Sociale recherche scoort bijna 6 ton

30 aug.-De So­ci­a­le Re­cher­che Gooi en Vecht­streek heeft voor de deel­ne­men­de ge­meen­ten vo­rig jaar bij­na ruim 591.000 euro bin­nen­ge­harkt.
Dat blijkt uit het jaar­ver­slag van de dienst. Aan be­we­zen ge­val­len van uit­ke­rings­frau­de (bij­stand) ging het om 383.000 euro. Ver­der kon 59.000 euro aan uit­ke­rin­gen wor­den be­spaard. Hulp aan ge­meen­ten (on­der meer huis­be­zoe­ken af­leg­gen en waar­ne­min­gen doen) scheel­de die ge­meen­ten bij­na 1,5 ton.

De uit­voe­rings­kos­ten van de so­ci­a­le re­cher­che be­droe­gen 417.500 euro. Daar­mee bracht de dienst bij­na 74.000 euro meer op dan ze kost­te. Er wer­ken drie so­ci­aal re­cher­cheurs, een team­lei­der en een ad­mi­ni­stra­tie­ve kracht. In­clu­sief een open­staan­de va­ca­tu­re gaat het om 5,56 vol­tijd­ba­nen.

Het be­drag aan aan­ge­toon­de frau­de (383.000 euro) lag vo­rig jaar ho­ger dan een jaar eer­der (206.000 euro), maar fors la­ger dan in 2014 (758.000 euro).

Hele­maal af­ge­han­deld wer­den vo­rig jaar twaalf za­ken. In één ge­val bleek van (aan­ge­toon­de) frau­de geen spra­ke, ter­wijl twee ver­zoe­ken om on­der­zoek wer­den in­ge­trok­ken.

Bij de ne­gen ge­val­len waar frau­de kon wor­den aan­ge­toond ging het ze­ven keer om men­sen die met een of meer an­der(en) een ge­za­men­lijk huis­hou­den voer­den ter­wijl ze had­den op­ge­ge­ven al­leen te zijn. Twee keer werd aan het licht ge­bracht dat spra­ke was van zwart in­ko­men.

In eu­ro's werd de mees­te frau­de vo­rig jaar op­ge­spoord in Hil­ver­sum (bij­na 159.000 euro), ge­volgd door Gooi­se Me­ren (113.500 euro), Hui­zen (50.000 euro), Die­men (48.000 euro) en Bla­ri­cum (12.500 euro).

On­der­zoeks­vra­gen

Van de deel­ne­men­de ge­meen­ten kreeg de so­ci­a­le re­cher­che vo­rig jaar 23 nieu­we ver­zoe­ken om on­der­zoek te doen, te­gen 17 in 2015 en 36 in 2014. De mees­te ver­zoe­ken kwa­men uit Gooi­se Me­ren (6), ge­volgd door Hui­zen (5), Hil­ver­sum (4), Wij­de­me­ren (3), Weesp en Die­men (elk 2) en Bla­ri­cum (1). La­ren en Eem­nes vroe­gen vo­rig jaar niet om on­der­zoe­ken.

Om­dat (be­stuurs)rech­ters meer dan vroe­ger kij­ken of de be­wijs­voe­ring bij frau­de­ge­val­len ste­vig ge­noeg is, ver­gen on­der­zoe­ken steeds meer tijd. Het ge­mid­del­de aan­tal uren voor een on­der­zoek liep op van 118 (2015) naar 189 (2016). Bij ge­val­len waar­in daad­wer­ke­lijk frau­de werd aan­ge­toond ging het ge­mid­del­de aan­tal on­der­zoek­su­ren om­hoog van 169 in 2015 naar 249 vo­rig jaar.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 30-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

27°Czo
24°Cma
19°Cdi
16°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]