Voordeel vervalt: Gooise afvaltaks in 2019 hoger

18 jan.- Vrij­wel ze­ker moe­ten in­wo­ners van het Gooi en de Vecht­streek vol­gend jaar meer be­ta­len voor af­voer en ver­wer­king van het huis­vuil. Tot nu toe werd het re­gi­o­na­le res­taf­val uit de grijs­bak be­las­ting­vrij ver­brand, maar aan dat voor­deel komt een ein­de.
Dat blijkt uit een brief van de Re­gio Gooi en Vecht­streek (RGV) aan de ge­meen­te­ra­den over ’fi­nan­ciële ka­ders en ont­wik­ke­lin­gen' die van be­lang zijn voor de RGV-be­gro­ting van vol­gend jaar.

Het res­taf­val dat de Grond­stof­fen en Af­val­stof­fen Dienst (GAD) in­za­melt, wordt af­ge­voerd naar het be­drijf Evi in Coe­vor­den. De ver­bran­dings­in­stal­la­tie op be­drij­ven­ter­rein Eu­re­gio­park staat ech­ter net over de grens in het Duit­se Em­lich­heim/Laar.

Dat laat­ste is tot nu toe een voor­deel. In Ne­der­land moet voor het ver­bran­den of stor­ten van res­taf­val be­las­ting wor­den be­taald, in Duits­land niet. Naar ver­wach­ting wordt ech­ter dit jaar een ex­port­hef­fing in­ge­voerd die mi­ni­maal even hoog is als de Ne­der­land­se ver­bran­dings­be­las­ting van nu 13,21 euro per dui­zend kilo.

Daar­van uit­gaan­de re­kent de GAD voor de be­gro­ting 2019 op een ex­tra kos­ten­post van on­ge­veer 600.000 euro, al­dus RGV-woord­voer­ster Ma­rije Mans­feld. Deze kos­ten zul­len wor­den door­be­re­kend ge­meen­ten waar de GAD ac­tief is. Mans­feld wijst er ove­ri­gens op dat het aan elk van die ge­meen­ten is om te be­pa­len hoe hoog voor de ei­gen in­wo­ners de af­val­stof­fen­hef­fing vol­gend jaar zal zijn.

Ge­woon­lijk wor­den ho­ge­re GAD-kos­ten aan de in­wo­ners door­be­re­kend, al wor­den for­se ta­rief­stij­gin­gen soms ge­dempt door een re­ser­ve­pot aan te spre­ken. Dit jaar heeft de GAD 24 mil­joen euro aan kos­ten. De ge­meen­ten be­ta­len nu 88,12 euro per in­wo­ner aan de GAD. Zou de nieu­we ver­bran­dings­taks ge­heel bij de bur­ger wor­den ge­legd, dan ziet die de af­val­stof­fen­hef­fing daar­door stij­gen met 2,20 euro per in­wo­ner. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 18-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cza
17°Czo
15,5°Cma
15°Cdi

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]