Raadsvergaderingen in Laren zijn nu live te volgen

18 jan.- Raads- en com­mis­sie­ver­ga­de­rin­gen van de ge­meen­te La­ren zijn live mee te kij­ken en te luis­te­ren via in­ter­net. Ook is het te­rug­zoe­ken van een dis­cus­sie in de La­ren­se raad straks mak­ke­lij­ker, om­dat er per agen­da­punt te­rug­ge­luis­terd kan wor­den.
Een en an­der is het ge­volg van een nieuw abon­ne­ment dat de ge­meen­te heeft af­ge­slo­ten, waar­door de di­gi­ta­le toe­gan­ke­lijk­heid ver­der is uit­ge­breid. "Goe­de, toe­gan­ke­lij­ke in­for­ma­tie­voor­zie­ning is van es­sen­ti­eel be­lang voor een goed func­ti­o­ne­ren­de lo­ka­le de­mo­cra­tie. Het li­vestrea­men van raads­ver­ga­de­rin­gen is een mooi voor­beeld van hoe di­gi­ta­li­se­ring een bij­dra­ge kan le­ve­ren aan trans­pa­ran­te be­sluit­vor­ming", ver­klaart ver­ant­woor­de­lijk wet­hou­der Tij­men Smit deze vol­gen­de stap in de di­gi­ta­li­se­ring van de ge­meen­te.

De eer­ste ver­ga­de­ring die live kan wor­den mee­ge­maakt be­treft de raads­com­mis­sie ruim­te en in­fra­struc­tuur van 23 ja­nu­a­ri.

Be­hal­ve dat de ver­ga­de­rin­gen van de La­ren­se ge­meen­te­raad di­rect te vol­gen zijn, is ook de di­gi­ta­le dienst­ver­le­ning met in­gang van het nieu­we jaar ver­be­terd. Meer za­ken waar­voor men­sen voor­heen naar het ge­meen­te­huis moesten ko­men zijn di­gi­taal aan te vra­gen. Het was al mo­ge­lijk om bij­voor­beeld een ver­hui­zing di­gi­taal door te ge­ven, of een uit­trek­sel uit de ge­meen­te­lij­ke ba­sis­ad­mi­ni­stra­tie aan te vra­gen. Het is de be­doe­ling dat nu ook de aan­gif­te van een ge­boor­te, of een over­lij­den voor het groot­ste ge­deel­te di­gi­taal kan wor­den af­ge­han­deld.

Ui­ter­aard blijft het mo­ge­lijk deze za­ken ook aan de ba­lie bij de ge­meen­te te blij­ven re­ge­len. Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Leo Janssen
Ga terug

Publicatie datum: 18-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Laren blijft zelfstandig, veilig en vitaal!

12 febr.- De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart lijken nog ver weg, maar campagneteam, achterban en kandidaat- raadsleden van Larens Behoud zijn al enthousiast aan de slag om weer een stevig en zelfstandig bestuur voor Laren te presenteren voor de komende 4 jaren.De ruim 200 leden van Larens Behoud komen uit alle hoeken en lagen van de Larense gemeenschap; onz  Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud tegen hotel Torenlaan 1

12 febr.- -Tijdens de ledenvergadering van Larens Behoud afgelopen donderdag hebben de leden van Larens Behoud massaal tegen de komst van een hotel aan de Torenlaan 1 gestemd.   Fractievoorzitter Peter Calis: ‘in de afgelopen weken ontstond onduidelijkheid ove  Lees verder

[Het weer in Laren]

-2°Czo
-5,5°Cma
-4,5°Cdi
-1,5°Cwo

[Opinie]

Raad Eemnes unaniem: juridische middelen om ARHI te beeindigen

20 febr.- Maandagavond 19 februari, de laatste reguliere vergadering in deze periode van de raad van Eemnes. Een avond met felle tegenstellingen in opvattingen, bijvoorbeeld over het bestemmingsplan Zonneve  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (3)

22 febr.- Laren kent diverse bijnamen. Bij de keurslager is het vooral ‘De parel van het Gooi’ en bij de Historische Kring meer ‘het land van Mauve. Deze vernoeming naar Anton Mauve (1838-1888, de meesterschilder die ons dorp wereldberoemd heeft  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]