilder die ons dorp wereldberoemd heeft  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]