Plezier op nummer 1 bij Mindful Run

13 febr.- Dag in dag uit zijn we bezig met presteren en ons vergelijken met anderen, zeker tijdens het sporten. In de cursus Mindful Run leer je om weer plezier te hebben in het hardlopen zonder competitief te zijn. Isabel Prins geeft deze cursus sinds kort in Hilversum en Laren. Om te laten zien dat het helemaal niet zo zweverig is als het misschien klinkt, loopt de Gooi en Eemlander een middagje mee. ,,Het is een combinatie van bewegen, ademhaling en plezier.”

Plezier op nummer 1 bij Mindful Run


’Je moet je leren focussen, in het hier en nu zijn en niet denken aan je to do lijst.’


,,Het klinkt mis­schien wat zwe­ve­rig, maar het gaat voor­al om de lol”, ver­telt Isa­bel Prins, sinds be­gin dit jaar Mind­ful Run in­struc­tri­ce. ,,Mind­ful Run is een com­bi­na­tie van be­we­ging, adem­ha­ling en ple­zier heb­ben.” Om dat te er­va­ren heb­ben we af­ge­spro­ken op de hei, voor een kor­te cur­sus.
,,Mind­ful Run heb ik echt per toe­val le­ren ken­nen", ver­telt Prins, die naast Mind­ful Run cur­sus­sen in­struc­tri­ce, haar ei­gen coa­ching be­drijf heeft. ,,Via Fa­ce­book. Ik werd ge­trig­gerd door de blije beel­den. Door een bles­su­re was ik zelf het ple­zier in hard­lo­pen een beet­je kwijt­ge­raakt. Het kost­te te veel moei­te en lo­pen met een groep was niet leuk meer. Ik kon niet meer wat me voor­heen wel luk­te en de rest was daar­door veel snel­ler dan ik. Juist daar­om spra­ken de vro­lij­ke beel­den op Fa­ce­book mij enorm aan, het niet pres­ta­tie­ge­richt spor­ten. Zo kreeg ik mijn ple­zier in hard­lo­pen te­rug. In plaats van een ron­de ren­nen en niet ge­luk­kig zijn om­dat je er twee mi­nu­ten lan­ger over doet dan nor­maal, kun je ook blij zijn dat je het hebt ge­daan.”

Het ple­zier in hard­lo­pen is be­lang­rijk voor Prins, het is een be­lang­rij­ke vorm van ont­span­ning. ,,Met vier kin­de­ren, een huis­hou­den en een druk­ke baan heb ik best een hec­tisch le­ven.”

Er staat van­daag een zeer ver­kor­te ver­sie van de vijf­week­se cur­sus Mind­ful Run op het pro­gram­ma. Ste­vig in­ge­pakt te­gen het kou­de win­ter­weer lo­pen we de hei op voor onze oe­fe­nin­gen. We star­ten met week één: loop­tech­niek. Door el­kaar te ob­ser­ve­ren leer je over de ver­schil­len­de tech­nie­ken. Nu valt er op mijn tech­niek, als to­taal on­ge­oe­fen­de hard­lo­per, na­tuur­lijk wel het no­di­ge te ver­be­te­ren.

Onze vol­gen­de stap is fo­cus, hou het hoofd leeg en fo­cus je en­kel en al­leen op de ge­lui­den om je heen; een gras­maai­er, de au­to's op de snel­weg, het klik­ken van de fo­to­graaf. ,,Hard­lo­pen hoort me­di­ta­tief te zijn, niet al­tijd com­pe­ta­tief", zegt Prins. ,,De bes­te ideeën krijg ik al­tijd tij­dens het hard­lo­pen. Dat ge­beurt niet als je tij­dens het ren­nen be­zig bent met het sa­men­stel­len van je bood­schap­pen­lijst­je.”

Bij het on­der­werp fo­cus wor­den er veel tech­nie­ken uit de yoga en me­di­ta­tie ge­bruikt. ,,Voor­heen vond ik yoga al­tijd zo zwe­ve­rig, dat zou ik nooit doen zei ik al­tijd. Ik had zo’n beeld van een wit­te lin­nen broek en tul­band in mijn hoofd. Daar ben ik wel van te­rug­ge­ko­men, het is in prin­ci­pe niet veel meer dan luis­te­ren naar je li­chaam. Ik ben nog steeds geen yogi, maar ik ge­bruik de tech­nie­ken wel steeds va­ker in het da­ge­lijks le­ven.”

Prins haalt twee fel­ge­kleur­de pleis­ters uit haar jas­zak. ,,Door naar de adem­ha­ling", zegt ze. ,,Nor­maal ge­spro­ken bouw je dit heel lang­zaam op, maar ik wil het je toch graag la­ten er­va­ren.” Na eerst een stuk­je te heb­ben ge­lo­pen en te heb­ben ge­let om mijn adem­ha­ling wordt het tijd om een stic­ker over mijn mond te plak­ken. ,,Adem­ha­ling is ont­zet­tend be­lang­rijk, de mees­te men­sen staat er niet bij stil. Je kan we­ken zon­der voed­sel, da­gen zon­der vocht, maar twee mi­nu­ten zon­der zuur­stof en je loopt blauw aan. Toch wordt er heel wei­nig aan­dacht aan be­steed. Met deze stic­kers wordt je ge­dwon­gen door je neus te ade­men en er­over na te den­ken. Doe wel rus­tig aan, blauw aan­lo­pen is niet de be­doe­ling.”

