Ook steun voor andere clubs Laren

19 okt.-De be­oog­de fu­sie van ’t Laer en LLTC roept vra­gen op bij de La­ren­se po­li­tiek wat be­treft de ge­meen­te­lij­ke bij­dra­ge van cir­ca 1,5 mil­joen euro. ,,Bij be­ste­ding van 1200 euro ge­meen­schaps­geld per ten­nis­lid mag je kri­tisch kij­ken of dat geld al­le­maal echt no­dig is’’, al­dus La­rens Be­houd-frac­tie­voor­zit­ter Pe­ter Ca­lis tij­dens de raads­com­mis­sie.
LLTC on­der­bouw­de punt voor punt - nieuw club­huis, ex­tra ba­nen, par­ke­ren en re­no­va­tie - de in­ves­te­rings­nood­zaak voor een toe­komst­be­sten­di­ge fu­sie­ac­com­mo­da­tie.

Het gras­veld aan de Eem­nes­ser­weg waar LMHC 400.000 euro voor vraagt en nood­za­ke­lijk is om de ten­nis­fu­sie mo­ge­lijk te ma­ken, blijkt ei­gen­dom van de ge­meen­te. ,,Ab­surd. Waar haalt de hoc­key het lef van­daan dit te vra­gen voor iets wat niet van ze is?’’, wil­de Chris Bo­gaers (PvdA) we­ten. ,,En hoe zit het dan met an­de­re clubs?’’ Noud Bij­voet (D66): ,,De hoc­key maakt al ja­ren gra­tis ge­bruik van het veld! En van de ge­vraag­de 4 ton heeft 2 ton niks met het veld­je te ma­ken, maar met de jeugd­sport­sti­mu­le­ring. Waar­om?’’

Sport­wet­hou­der Ton Stam schets­te dat het veld erf­pacht be­helst, en kei­hard no­dig is. ,,De hoc­key ge­bruikt dat veld en staat niet te sprin­gen om daar weg te gaan. Dat heeft dan een ze­ke­re prijs en dat is een re­de­lij­ke re­de­ne­ring. Het geeft ze bo­ven­dien een stuk­je re­lief op een schuld van een ton acht. Een gift die ver­ge­lijk­baar is met de gift elk jaar aan Sin­ger. Ik ben het er ove­ri­gens he­le­maal niet mee on­eens dat je an­de­re ver­e­ni­gin­gen, zo­als SV La­ren, ook zou moe­ten hel­pen.’’

Ge­schrok­ken

Een ’sub­stan­tiële groep' le­den van ’t Laer denkt dat er wel mo­ge­lijk­he­den op voort­be­staan zijn. ,,We zijn ons rot ge­schrok­ken van het (fu­sie)be­richt van het be­stuur. We be­sef­ten niet dat ons club­je er zo slecht voor­stond'', al­dus in­spre­ker Bea Trom­pet­ter. ,,Maar vol­gens ons gaat het nog niet zo slecht. Wij heb­ben geen le­nin­gen of schul­den. We slui­ten dit jaar fi­nan­ci­eel po­si­tief af. Al­leen het le­den­tal loopt te­rug. We zijn, voor het al­ler­eerst in ons be­staan, in de zo­mer en in het na­jaar kort le­den gaan wer­ven. Dat ging goed, heel goed zelfs. Vijf­tig tij­de­lij­ke le­den waar­van on­ge­veer veer­tig pro­cent of­fi­ci­eel vast lid is ge­wor­den voor 2018. We heb­ben een so­li­de plan voor de toe­komst en ge­lo­ven ook in die toe­komst op ons prach­ti­ge ten­nis­park dat we met ei­gen mid­de­len we­ten te be­kos­ti­gen. Zo­als we al­tijd heb­ben ge­daan. Meer le­den be­te­kent meer con­tri­bu­tie, meer bar­om­zet, vrij­wil­li­gers­func­ties zijn mak­ke­lij­ker in te vul­len en meer in­ves­te­rin­gen mo­ge­lijk. De le­den­ver­ga­de­ring in no­vem­ber zal uit­wij­zen wat onze le­den wil­len. Er is naast fu­sie ook de mo­ge­lijk­heid dat ’t Laer blijft: niet een plan B maar plan A.’’  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 19-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

19°Cdo
25°Cvr
27°Cza
28°Czo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (23)

12 juli.-  De langspeelplatencollectie van mijn vader bevatte naast conferences van Toon Hermans en diverse concerten van dekoninklijke zangvereniging ‘de Maastreechter Staar’ ook het singletje ‘Een pikketanussie gaat er altijd in’, een onvervalste meezinger van Johnny Jordaan.   Ik hou me bij één drankjeEen glaasje recht op en neerWant het liefste word  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]