Regioconservator Laura Grijns werkt aan website, collectiebeheer en tentoonstellingen

7 dec.- Laura Grijns: ,,Het doel blijft meer bezoekers trekken.”  Sa­men­wer­ken is hot bin­nen de cul­tu­re­le sec­tor. Het wordt ge­pro­moot van­uit zo­wel de lan­de­lij­ke als de re­gi­o­na­le over­heid en sub­si­die­ver­strek­kers als het Mondri­aan­fonds ma­ken er geld voor vrij. Zo ook voor Gooi en Vecht­streek. Af­ge­lo­pen zo­mer is Lau­ra Grijns aan­ge­steld als re­gio­con­ser­va­tor. Naast het di­gi­ta­li­se­ren van de kunst­col­lec­ties, on­der­steunt zij ook bij het col­lec­tie­be­heer van de re­gi­o­na­le mu­sea en wor­den er ge­za­men­lij­ke ex­po­si­ties voor­be­reid.
Nee, het is geen nieuw con­cept, be­aamt Grijns la­chend. „Ik maak ge­bruik van best prac­ti­ces el­ders. De pro­ble­men van mu­sea zijn niet uniek, die kom je over­al te­gen. Ie­der mu­se­um steekt veel ener­gie in de pre­sen­ta­tie van het ei­gen ver­haal. Tien ki­lo­me­ter ver­der­op is een an­der mu­se­um dat dat ook doet. Hoe zorg je nu dat jij er uit­springt? Dat is een fas­ci­ne­rend pro­bleem.”

Grijns is kunst­his­to­ri­cus en spe­ci­a­li­seer­de zich in mu­se­o­lo­gie aan de Eco­le du Lou­vre in Pa­rijs. Na nog een jaar aan de Uni­ver­si­teit van Pa­rijs, werd ze bij Sin­ger La­ren on­der an­de­re pro­ject­lei­der voor de ten­toon­stel­ling 'Ot­to van Rees, ver­ken­ner van het mo­der­nis­me' en ver­diep­te ze zich te­vens in La­ren als kun­ste­naars­dorp.

Ne­gen­tien jaar la­ter staat haar bu­reau weer in Sin­ger. Aan­ge­steld voor in ie­der ge­val drie jaar door het re­gio­be­stuur van­uit het pro­gram­ma Cul­tuur & Erf­goed, Re­cre­a­tie & Toe­ris­me, kort­weg Cert ge­noemd. Haar voor­naams­te taak; de sa­men­wer­king tus­sen de re­gi­o­na­le mu­sea be­ter vorm­ge­ven. Een func­tie die haar op het lijf ge­schre­ven lijkt, ge­zien de func­ties die ze de af­ge­lo­pen ja­ren be­kleed­de. Zo was ze ad­vi­seur kunst- en cul­tuur­be­leid bij de ge­meen­te Nieu­we­gein, ad­vi­seur do­na­ties kunst en cul­tuur bij het VSB-fonds en droeg ze zorg voor de Ne­der­land­se be­lan­gen bij de ont­wik­ke­ling van Eu­ro­pees cul­tuur­be­leid in Brus­sel. „Ik ken de prak­tijk van de mu­sea, maar ook van de amb­te­na­rij. Han­dig nu ik een scha­kel ben tus­sen die twee par­tij­en.”

Een van haar doe­len is het on­li­ne zicht­baar ma­ken van de Gooi­se kunst­col­lec­ties. Col­lec­ties waar vaak een gro­te ver­want­schap tus­sen zit. Grijns noemt het Hol­lands por­se­lein als voor­beeld. "Hil­ver­sum heeft een mooie col­lec­tie net als Loos­d­recht en Weesp. Door die col­lec­ties on­li­ne sa­men te pre­sen­te­ren, geef je een vol­le­di­ger en be­ter ver­haal dan je nu krijgt als je de mu­sea los be­zoekt. Bo­ven­dien zie je dan maar een frac­tie, want veel ligt op­ge­sla­gen in de­pots.”

Die di­gi­ta­li­se­ring vraagt nog wel enig voor­on­der­zoek. Op dit mo­ment heb­ben de mu­sea al­le­maal nog een ei­gen sys­teem en niet ie­der­een is even ver in de di­gi­ta­li­se­ring. Welk sys­teem is het bes­te? Kan er aan­ge­haakt wor­den bij part­ners, zo­als de streek­ar­chie­ven die ook met een nieu­we web­si­te be­zig zijn of het Net­werk Zui­der­zee­col­lec­tie waar al mu­sea uit de re­gio bij zijn aan­ge­slo­ten?

