Sloop nabij Brink voor bouw van hotel: complex met 55 hotelkamers en zes appartementen

18 jan.- Voor de bouw van een 'klein­scha­lig' ho­tel met ap­par­te­men­ten op de noord­hoek van de Brink in La­ren moe­ten twee wo­nin­gen en di­ver­se be­drijfs­ruim­ten te­gen de vlak­te.
De Eem­nes­ser ont­wik­ke­laar Van der Wardt heeft zijn oog la­ten val­len op de lo­ca­tie To­ren­laan 1, ach­ter sla­ge­rij De Vries. Daar wil hij een luxe ho­tel met zes­tig ka­mers bou­wen, meld­de hij eind ok­to­ber te­gen­over deze krant. Wet­hou­der Ton Stam hield het in­der­tijd op 'veer­tig tot vijf­tig'. Het col­le­ge, dat po­si­tief is over de plan­nen, heeft blijk­baar wa­ter bij de wijn ge­daan. In het voor­stel aan de raad staat nu 'maxi­maal 55 ho­tel­ka­mers'. Plus maxi­maal zes ap­par­te­men­ten. Die zijn vol­gens b en w nood­za­ke­lijk om de ex­ploi­ta­tie van het ho­tel ren­da­bel te krij­gen. Na de bouw wil de ont­wik­ke­laar het com­plex ver­ko­pen aan een ex­ploi­tant.

Een van de ge­meen­te­lij­ke rand­voor­waar­den voor het plan be­treft de maxi­ma­le bouw­hoog­te: twee la­gen plus kap aan de Brink en drie la­gen plus kap op het mid­den van het ter­rein. Ver­der wil La­ren dat er geen res­tau­rant of win­kels ko­men.

Het ho­tel mag ui­ter­aard wel een ont­bijt­zaal en bar krij­gen. Bron: Gooi en Eemlander

De pan­den die te­gen de vlak­te moe­ten zijn ver­der vol­gens het col­le­ge niet aan­ge­merkt als mo­nu­ment of beeld­be­pa­lend pand. Om­dat de lo­ca­tie in het be­schermd dorps­ge­zicht ligt moet de nieuw­bouw ’op ui­terst zorg­vul­di­ge wij­ze' wor­den in­ge­past. Het col­le­ge heeft daar­om een ste­den­bouw­kun­dig ad­vies ge­vraagd van bu­reau BDP. De kos­ten van dit on­der­zoek - zo’n tien mil­le - wor­den ver­haald op Van der Wardt.

B en w zijn be­reid om van de Be­heers­ver­or­de­ning Cen­trum af te wij­ken om de bouw van het ho­tel mo­ge­lijk te ma­ken.

On­der­deel van het plan is een par­keer­kel­der. Het col­le­ge eist dat op ei­gen ter­rein zes par­keer­plaat­sen per tien ho­tel­ka­mers en twee par­keer­plaat­sen per ap­par­te­ment ko­men. In to­taal gaat het dus om maxi­mum 45 plek­ken.

Punt van zorg is nog het ver­keer. Op ba­sis van lan­de­lij­ke richt­lij­nen (CROW) gaat het col­le­ge uit van hon­derd ver­keers­be­we­gin­gen per et­maal. ’In het ver­keers­on­der­zoek zal be­zien wor­den of dit tot on­aan­vaard­ba­re ver­keers­pro­ble­men leidt.’

De raad praat op 23 ja­nu­a­ri over het bouw­plan, waar­voor wet­hou­der Stam al een naam heeft aan­ge­dra­gen: Nieuw Ham­dorff.
Ga terug

Publicatie datum: 18-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Laren blijft zelfstandig, veilig en vitaal!

12 febr.- De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart lijken nog ver weg, maar campagneteam, achterban en kandidaat- raadsleden van Larens Behoud zijn al enthousiast aan de slag om weer een stevig en zelfstandig bestuur voor Laren te presenteren voor de komende 4 jaren.De ruim 200 leden van Larens Behoud komen uit alle hoeken en lagen van de Larense gemeenschap; onz  Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud tegen hotel Torenlaan 1

12 febr.- -Tijdens de ledenvergadering van Larens Behoud afgelopen donderdag hebben de leden van Larens Behoud massaal tegen de komst van een hotel aan de Torenlaan 1 gestemd.   Fractievoorzitter Peter Calis: ‘in de afgelopen weken ontstond onduidelijkheid ove  Lees verder

[Het weer in Laren]

-2°Czo
-5,5°Cma
-4,5°Cdi
-1,5°Cwo

[Opinie]

Raad Eemnes unaniem: juridische middelen om ARHI te beeindigen

20 febr.- Maandagavond 19 februari, de laatste reguliere vergadering in deze periode van de raad van Eemnes. Een avond met felle tegenstellingen in opvattingen, bijvoorbeeld over het bestemmingsplan Zonneve  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (3)

22 febr.- Laren kent diverse bijnamen. Bij de keurslager is het vooral ‘De parel van het Gooi’ en bij de Historische Kring meer ‘het land van Mauve. Deze vernoeming naar Anton Mauve (1838-1888, de meesterschilder die ons dorp wereldberoemd heeft  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]