Regio zoekt beleggers huursector

24 mrt.- De Re­gio Gooi en Vecht­streek gaat be­leg­gers zoe­ken om te in­ves­te­ren in de bouw van mid­deldu­re huur­wo­nin­gen. Dat is een van de uit­gangs­pun­ten voor het Re­gi­o­naal Ac­tie­pro­gram­ma Wo­nen (RAP), dat de ge­meen­te­ra­den de ko­men­de maan­den moe­ten vast­stel­len.
De be­leg­gings­we­reld zal wor­den be­na­derd met een 'bied­boek', zo staat in het plan van aan­pak. Dat plan be­schrijft de uit­gangs­pun­ten voor het ac­tie­pro­gram­ma 2016-2020. On­ge­veer half mei krij­gen ge­meen­te­raads­le­den tij­dens een zo­ge­he­ten re­gio­po­di­um voor het eerst in­zicht in het ont­werp-ac­tie­pro­gram­ma.

"Zo­wel voor lage als voor mid­den­in­ko­mens is be­taal­baar­heid (van wo­nen, red.) in het ge­ding", al­dus het re­gi­o­na­le plan van aan­pak. Daar­om wordt er ook de ko­men­de ja­ren aan vast­ge­hou­den dat bij nieuw­bouw­pro­jec­ten 1/3 van de wo­nin­gen moet val­len in de so­ci­a­le huur­sec­tor (tot 710 euro huur per maand).

Daar­naast ligt een ste­vi­ge fo­cus op het mid­den­seg­ment: hu­ren tus­sen 710 en 850 euro per maand. Van zul­ke wo­nin­gen moe­ten er tot 2030 in deze re­gio dui­zend ver­rij­zen. Het plan van aan­pak noemt het niet, maar on­der be­taal­baar wo­nen wor­den ook koop­wo­nin­gen tot 180.000 euro ver­staan.

Be­hal­ve op nieuw­bouw zet de re­gio ook in op trans­for­ma­tie: het om­bou­wen van (kan­toor)ge­bou­wen tot wo­nin­gen. Van het tot 2030 nieuw te re­a­li­se­ren aan­tal wo­nin­gen moet 20 pro­cent door trans­for­ma­tie wor­den ver­we­zen­lijkt, al­dus het plan van aan­pak.

Voorts staat in dat plan dat tot 2030 in het Gooi en de Vecht­streek 9.250 nieuw­bouw­wo­nin­gen moe­ten ver­rij­zen plus nog 2.275 wo­nin­gen via het om­bou­wen van on­der meer kan­to­ren tot woon­ruim­te.

Daar­bij wordt aan­ge­te­kend dat het een las­ti­ge klus zal zijn het bouw­pro­gram­ma te com­bi­ne­ren met 'be­houd van de be­staan­de groe­ne en cul­tuur­his­to­ri­sche kwa­li­tei­ten' van deze re­gio. Om­dat de re­gio niet lan­ger leeg­loopt rich­ting Am­ster­dam en Al­me­re maar te­gen­woor­dig juist nieu­we in­wo­ners ziet ko­men, zal op ter­mijn wor­den ge­ke­ken naar ’de mo­ge­lijk­heid en wen­se­lijk­heid van ver­de­re (groot­scha­li­ge) nieuw­bouw'.

Ook duur­zaam­heid heeft de aan­dacht. Een 'ener­gie­neu­tra­le ge­bouw­de om­ge­ving in 2030’ is de am­bi­tie. Als tus­sen­stap is het de be­doe­ling dat de wo­nin­gen van wo­ning­cor­po­ra­ties al in 2020 ge­mid­deld het la­bel B (het een na bes­te) heb­ben. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 24-3-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Rondje BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar)

19 aug.- Een van de leuke dingen van het Raadslidmaatschap is het meelopen in ’t veld. Ik was in de gelukkige omstan-digheid om een rondje Laren te mogen maken met onze ‘Larense’ BOA. Een heel sympathieke, maar vooral gedul- dige handhaver van de openbare orde.  In ons (ik w  Lees verder

[Het weer in Laren]

20°Cdi
18°Cwo
16°Cdo
18°Cvr

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]