Respecteer rust in katholiek dorp

3 nov.-Een po­ging van VVD La­ren om bij wij­ze van uit­zon­de­ring twee koop­zon­da­gen in de­cem­ber voor su­per­mark­ten naar acht uur ’s mor­gens te ver­vroe­gen, is mis­lukt.
„De in­wo­ners wil­len op zon­dag 24 en zon­dag 31 de­cem­ber voor­be­rei­din­gen tref­fen voor de kerst­da­gen en nieuw­jaars­dag. Niet in lan­ge rij­en wach­ten door be­perk­te ope­nings­tij­den. Ook door be­perk­te ope­nings­tij­den in rand­ge­meen­ten wordt een gro­te toe­loop op de win­kels in La­ren ver­wacht. Goed voor La­ren dus. Op deze koop­zon­da­gen ’s mor­gens bood­schap­pen doen en daar­na de win­kels in om mode te ko­pen", al­dus Dé­sirée Nie­kus (VVD) tij­dens de raads­ver­ga­de­ring. „Nu is het rom­me­lig ge­re­geld. Bak­kers mo­gen om acht uur open, de su­per­mark­ten om tien uur en win­kels om twaalf uur. De win­ke­lier wil op deze da­gen goe­de ser­vi­ce ver­le­nen aan de klan­ten. Daar­om wil de VVD op deze twee da­gen ze de vrij­heid ge­ven om open te zijn van acht uur tot zes uur ’ s avonds. Eer­der dicht mag ook. We zijn hier­voor spe­ci­aal be­na­derd door de (plaat­se­lij­ke, red.) Jum­bo, in over­leg met Al­bert Heijn.”

Het La­ren­se col­le­ge was aan­van­ke­lijk van plan de ge­brui­ke­lij­ke tij­den aan te hou­den. Dus win­kels van­af twaalf uur, en bak­kers van­af acht uur. "Sim­pel­weg het mak­ke­lijkst te com­mu­ni­ce­ren", leg­de wet­hou­der Tij­men Smit uit. Na her­o­ver­we­ging koos het col­le­ge toch voor van tien tot vijf, voor de bood­schap­pen.

Het ver­baal felste ver­zet te­gen het VVD-voor­stel le­ver­de de PvdA. Mar­cus van den Brink: "Mor­di­cus te­gen. Op zon­dag­och­tend zijn de win­kels dicht in La­ren. Dat is con­se­quent en hou­den we zo. La­ren is een ka­tho­liek dorp, op zon­dag­och­tend rust en ga je niet shop­pen, blad­bla­zen of gras­maai­en.” Na in­ter­ven­tie van D66 nu­an­ceer­de Van den Brink: „Een van ori­gi­ne ka­tho­liek dorp. Rust op zon­dag­och­tend is een vorm van res­pect.”

De ge­meen­te­raad wees de uit­zon­der­lij­ke li­be­ra­li­se­ring af: 8-6.

De VVD zat met ge­krom­de te­nen. Bart de Nie: „Het gaat ons om de in­wo­ners die dan in gro­ten ge­ta­le de ruim­te moe­ten heb­ben hun bood­schap­pen te doen. Dat is ken­ne­lijk vol­strekt niet re­le­vant.”
 

Ga terug

Publicatie datum: 3-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

19°Cma
14,5°Cdi
12°Cwo
10°Cdo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]