Tof als de oesters laag overvliegen

13 febr.- De ti­ming was niet best. ,,Maar dit is zo’n unie­ke kans. Toen er een mooie deal lag heb ik ja ge­zegd. Dit is een per­fect Vida-pand", zegt Ed­win Spits­baard (43).
Vro­lijk be­klimt de ho­re­ca-on­der­ne­mer sa­men met echt­ge­no­te Eef­je en zo­nen Fed­de en Si­las de bui­ten­trap­pen van De Prin­se­ma­rij. ,,La­chen jon­gens", zegt Spits­baard, ter­wijl de fo­to­graaf van de krant klikt.

Het rijks­mo­nu­ment aan de Sint Jan­straat 1 staat in de stei­gers. Van top tot teen in­ge­pakt met bouw­doe­ken lijkt het een Chris­to-kunst­werk. 'Vi­da, ope­ning april 2018’, staat er in koei­en­let­ters op. ,,Nu is het echt. Ik kan niet meer te­rug", lacht Spits­baard. In het Spaan­se spe­ci­a­li­tei­ten­res­tau­rant/an­nex wijn­bar gaan straks 35 me­de­wer­kers aan de slag. ,,Het stre­ven is voor Ko­nings­dag ope­nen, heer­lijk, dan is er zo­veel volk op straat.”

Kleeft een ze­ker ri­si­co aan. ,,Je springt met­een in het die­pe, hebt nog met kin­der­ziek­tes te ma­ken. Hoort er­bij. Je be­reikt wel met­een veel men­sen.”

Strand­pa­vil­joen

Op 21 de­cem­ber 2017 sluit De Prin­se­ma­rij voor het laatst de deur. Voor­ma­lig ei­ge­naar Cor Pan­de­laar ver­trekt na 25 jaar met vrouw en doch­ter naar Texel om een strand­pa­vil­joen te run­nen. Spits­baard: ,,Ont­zet­tend lie­ve men­sen. Een soort ’Ik ver­trek' op la­te­re leef­tijd.”

Het pand staat al een tijd te koop als Spits­baard in beeld komt. Pas als de prijs zakt en zich een ko­per meldt die Spits­baard polst als huur­der, hapt hij toe. ,,De ti­ming is niet per­fect. De wijn­bar in Hil­ver­sum is net acht maan­den open. Ook pri­vé heb­ben we een zwa­re tijd ach­ter de rug. De va­der van Eef is over­le­den en mijn moe­der heeft een her­sen­bloe­ding ge­had, ge­luk­kig gaat het nu goed met haar. Qua ti­ming had het dus wel een jaar­tje la­ter ge­mo­gen. Maar het komt op je pad, hè. Dit zijn echt de kren­ten in de pap. Zo’n his­to­risch, toon­aan­ge­vend ge­bouw. Een pand met smoel. We heb­ben een van de gro­te­re ter­ras­sen van La­ren, óp de zon­kant.”

,,La­ren stond al­tijd op ons lijst­je", gaat hij ver­der. ,,Het leeft in La­ren. Al­tijd reu­ring. Leu­ke men­sen. Eef­je is hier ge­bo­ren en ge­to­gen en nu wo­nen we hier als ge­zin.”

Het pand uit 1888 was eer­der in ge­bruik als ge­meen­te­huis en po­li­tie­bu­reau - prin­se­ma­rij be­te­kent po­li­tie. Nog al­tijd wor­den de bui­ten­trap­pen ge­bruikt voor de ont­vangst van Sin­ter­klaas en het de­filé van de Avond­vier­daag­se. ,,Als tien­ja­ri­ge heb ik een keer een brief­je van 250 gul­den op het bu­reau af­ge­ge­ven. Met een vriend­je ge­von­den op straat", her­in­nert Eef­je zich.

Bin­nen ademt hangt nog de sfeer van De Prin­se­ma­rij. Do­zen vol ser­vies, gla­zen, een klok, oude ta­fels en stoe­len, don­ker­ro­de gor­dij­nen. ,,Al­les gaat er uit. Hele­maal leeg. Hier komt een barei­land, klop­pend hart van het res­tau­rant", wijst hij. In de enor­me keu­ken kan de kok zo aan het werk. Pot­ten en pan­nen in over­vloed. ,,Dit gas­for­nuis is net vier jaar oud.” Over stijl en in­rich­ting kan hij nog niets zeg­gen. ,,Dat gaan we nu be­den­ken. Plaatjes uit vak­bla­den knip­pen, mood­boards ma­ken. Het al­ler­leuk­ste wat er is.” Clasht dat nooit? ,,Nee! We zit­ten vol­le­dig op een lijn, men­sen wor­den soms kots­mis­se­lijk van ons.”

Ber­gen werk moe­ten wor­den ver­zet. ,,Wor­den we niet meer ze­nuw­ach­tig van”, zegt het stel, dat va­ker met het bijl­tje heeft ge­hakt. La­ren is hun vijf­de Vida-ves­ti­ging. ,,Num­mer vier in 2,5 jaar. Veel, ja. Maar on­der hoge druk pres­te­ren wij het best.”

Vrien­din­nen

Nieu­we tak van sport in Vida La­ren is de lunch. ,,Hil­ver­sum heeft geen lunch­cul­tuur, La­ren wel. 'La­ren zit op lun­chen', zeg­gen wij al­tijd, zo­als kin­de­ren ’op voet­bal zit­ten'. In de­cem­ber lunch­ten wij nog een keer in De Prin­se­ma­rij. Hele­maal vol. Vrien­din­nen, moe­ders met doch­ters. Su­per­ge­zel­lig. Ik was de eni­ge man. Ik kijk uit naar die lunch­cul­tuur. Net als in Span­je, lek­ker een bord pintxos met wijn er­bij. Zou su­per­tof zijn als hier straks de oes­ters laag over­vlie­gen. Maar een clubs­and­wich of sa­la­de kan ook.”

De tijd tikt. Twee maan­den en de tent gaat open. ,,Eerst gaan we op va­kan­tie. Skiën in Oos­ten­rijk. Maar dan wer­ken we ook ge­woon door, hoor.” Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Gooi en Eembode
Ga terug

Publicatie datum: 13-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

16,5°Cza
22°Czo
22°Cma
23°Cdi

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]