Up-to-date

Daar­naast moet be­slo­ten wor­den wat de be­zoe­ker te zien krijgt. Grijns: "Zet­ten we de col­lec­ties in­te­graal op in­ter­net of ma­ken we een se­lec­tie. En dan spe­len de kos­ten na­tuur­lijk nog een rol. Di­gi­ta­le ont­wik­ke­lin­gen gaan zo snel. Je wilt graag up-to-date zijn, maar er is wel een grens.” Vol­gens Grijns moe­ten men­sen niet den­ken dat de web­si­te er vol­gend jaar is. „Ik wil in een keer een goe­de site neer­zet­ten waar­op je niet al­leen plaat­jes kijkt, maar ook con­text vindt.”

Waar de di­gi­ta­li­se­ring een lan­ge­re adem vergt is de eer­ste stap in col­lec­tie­be­heer al ge­zet. Tij­dens haar ken­nis­ma­kings­ron­de langs de di­ver­se mu­sea en his­to­ri­sche krin­gen – ’die wil ik er ook graag bij be­trek­ken'- merk­te Grijns dat daar het meest be­hoef­te aan is. "Veel mu­sea hier heb­ben maar een klei­ne staf. Zij zit­ten met vra­gen over het re­gi­stre­ren van de col­lec­tie en het be­heer en in­rich­ten van hun de­pot. Het pre­sen­te­ren van de col­lec­tie is één ding, het be­he­ren iets heel an­ders. De stuk­ken die je niet toont, moet je op de juis­te ma­nier be­wa­ren, an­ders raakt het in ver­val. Werk dat in veel ge­val­len met vrij­wil­li­gers moet ge­beu­ren.”

Grijns hield daar­om en­ke­le we­ken ge­le­den een bij­een­komst voor alle mu­sea en his­to­ri­sche krin­gen waar de Rijks­dienst voor het Cul­tu­re­le Erf­goed een pre­sen­ta­tie gaf. „Zij staan voor een ver­hui­zing waar­bij 150.000 ob­jec­ten ver­plaatst moe­ten wor­den met slechts zes pro­fes­si­o­nals. Dat een rijks­dienst te­gen de­zelf­de pro­ble­men aan­loopt als de mu­sea hier, geeft een steun­tje in de rug. Op deze ma­nier, met spre­kers uit de prak­tijk, wil­len we va­ker on­der­wer­pen bren­gen die erf­goed­be­heer­ders ver­ster­ken.”

Zwaan-kleef-aan

De re­gi­o­na­le sa­men­wer­king is geen ver­plich­ting. Grijns werkt vol­gens het ’ Zwaan-kleef-aan’ prin­ci­pe. Zo kan ie­der mu­se­um aan­ha­ken bij dat on­der­deel waar het het mees­te baat bij heeft. Dat geldt ook voor de ge­za­men­lij­ke ten­toon­stel­lin­gen die de con­ser­va­tor van­af vol­gend jaar wil op­zet­ten. In 2018 is dat on­der het over­koe­pe­len­de the­ma 'Groen in Gooi en Vecht'.

"Sin­ger heeft dan ex­po­si­ties over tuin­ar­chi­tec­tuur en een over­zicht van ge­schil­der­de tui­nen. Bij Kas­teel-Mu­se­um Sy­pesteyn kun je een bij­zon­de­re tuin be­kij­ken en Tus­sen Vecht en Eem maakt bij­voor­beeld een pu­bli­ca­tie over stads­par­ken. Op die ma­nier ver­bind je je aan el­kaar en ver­tel je ver­schil­len­de ver­haal­lij­nen. Voor een mu­se­um als Beeld en Ge­luid is dit the­ma las­ti­ger. Zij ha­ken juist weer aan bij het the­ma voor 2019 'Ge­maakt in Gooi en Vecht'. Dat past he­le­maal in hun straat­je.”

De ex­po­si­ties hoe­ven niet al­le­maal in een van de deel­ne­men­de mu­sea plaats te vin­den. Zo lo­pen er ge­sprek­ken met de Kracht­cen­tra­le in Hui­zen, waar het Hui­zer Mu­se­um graag wil ex­po­se­ren met ob­jec­ten uit de ei­gen col­lec­tie, maar ook uit de col­lec­ties van Hil­ver­sum, La­ren, Bla­ri­cum en Wij­de­me­ren. "Door sa­men te wer­ken en col­lec­ties uit te wis­se­len kun je el­kaar en dus ook je­zelf ver­ster­ken. Ui­t­ein­de­lijk blijft het doel meer be­zoe­kers trek­ken.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 6-12-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Cdo
7°Cvr
5°Cza
5°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]