Op jacht naar daken

23 nov.- Een energieneutrale regio. Daar tekenen de gemeenten uit het Gooi en de Vechtstreek morgen voor tijdens de eerste Regionale Energieconferentie in Spant! in Bussum. Samen met netbeheerders, woningbouwverenigingen en energiecoöperaties. De ambities zijn groot. Zo moet de regio in 2040 gasloos zijn. De nieuwe energiecoöperatie HET uit Hilversum denkt dat het zelfs sneller kan.

Op jacht naar dakenZijn ogen glim­men als hij om zich heen kijkt. ,,Daar ko­men ze te lig­gen. En daar. Over­al zo’n beet­je.”
En­t­hou­si­ast wijst Jeroen Pool naar de zes ge­bou­wen van Voe­stal­pi­ne Rail­pro op het ter­rein bij Crai­loo. Als al­les mee­zit lig­gen er vol­gend jaar op de da­ken van het be­drijf in spoor­ma­te­ri­a­len 3200 zon­ne­pa­ne­len. Het is de eer­ste gro­te op­dracht voor de nieu­we Hil­ver­sum­se ener­gie­coöpe­ra­tie HET (Hil­ver­sum­se Ener­gie Tran­si­tie). Pool, coör­di­na­tor van HET, loopt met voor­zit­ter Jos Snels over het be­drijfs­ter­rein langs het spoor tus­sen Hil­ver­sum en Bus­sum. Ze zijn blij met de in­ten­tie­ver­kla­ring die ze op zak heb­ben. ,,Het zijn echt wel heel veel zon­ne­pa­ne­len.” Snels zegt het bij­na be­duusd.

Ei­gen­lijk wa­ren ze met de bu­ren op Crai­loo, de GAD, in ge­sprek over zon­ne­pa­ne­len. Maar de af­val­stof­fen­dienst haak­te voor­lo­pig af om­dat die zich her­o­riën­teert op de lo­ca­ties. Ga eens met onze bu­ren pra­ten op­per­den ze. Mis­schien heb­ben die in­te­res­se. ,,We zijn een kop kof­fie gaan drin­ken en het klik­te met Rail­pro. Ze heb­ben ver­duur­za­men hoog op hun agen­da staan. En ge­noeg dak­op­per­vlak voor pa­ne­len. Ik had stie­kem al even op Goog­le­maps ge­ke­ken", be­kent Pool. ,,Ik zag een prach­tig plat dak op de ma­ga­zijn­hal. Daar kun­nen zo al 2000 pa­ne­len op.”

Sinds Snels en Pool zich in­zet­ten voor een duur­zaam Hil­ver­sum kij­ken ze met an­de­re ogen naar hun di­rec­te om­ge­ving. Snels lacht. ,,In­eens zien we over­al on­be­nut po­ten­ti­eel. Da­k­ruim­te die ge­schikt is om zon­ne­pa­ne­len op te leg­gen. In Ker­ke­lan­den, Werf35, het Ha­ven­kwar­tier, het be­drij­ven­ter­rein aan de Noor­der­weg, het sta­ti­on. Da­ken ge­noeg. Plat maar schuin is ook pri­ma.” Twee an­de­re pro­jec­ten lo­pen in­mid­dels, met een on­der­ne­mer in Ker­ke­lan­den die 2000 pa­ne­len op het dak wil en een sport­club op Be­ren­stein. Daar gaat het om ruim 500 pa­ne­len.

HET is een ideële or­ga­ni­sa­tie, die niet hoeft te ver­die­nen aan haar werk. HET ad­vi­seert wat 'tech­nisch' no­dig is en kan, maar le­den be­slis­sen zelf met welk be­drijf ze in zee gaan. De coöpe­ra­tie zet naast zon­ne­pa­ne­len ook in op ga­s­loos ver­war­men en groen ver­voer.

Mid­den­mo­ter

Hil­ver­sum is vol­gens hen een mid­den­mo­ter op ge­bied van duur­zaam­heid. HET helpt Hil­ver­sum­mers om snel­ler te ver­duur­za­men. Zo­wel par­ti­cu­lie­ren als be­drij­ven. ,,De be­hoef­te is er, maar veel men­sen we­ten niet hoe ze daar han­den en voe­ten aan moe­ten ge­ven. Als je lid wordt van de coöpe­ra­tie dan kun­nen wij langs­ko­men", zegt Pool. ,,We ma­ken een ener­gies­can van je huis, wat kan be­ter? En je krijgt een ener­gie­plan op maat.”

