Sloop nabij Brink voor bouw van hotel: complex met 55 hotelkamers en zes appartementen

18 jan.- Voor de bouw van een 'klein­scha­lig' ho­tel met ap­par­te­men­ten op de noord­hoek van de Brink in La­ren moe­ten twee wo­nin­gen en di­ver­se be­drijfs­ruim­ten te­gen de vlak­te.
De Eem­nes­ser ont­wik­ke­laar Van der Wardt heeft zijn oog la­ten val­len op de lo­ca­tie To­ren­laan 1, ach­ter sla­ge­rij De Vries. Daar wil hij een luxe ho­tel met zes­tig ka­mers bou­wen, meld­de hij eind ok­to­ber te­gen­over deze krant. Wet­hou­der Ton Stam hield het in­der­tijd op 'veer­tig tot vijf­tig'. Het col­le­ge, dat po­si­tief is over de plan­nen, heeft blijk­baar wa­ter bij de wijn ge­daan. In het voor­stel aan de raad staat nu 'maxi­maal 55 ho­tel­ka­mers'. Plus maxi­maal zes ap­par­te­men­ten. Die zijn vol­gens b en w nood­za­ke­lijk om de ex­ploi­ta­tie van het ho­tel ren­da­bel te krij­gen. Na de bouw wil de ont­wik­ke­laar het com­plex ver­ko­pen aan een ex­ploi­tant.

Een van de ge­meen­te­lij­ke rand­voor­waar­den voor het plan be­treft de maxi­ma­le bouw­hoog­te: twee la­gen plus kap aan de Brink en drie la­gen plus kap op het mid­den van het ter­rein. Ver­der wil La­ren dat er geen res­tau­rant of win­kels ko­men.

Het ho­tel mag ui­ter­aard wel een ont­bijt­zaal en bar krij­gen. Bron: Gooi en Eemlander

De pan­den die te­gen de vlak­te moe­ten zijn ver­der vol­gens het col­le­ge niet aan­ge­merkt als mo­nu­ment of beeld­be­pa­lend pand. Om­dat de lo­ca­tie in het be­schermd dorps­ge­zicht ligt moet de nieuw­bouw ’op ui­terst zorg­vul­di­ge wij­ze' wor­den in­ge­past. Het col­le­ge heeft daar­om een ste­den­bouw­kun­dig ad­vies ge­vraagd van bu­reau BDP. De kos­ten van dit on­der­zoek - zo’n tien mil­le - wor­den ver­haald op Van der Wardt.

B en w zijn be­reid om van de Be­heers­ver­or­de­ning Cen­trum af te wij­ken om de bouw van het ho­tel mo­ge­lijk te ma­ken.

On­der­deel van het plan is een par­keer­kel­der. Het col­le­ge eist dat op ei­gen ter­rein zes par­keer­plaat­sen per tien ho­tel­ka­mers en twee par­keer­plaat­sen per ap­par­te­ment ko­men. In to­taal gaat het dus om maxi­mum 45 plek­ken.

Punt van zorg is nog het ver­keer. Op ba­sis van lan­de­lij­ke richt­lij­nen (CROW) gaat het col­le­ge uit van hon­derd ver­keers­be­we­gin­gen per et­maal. ’In het ver­keers­on­der­zoek zal be­zien wor­den of dit tot on­aan­vaard­ba­re ver­keers­pro­ble­men leidt.’

De raad praat op 23 ja­nu­a­ri over het bouw­plan, waar­voor wet­hou­der Stam al een naam heeft aan­ge­dra­gen: Nieuw Ham­dorff.
Ga terug

Publicatie datum: 18-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Karin en Peter en fractie van harte gefeliciteerd

10 mei. Gisterenavond zijn maar liefst twee wethouders van Larens Behoud voor het nieuwe college van B&W van Laren beëdigd. Voor de geschiedenis van Larens grootste politieke vereniging een historische avond. Nooit waren  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cma
19,5°Cdi
21°Cwo
26°Cdo

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (16)

24 mei.- In de zomermaanden van 1887 zag het huidige Museumplein er uit als de sprookjeswereld van Anton Pieck.  In Amsterdam werd de Internationale tentoonstelling van Voedingsmiddelen gehouden. All  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]