Hoe­wel ik tij­dens de eer­ste stuk­ken hard­lo­pen di­rect door mijn mond be­gin te ade­men, blijkt het veel rust­ge­ven­der om en­kel via mijn neus adem te ha­len. Het feit dat we door alle voor­bij­gan­gers raar aan wor­den ge­ke­ken neem ik op de koop toe. ,,Goed le­ren ade­men kan je zo­veel bren­gen, daar is niets zwe­ve­rigs aan. Toch wordt het wel vaak in die hoek ge­plaatst, ook door mij. Je moet ge­woon die voor­oor­de­len op­zij zet­ten en het een keer er­va­ren voor­dat je het ge­loofd.” Het klopt. Zelfs met mijn slech­te con­di­tie wordt het lo­pen een stuk mak­ke­lijk als ik adem door mijn neus, in plaats van door m’n mond.

Ver­trou­wen

De laat­ste on­der­wer­pen die we be­han­de­len zijn ver­trou­wen en los­la­ten. Wat be­te­kent dat ik moet gaan hard­lo­pen met mijn ogen dicht. ,,Als ik het men­sen van te­vo­ren vraag, zegt ie­der­een nee. Maar uit­ein­de­lijk doet elke cur­sist mee”, ver­telt Prins. ,,We bou­wen het lang­zaam op; eerst hand in hand, dan jog­gend, iets snel­ler en lang­zaam haal ik mijn hand weg.”

Hoe­wel ik ook van te­vo­ren niet had ge­dacht dat ik over een hob­be­lig hei­paad­je vol kui­len en mod­der zou ren­nen zon­der iets te kun­nen zien, is het uit­ein­de­lijk mak­ke­lij­ker dan ik dacht. Een kwes­tie van ver­trou­wen en los­la­ten. ,,Voor­heen was ik ex­treem pres­ta­tie­ge­richt. Op mijn 43ste stond ik nog steeds in de boks­ring. Nou, in die we­reld is dat echt be­jaard. Toch stond ik daar om te win­nen", lacht Prins. ,,Nu heb ik dat pres­ta­tie­ge­rich­te min­der, maar mijn kin­de­ren zijn nog steeds heel fa­na­tiek. Dat mag ook, maar dan sta ik wel­eens naast het hoc­key­veld en zie ik hoe fa­na­tiek an­de­re ou­ders zijn. Schreeu­wen dat hun zoon of doch­ter die bal toch echt had moe­ten heb­ben. Die zou ik wel eens een cur­sus Mind­ful Run wil­len ge­ven. Kij­ken of die ou­ders nog steeds zo hard schreeu­wen als ze met hun ogen dicht vol­le­dig op hun kind moe­ten ver­trou­wen.”

Prins is pas net be­gon­nen als in­struc­tri­ce bij de cur­sus Mind­ful Run. ,,Toen ik een paar we­ken ge­le­den de ad­ver­ten­tie op Fa­ce­book zag dacht ik, dat ga ik doen. Ik heb me ge­lijk op­ge­ge­ven voor de op­lei­ding tot in­struc­teur", ver­telt ze. ,,Het leu­ke was dat de groep heel di­vers was, van ont­zet­tend zwe­ve­rig tot ex­treem spor­tief. Zoi­ets had ik nog nooit mee­ge­maakt, zo zal ie­de­re in­struc­teur ook zijn ei­gen draai aan de cur­sus ge­ven.”

Een doel­groep die Prins in de toe­komst graag zou wil­len be­die­nen zijn men­sen die ge­ne­zen zijn van kan­ker. ,,Mind­ful Run is be­doeld om meer in con­tact te ko­men met je li­chaam, je li­chaam te kun­nen ver­trou­wen. Dat is iets waar men­sen van wie hun li­chaam ze zo in de steek heb­ben ge­la­ten na­tuur­lijk veel baat bij kun­nen heb­ben, om het ple­zier in spor­ten te her­vin­den.” Een goe­de con­di­tie is ook niet no­dig, waar­door het voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk is. ,,Be­we­gen is goed voor ie­der­een, dat hoeft niet per se heel spor­tief te zijn. Ie­der­een loopt op zijn ei­gen tem­po, het kan ook wan­de­lend.”

Na vijf we­ken zit de cur­sus er op. ,,Het is echt een cur­sus", zegt Prins. ,,Het geeft je hand­vat­ten, niet een nieu­we hard­loop­groep. Al zou­den de cur­sis­ten die wel zelf kun­nen star­ten na­tuur­lijk, maar het is niet de in­steek.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 13-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

16,5°Cza
22°Czo
22°Cma
23°Cdi

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]