Plan voor luxe hotel in centrum Laren

31 okt.- Er zijn ver­ge­vor­der­de plan­nen voor de bouw van een luxe ho­tel met 60 ka­mers aan de To­ren­laan 1 in het cen­trum van La­ren, vlak­bij de Brink.
De lo­ca­tie is al goed­ge­keurd door bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van La­ren. ,,Het gaat om een ho­tel van zes­tig ka­mers'', ver­telt ont­wik­ke­laar Jos van der Wardt van het ge­lijk­na­mi­ge bouw­be­drijf uit Eem­nes. Drie bouw­la­gen en een kap. Par­ke­ren on­der­gronds. Als het pro­ject he­le­maal rond is, wordt het ver­kocht aan een ho­tel-ex­ploi­te­ren­de par­tij.

,,Goed voor de le­ven­dig­heid in La­ren'', vindt wet­hou­der Ton Stam. ,,En voor Sin­ger in ver­band met con­gres­sen. Een ho­tel zon­der res­tau­rant, daar­van zijn er al ge­noeg in La­ren.’’ In het cen­trum­plan dat mei 2017 is vast­ge­steld, werd de wens voor een ho­tel na­bij de Brink op­ge­no­men. De plek ligt in be­schermd dorps­ge­zicht. Er is een ste­den­bouw­kun­di­ge door de ge­meen­te La­ren in­ge­huurd.

In­mid­dels zijn er al twee ses­sies met buurt­be­wo­ners ge­weest. Er wa­ren zor­gen over de nieuw­bouw. Uit het ge­spreks­ver­slag van een die bij­een­kom­sten blijkt dat om­wo­nen­den vin­den dat de ho­tel­be­bou­wing niet te hoog mag wor­den. Over de bouw­stijl wordt ver­schil­lend ge­dacht. Pas­send bij de om­ge­ving. ,,En bij de sfeer van La­ren, geen ex­pe­ri­men­te­le bouw.’’ Of juist ,,iets met unie­ke sfeer''. Hoe dan ook mag er geen ge­luids­over­last van air­co's en an­de­re in­stal­la­ties ont­staan. Ont­wik­ke­laar Van der Wardt ver­wacht de laat­ste zor­gen weg te kun­nen ne­men op een der­de bij­een­komst. De raad be­kijkt het ho­tel­plan in de­cem­ber. Als het door­gaat, be­te­kent dat weer een echt ho­tel in het cen­trum van het dorp. Na het le­gen­da­ri­sche Ham­dorff dat in 1980 sloot. De wet­hou­der: ,,'Nieuw Ham­dorf­f' zou een mooie naam zijn.’’  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 31-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

24,5°Cwo
24,5°Cdo
23°Cvr
20°Cza

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]