Ook steun voor andere clubs Laren

19 okt.-De be­oog­de fu­sie van ’t Laer en LLTC roept vra­gen op bij de La­ren­se po­li­tiek wat be­treft de ge­meen­te­lij­ke bij­dra­ge van cir­ca 1,5 mil­joen euro. ,,Bij be­ste­ding van 1200 euro ge­meen­schaps­geld per ten­nis­lid mag je kri­tisch kij­ken of dat geld al­le­maal echt no­dig is’’, al­dus La­rens Be­houd-frac­tie­voor­zit­ter Pe­ter Ca­lis tij­dens de raads­com­mis­sie.
LLTC on­der­bouw­de punt voor punt - nieuw club­huis, ex­tra ba­nen, par­ke­ren en re­no­va­tie - de in­ves­te­rings­nood­zaak voor een toe­komst­be­sten­di­ge fu­sie­ac­com­mo­da­tie.

Het gras­veld aan de Eem­nes­ser­weg waar LMHC 400.000 euro voor vraagt en nood­za­ke­lijk is om de ten­nis­fu­sie mo­ge­lijk te ma­ken, blijkt ei­gen­dom van de ge­meen­te. ,,Ab­surd. Waar haalt de hoc­key het lef van­daan dit te vra­gen voor iets wat niet van ze is?’’, wil­de Chris Bo­gaers (PvdA) we­ten. ,,En hoe zit het dan met an­de­re clubs?’’ Noud Bij­voet (D66): ,,De hoc­key maakt al ja­ren gra­tis ge­bruik van het veld! En van de ge­vraag­de 4 ton heeft 2 ton niks met het veld­je te ma­ken, maar met de jeugd­sport­sti­mu­le­ring. Waar­om?’’

Sport­wet­hou­der Ton Stam schets­te dat het veld erf­pacht be­helst, en kei­hard no­dig is. ,,De hoc­key ge­bruikt dat veld en staat niet te sprin­gen om daar weg te gaan. Dat heeft dan een ze­ke­re prijs en dat is een re­de­lij­ke re­de­ne­ring. Het geeft ze bo­ven­dien een stuk­je re­lief op een schuld van een ton acht. Een gift die ver­ge­lijk­baar is met de gift elk jaar aan Sin­ger. Ik ben het er ove­ri­gens he­le­maal niet mee on­eens dat je an­de­re ver­e­ni­gin­gen, zo­als SV La­ren, ook zou moe­ten hel­pen.’’

Ge­schrok­ken

Een ’sub­stan­tiële groep' le­den van ’t Laer denkt dat er wel mo­ge­lijk­he­den op voort­be­staan zijn. ,,We zijn ons rot ge­schrok­ken van het (fu­sie)be­richt van het be­stuur. We be­sef­ten niet dat ons club­je er zo slecht voor­stond'', al­dus in­spre­ker Bea Trom­pet­ter. ,,Maar vol­gens ons gaat het nog niet zo slecht. Wij heb­ben geen le­nin­gen of schul­den. We slui­ten dit jaar fi­nan­ci­eel po­si­tief af. Al­leen het le­den­tal loopt te­rug. We zijn, voor het al­ler­eerst in ons be­staan, in de zo­mer en in het na­jaar kort le­den gaan wer­ven. Dat ging goed, heel goed zelfs. Vijf­tig tij­de­lij­ke le­den waar­van on­ge­veer veer­tig pro­cent of­fi­ci­eel vast lid is ge­wor­den voor 2018. We heb­ben een so­li­de plan voor de toe­komst en ge­lo­ven ook in die toe­komst op ons prach­ti­ge ten­nis­park dat we met ei­gen mid­de­len we­ten te be­kos­ti­gen. Zo­als we al­tijd heb­ben ge­daan. Meer le­den be­te­kent meer con­tri­bu­tie, meer bar­om­zet, vrij­wil­li­gers­func­ties zijn mak­ke­lij­ker in te vul­len en meer in­ves­te­rin­gen mo­ge­lijk. De le­den­ver­ga­de­ring in no­vem­ber zal uit­wij­zen wat onze le­den wil­len. Er is naast fu­sie ook de mo­ge­lijk­heid dat ’t Laer blijft: niet een plan B maar plan A.’’  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 19-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

10°Cdi
11°Cwo
12,5°Cdo
12°Cvr

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]