Raadsvergaderingen in Laren zijn nu live te volgen

18 jan.- Raads- en com­mis­sie­ver­ga­de­rin­gen van de ge­meen­te La­ren zijn live mee te kij­ken en te luis­te­ren via in­ter­net. Ook is het te­rug­zoe­ken van een dis­cus­sie in de La­ren­se raad straks mak­ke­lij­ker, om­dat er per agen­da­punt te­rug­ge­luis­terd kan wor­den.
Een en an­der is het ge­volg van een nieuw abon­ne­ment dat de ge­meen­te heeft af­ge­slo­ten, waar­door de di­gi­ta­le toe­gan­ke­lijk­heid ver­der is uit­ge­breid. "Goe­de, toe­gan­ke­lij­ke in­for­ma­tie­voor­zie­ning is van es­sen­ti­eel be­lang voor een goed func­ti­o­ne­ren­de lo­ka­le de­mo­cra­tie. Het li­vestrea­men van raads­ver­ga­de­rin­gen is een mooi voor­beeld van hoe di­gi­ta­li­se­ring een bij­dra­ge kan le­ve­ren aan trans­pa­ran­te be­sluit­vor­ming", ver­klaart ver­ant­woor­de­lijk wet­hou­der Tij­men Smit deze vol­gen­de stap in de di­gi­ta­li­se­ring van de ge­meen­te.

De eer­ste ver­ga­de­ring die live kan wor­den mee­ge­maakt be­treft de raads­com­mis­sie ruim­te en in­fra­struc­tuur van 23 ja­nu­a­ri.

Be­hal­ve dat de ver­ga­de­rin­gen van de La­ren­se ge­meen­te­raad di­rect te vol­gen zijn, is ook de di­gi­ta­le dienst­ver­le­ning met in­gang van het nieu­we jaar ver­be­terd. Meer za­ken waar­voor men­sen voor­heen naar het ge­meen­te­huis moesten ko­men zijn di­gi­taal aan te vra­gen. Het was al mo­ge­lijk om bij­voor­beeld een ver­hui­zing di­gi­taal door te ge­ven, of een uit­trek­sel uit de ge­meen­te­lij­ke ba­sis­ad­mi­ni­stra­tie aan te vra­gen. Het is de be­doe­ling dat nu ook de aan­gif­te van een ge­boor­te, of een over­lij­den voor het groot­ste ge­deel­te di­gi­taal kan wor­den af­ge­han­deld.

Ui­ter­aard blijft het mo­ge­lijk deze za­ken ook aan de ba­lie bij de ge­meen­te te blij­ven re­ge­len. Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Leo Janssen
Ga terug

Publicatie datum: 18-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Karin en Peter en fractie van harte gefeliciteerd

10 mei. Gisterenavond zijn maar liefst twee wethouders van Larens Behoud voor het nieuwe college van B&W van Laren beëdigd. Voor de geschiedenis van Larens grootste politieke vereniging een historische avond. Nooit waren  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cma
19,5°Cdi
21°Cwo
26°Cdo

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (16)

24 mei.- In de zomermaanden van 1887 zag het huidige Museumplein er uit als de sprookjeswereld van Anton Pieck.  In Amsterdam werd de Internationale tentoonstelling van Voedingsmiddelen gehouden. All  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]