Raadsvergaderingen in Laren zijn nu live te volgen

18 jan.- Raads- en com­mis­sie­ver­ga­de­rin­gen van de ge­meen­te La­ren zijn live mee te kij­ken en te luis­te­ren via in­ter­net. Ook is het te­rug­zoe­ken van een dis­cus­sie in de La­ren­se raad straks mak­ke­lij­ker, om­dat er per agen­da­punt te­rug­ge­luis­terd kan wor­den.
Een en an­der is het ge­volg van een nieuw abon­ne­ment dat de ge­meen­te heeft af­ge­slo­ten, waar­door de di­gi­ta­le toe­gan­ke­lijk­heid ver­der is uit­ge­breid. "Goe­de, toe­gan­ke­lij­ke in­for­ma­tie­voor­zie­ning is van es­sen­ti­eel be­lang voor een goed func­ti­o­ne­ren­de lo­ka­le de­mo­cra­tie. Het li­vestrea­men van raads­ver­ga­de­rin­gen is een mooi voor­beeld van hoe di­gi­ta­li­se­ring een bij­dra­ge kan le­ve­ren aan trans­pa­ran­te be­sluit­vor­ming", ver­klaart ver­ant­woor­de­lijk wet­hou­der Tij­men Smit deze vol­gen­de stap in de di­gi­ta­li­se­ring van de ge­meen­te.

De eer­ste ver­ga­de­ring die live kan wor­den mee­ge­maakt be­treft de raads­com­mis­sie ruim­te en in­fra­struc­tuur van 23 ja­nu­a­ri.

Be­hal­ve dat de ver­ga­de­rin­gen van de La­ren­se ge­meen­te­raad di­rect te vol­gen zijn, is ook de di­gi­ta­le dienst­ver­le­ning met in­gang van het nieu­we jaar ver­be­terd. Meer za­ken waar­voor men­sen voor­heen naar het ge­meen­te­huis moesten ko­men zijn di­gi­taal aan te vra­gen. Het was al mo­ge­lijk om bij­voor­beeld een ver­hui­zing di­gi­taal door te ge­ven, of een uit­trek­sel uit de ge­meen­te­lij­ke ba­sis­ad­mi­ni­stra­tie aan te vra­gen. Het is de be­doe­ling dat nu ook de aan­gif­te van een ge­boor­te, of een over­lij­den voor het groot­ste ge­deel­te di­gi­taal kan wor­den af­ge­han­deld.

Ui­ter­aard blijft het mo­ge­lijk deze za­ken ook aan de ba­lie bij de ge­meen­te te blij­ven re­ge­len. Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Leo Janssen
Ga terug

Publicatie datum: 18-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cza
17°Czo
15,5°Cma
15°Cdi

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]