Sociale recherche scoort bijna 6 ton

30 aug.-De So­ci­a­le Re­cher­che Gooi en Vecht­streek heeft voor de deel­ne­men­de ge­meen­ten vo­rig jaar bij­na ruim 591.000 euro bin­nen­ge­harkt.
Dat blijkt uit het jaar­ver­slag van de dienst. Aan be­we­zen ge­val­len van uit­ke­rings­frau­de (bij­stand) ging het om 383.000 euro. Ver­der kon 59.000 euro aan uit­ke­rin­gen wor­den be­spaard. Hulp aan ge­meen­ten (on­der meer huis­be­zoe­ken af­leg­gen en waar­ne­min­gen doen) scheel­de die ge­meen­ten bij­na 1,5 ton.

De uit­voe­rings­kos­ten van de so­ci­a­le re­cher­che be­droe­gen 417.500 euro. Daar­mee bracht de dienst bij­na 74.000 euro meer op dan ze kost­te. Er wer­ken drie so­ci­aal re­cher­cheurs, een team­lei­der en een ad­mi­ni­stra­tie­ve kracht. In­clu­sief een open­staan­de va­ca­tu­re gaat het om 5,56 vol­tijd­ba­nen.

Het be­drag aan aan­ge­toon­de frau­de (383.000 euro) lag vo­rig jaar ho­ger dan een jaar eer­der (206.000 euro), maar fors la­ger dan in 2014 (758.000 euro).

Hele­maal af­ge­han­deld wer­den vo­rig jaar twaalf za­ken. In één ge­val bleek van (aan­ge­toon­de) frau­de geen spra­ke, ter­wijl twee ver­zoe­ken om on­der­zoek wer­den in­ge­trok­ken.

Bij de ne­gen ge­val­len waar frau­de kon wor­den aan­ge­toond ging het ze­ven keer om men­sen die met een of meer an­der(en) een ge­za­men­lijk huis­hou­den voer­den ter­wijl ze had­den op­ge­ge­ven al­leen te zijn. Twee keer werd aan het licht ge­bracht dat spra­ke was van zwart in­ko­men.

In eu­ro's werd de mees­te frau­de vo­rig jaar op­ge­spoord in Hil­ver­sum (bij­na 159.000 euro), ge­volgd door Gooi­se Me­ren (113.500 euro), Hui­zen (50.000 euro), Die­men (48.000 euro) en Bla­ri­cum (12.500 euro).

On­der­zoeks­vra­gen

Van de deel­ne­men­de ge­meen­ten kreeg de so­ci­a­le re­cher­che vo­rig jaar 23 nieu­we ver­zoe­ken om on­der­zoek te doen, te­gen 17 in 2015 en 36 in 2014. De mees­te ver­zoe­ken kwa­men uit Gooi­se Me­ren (6), ge­volgd door Hui­zen (5), Hil­ver­sum (4), Wij­de­me­ren (3), Weesp en Die­men (elk 2) en Bla­ri­cum (1). La­ren en Eem­nes vroe­gen vo­rig jaar niet om on­der­zoe­ken.

Om­dat (be­stuurs)rech­ters meer dan vroe­ger kij­ken of de be­wijs­voe­ring bij frau­de­ge­val­len ste­vig ge­noeg is, ver­gen on­der­zoe­ken steeds meer tijd. Het ge­mid­del­de aan­tal uren voor een on­der­zoek liep op van 118 (2015) naar 189 (2016). Bij ge­val­len waar­in daad­wer­ke­lijk frau­de werd aan­ge­toond ging het ge­mid­del­de aan­tal on­der­zoek­su­ren om­hoog van 169 in 2015 naar 249 vo­rig jaar.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 30-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

11,5°Cma
14,5°Cdi
15,5°Cwo
15,5°Cdo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]