Met Za­ke­lij­ke Zon pro­beert HET het be­drijfs­le­ven in Hil­ver­sum 'on­be­zorgd groen' te ma­ken. Zo­als Rail­pro bij­voor­beeld. ,,We re­ge­len al­les, vra­gen de sub­si­die aan en dan kun­nen de be­drij­ven de pa­ne­len óf zelf ko­pen óf wij doen de in­ves­te­ring en krij­gen recht van op­stal om ze op hun dak te leg­gen. Dan hoe­ven ze ner­gens over na te den­ken, kun­nen lek­ker on­der­ne­men en on­der­tus­sen ver­duur­za­men ze hun on­der­ne­ming, iets dat ze wet­te­lijk ver­plicht zijn", legt Snels uit.

Ook Ver­e­ni­gin­gen van Ei­ge­na­ren (VvE's) van ap­par­te­men­ten­com­plexen zijn een in­te­res­san­te groep voor HET. Pool: ,,Hil­ver­sum staat er vol mee. Sa­men ont­wik­ke­len we het meest op­ti­ma­le mo­del voor een zon­ne­dak, in­clu­sief fi­nan­cie­ring en sub­si­dies. Om je ei­gen ap­par­te­ment van stroom te voor­zien of de ge­meen­schap­pe­lij­ke ruim­tes. Op de Kol­horn­se­weg aan de Hoor­ne­boeg­se hei heeft een VvE 147 zon­ne­pa­ne­len geïn­stal­leerd. Er was veel zon af­ge­lo­pen zo­mer, die men­sen zijn spek­ko­per. Ze ge­brui­ken de stroom die ze op­wek­ken zelf. En als je meer op­wekt dan je ver­bruikt, krijg je zelfs geld.”

Hout­ka­che­l­in­stal­la­tie

De re­gio­ge­meen­ten pra­ten mor­gen tij­dens de eer­ste Ener­gie­con­fe­ren­tie in Bus­sum over de am­bi­ties om een ener­gie­neu­tra­le re­gio te wor­den. Hui­zen en be­drij­ven in de toe­komst ga­s­loos ma­ken is daar een on­der­deel van. We moe­ten wel, want het gas is straks op en het ver­vuilt het mi­li­eu. ,,Er zijn vol­doen­de al­ter­na­tie­ven om je huis te ver­war­men. Met ge­o­ther­mi­sche warm­te, een buis diep in de grond die warm wa­ter le­vert. Op vier ki­lo­me­ter diep­te heeft wa­ter een tem­pe­ra­tuur van 100 tot 120 gra­den. We kun­nen ook op­per­vlak­te­warm­te win­nen uit de plas­sen in onze re­gio en het Hil­ver­sums ka­naal. En ver­war­men met bi­o­gas en bi­o­mas­sa is een op­tie. Op het Aren­a­park wor­den al zes be­drij­ven met een in­du­striële hout­ka­che­l­in­stal­la­tie ver­warm­d", weet Pool.

Het is haal­baar om ener­gie­neu­traal te wor­den ver­ze­ke­ren Snels en Pool. Het be­gint met be­wust­wor­ding. ,,Ik wil de we­reld graag mooi­er ach­ter­la­ten", zegt Snels. ,,Rent­mees­ter­schap hè”, voegt Pool toe. Be­trok­ken­heid die ze ook bij an­de­re Hil­ver­sum­mers ho­pen aan te wak­ke­ren.

Door bij­voor­beeld zon­ne-obli­ga­ties uit te ge­ven. Zo fi­nan­ciert HET de pa­ne­len op de da­ken van Rail­pro. ,,Van de ne­gen ton die het pro­ject kost moe­ten we er van de bank twee zelf in­leg­gen. Hil­ver­sum­mers kun­nen voor bij­voor­beeld vijf­hon­derd of dui­zend euro mee­doen. Sa­men be­zit je dan een in­stal­la­tie. Als je dan over de eco­brug fietst zie je links en rechts je ei­gen pa­neel lig­gen. Hoe mooi is dat?”  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Landelijke partijen en Zelfstandigheid

20 mrt.- De provincie huurt van onze belastingcenten het peperdure Berenschot in om de door haar gewenste herindeling te programmeren. En zet de gemeenten daarbij buitenspel. Wél benoemde het dure bureau direct ook waar het v  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

2°Cdi
-1,5°Cwo
-3,5°Cdo
-2,5°Cvr

[Opinie]

Kies voor behoud zelfstandigheid

20 mrt.-  ,,Vaak wordt gedacht dat gemeenten besparen na een fusie vanwege schaalvoordelen.'' Dat stelt professor Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Groningen. “ Grote gemeenten kunnen goedkoper zijn omdat zij op grotere schaal inkopen of gespecialis  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]