Scholen Gooi samen tegen alcohol

23 nov.- Acht­tien Gooi­se scho­len voor voort­ge­zet on­der­wijs heb­ben de han­den in­een ge­sla­gen om te strijd te­gen al­co­hol­ge­bruik on­der jon­ge­ren te in­ten­si­ve­ren. Op 1 de­cem­ber or­ga­ni­se­ren ze een ma­ni­fes­ta­tie op het Co­me­ni­us Col­le­ge in Hil­ver­sum.
De kern van het door de scho­len on­der­te­ken­de 'Ma­ni­fest stop al­co­hol­ge­bruik jon­ge­ren!’ luidt: ,,Op dit mo­ment zijn er nog te­veel mo­ge­lijk­he­den voor onze jeugd om aan drank te ko­men en zijn er nog te­veel jon­ge­ren en vol­was­se­nen die het nor­maal vin­den dat je al al­co­hol drinkt voor je acht­tien­de. Wij we­ten dat er pas echt iets kan ver­an­de­ren als ie­der­een mee­doet: sport­ver­e­ni­gin­gen, ge­meen­ten, ho­re­ca, de­tail­han­del, ou­ders en de jon­ge­ren zelf. Daar­om ne­men wij, scho­len in de re­gio, het ini­ti­a­tief om sa­men met de ge­meen­te­be­stu­ren dit al­co­hol­ge­bruik on­der jon­ge­ren in het Gooi een halt toe te roe­pen.’’

Net als vol­was­se­nen drin­ken in het Gooi ook jon­ge­ren meer dan hun leef­tijd­ge­no­ten el­ders. Dat blijkt uit het 'Pre­ven­tie- en hand­ha­vings­plan al­co­hol jeugd Gooi en Vecht­streek'. Had lan­de­lijk in 2015 van de jeugd on­der 16 jaar 72 pro­cent nog nooit al­co­hol ge­dron­ken, in het Gooi was dat 66,1 pro­cent. Voor de jeugd van­af 16 jaar was dat 41,1 pro­cent (lan­de­lijk) en 36,4 pro­cent (Gooi en Vecht­streek).

Aan bin­ge drin­ken (vijf gla­zen al­co­hol of meer bij één ge­le­gen­heid) deed in 2015 lan­de­lijk 16,4 pro­cent van de jon­ge­ren tot 16 jaar, in het Gooi 20,1 pro­cent. Bij de jeugd van 16 en ou­der was het 42,5 pro­cent (lan­de­lijk) en 51,7 pro­cent (Gooi).

Op de ma­ni­fes­ta­tie op 1 de­cem­ber wordt on­der an­de­ren ge­spro­ken door ie­mand van Jel­li­nek Ver­sla­vings­zorg, Ter­gooi-kin­der­arts Ca­ro­le Las­ham, ho­re­ca­on­der­ne­mer Mar­co van Velt­ho­ven en zwem­kam­pi­oen Fer­ry Weert­man.

Doel van het ma­ni­fest van de scho­len, zegt Co­me­ni­us-rec­tor Johan Veenstra, is ’het be­wust­zijn ver­ho­gen en ex­pli­ciet ver­bin­ding zoe­ken met on­der meer ge­meen­ten, GGD en Ter­gooi'. 'Jam­mer' noemt Veenstra het dat de Al­ber­dingk Thijm Scho­len niet mee­doen. Woord­voer­ster Mar­lies Eijs­ink zegt dat deze scho­len aan het te­gen­gaan van al­co­hol­ge­bruik aan­dacht be­ste­den in het on­der­wijs en dat ze het daar­om niet no­dig vin­den er apart een ma­ni­fest aan te wij­den. ,,Een speer­punt bij ons is: 'What re­al­ly mat­ters'. In dat ka­der wordt on­der meer aan­dacht be­steed aan de zorg voor de ei­gen (leef)om­ge­ving.’’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

8°Cdo
6,5°Cvr
4,5°Cza
4°Czo

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers diegisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]