Sociale recherche scoort bijna 6 ton

30 aug.-De So­ci­a­le Re­cher­che Gooi en Vecht­streek heeft voor de deel­ne­men­de ge­meen­ten vo­rig jaar bij­na ruim 591.000 euro bin­nen­ge­harkt.
Dat blijkt uit het jaar­ver­slag van de dienst. Aan be­we­zen ge­val­len van uit­ke­rings­frau­de (bij­stand) ging het om 383.000 euro. Ver­der kon 59.000 euro aan uit­ke­rin­gen wor­den be­spaard. Hulp aan ge­meen­ten (on­der meer huis­be­zoe­ken af­leg­gen en waar­ne­min­gen doen) scheel­de die ge­meen­ten bij­na 1,5 ton.

De uit­voe­rings­kos­ten van de so­ci­a­le re­cher­che be­droe­gen 417.500 euro. Daar­mee bracht de dienst bij­na 74.000 euro meer op dan ze kost­te. Er wer­ken drie so­ci­aal re­cher­cheurs, een team­lei­der en een ad­mi­ni­stra­tie­ve kracht. In­clu­sief een open­staan­de va­ca­tu­re gaat het om 5,56 vol­tijd­ba­nen.

Het be­drag aan aan­ge­toon­de frau­de (383.000 euro) lag vo­rig jaar ho­ger dan een jaar eer­der (206.000 euro), maar fors la­ger dan in 2014 (758.000 euro).

Hele­maal af­ge­han­deld wer­den vo­rig jaar twaalf za­ken. In één ge­val bleek van (aan­ge­toon­de) frau­de geen spra­ke, ter­wijl twee ver­zoe­ken om on­der­zoek wer­den in­ge­trok­ken.

Bij de ne­gen ge­val­len waar frau­de kon wor­den aan­ge­toond ging het ze­ven keer om men­sen die met een of meer an­der(en) een ge­za­men­lijk huis­hou­den voer­den ter­wijl ze had­den op­ge­ge­ven al­leen te zijn. Twee keer werd aan het licht ge­bracht dat spra­ke was van zwart in­ko­men.

In eu­ro's werd de mees­te frau­de vo­rig jaar op­ge­spoord in Hil­ver­sum (bij­na 159.000 euro), ge­volgd door Gooi­se Me­ren (113.500 euro), Hui­zen (50.000 euro), Die­men (48.000 euro) en Bla­ri­cum (12.500 euro).

On­der­zoeks­vra­gen

Van de deel­ne­men­de ge­meen­ten kreeg de so­ci­a­le re­cher­che vo­rig jaar 23 nieu­we ver­zoe­ken om on­der­zoek te doen, te­gen 17 in 2015 en 36 in 2014. De mees­te ver­zoe­ken kwa­men uit Gooi­se Me­ren (6), ge­volgd door Hui­zen (5), Hil­ver­sum (4), Wij­de­me­ren (3), Weesp en Die­men (elk 2) en Bla­ri­cum (1). La­ren en Eem­nes vroe­gen vo­rig jaar niet om on­der­zoe­ken.

Om­dat (be­stuurs)rech­ters meer dan vroe­ger kij­ken of de be­wijs­voe­ring bij frau­de­ge­val­len ste­vig ge­noeg is, ver­gen on­der­zoe­ken steeds meer tijd. Het ge­mid­del­de aan­tal uren voor een on­der­zoek liep op van 118 (2015) naar 189 (2016). Bij ge­val­len waar­in daad­wer­ke­lijk frau­de werd aan­ge­toond ging het ge­mid­del­de aan­tal on­der­zoek­su­ren om­hoog van 169 in 2015 naar 249 vo­rig jaar.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 30-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Czo
3,5°Cma
2°Cdi
2°Cwo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]