Ook steun voor andere clubs Laren

19 okt.-De be­oog­de fu­sie van ’t Laer en LLTC roept vra­gen op bij de La­ren­se po­li­tiek wat be­treft de ge­meen­te­lij­ke bij­dra­ge van cir­ca 1,5 mil­joen euro. ,,Bij be­ste­ding van 1200 euro ge­meen­schaps­geld per ten­nis­lid mag je kri­tisch kij­ken of dat geld al­le­maal echt no­dig is’’, al­dus La­rens Be­houd-frac­tie­voor­zit­ter Pe­ter Ca­lis tij­dens de raads­com­mis­sie.
LLTC on­der­bouw­de punt voor punt - nieuw club­huis, ex­tra ba­nen, par­ke­ren en re­no­va­tie - de in­ves­te­rings­nood­zaak voor een toe­komst­be­sten­di­ge fu­sie­ac­com­mo­da­tie.

Het gras­veld aan de Eem­nes­ser­weg waar LMHC 400.000 euro voor vraagt en nood­za­ke­lijk is om de ten­nis­fu­sie mo­ge­lijk te ma­ken, blijkt ei­gen­dom van de ge­meen­te. ,,Ab­surd. Waar haalt de hoc­key het lef van­daan dit te vra­gen voor iets wat niet van ze is?’’, wil­de Chris Bo­gaers (PvdA) we­ten. ,,En hoe zit het dan met an­de­re clubs?’’ Noud Bij­voet (D66): ,,De hoc­key maakt al ja­ren gra­tis ge­bruik van het veld! En van de ge­vraag­de 4 ton heeft 2 ton niks met het veld­je te ma­ken, maar met de jeugd­sport­sti­mu­le­ring. Waar­om?’’

Sport­wet­hou­der Ton Stam schets­te dat het veld erf­pacht be­helst, en kei­hard no­dig is. ,,De hoc­key ge­bruikt dat veld en staat niet te sprin­gen om daar weg te gaan. Dat heeft dan een ze­ke­re prijs en dat is een re­de­lij­ke re­de­ne­ring. Het geeft ze bo­ven­dien een stuk­je re­lief op een schuld van een ton acht. Een gift die ver­ge­lijk­baar is met de gift elk jaar aan Sin­ger. Ik ben het er ove­ri­gens he­le­maal niet mee on­eens dat je an­de­re ver­e­ni­gin­gen, zo­als SV La­ren, ook zou moe­ten hel­pen.’’

Ge­schrok­ken

Een ’sub­stan­tiële groep' le­den van ’t Laer denkt dat er wel mo­ge­lijk­he­den op voort­be­staan zijn. ,,We zijn ons rot ge­schrok­ken van het (fu­sie)be­richt van het be­stuur. We be­sef­ten niet dat ons club­je er zo slecht voor­stond'', al­dus in­spre­ker Bea Trom­pet­ter. ,,Maar vol­gens ons gaat het nog niet zo slecht. Wij heb­ben geen le­nin­gen of schul­den. We slui­ten dit jaar fi­nan­ci­eel po­si­tief af. Al­leen het le­den­tal loopt te­rug. We zijn, voor het al­ler­eerst in ons be­staan, in de zo­mer en in het na­jaar kort le­den gaan wer­ven. Dat ging goed, heel goed zelfs. Vijf­tig tij­de­lij­ke le­den waar­van on­ge­veer veer­tig pro­cent of­fi­ci­eel vast lid is ge­wor­den voor 2018. We heb­ben een so­li­de plan voor de toe­komst en ge­lo­ven ook in die toe­komst op ons prach­ti­ge ten­nis­park dat we met ei­gen mid­de­len we­ten te be­kos­ti­gen. Zo­als we al­tijd heb­ben ge­daan. Meer le­den be­te­kent meer con­tri­bu­tie, meer bar­om­zet, vrij­wil­li­gers­func­ties zijn mak­ke­lij­ker in te vul­len en meer in­ves­te­rin­gen mo­ge­lijk. De le­den­ver­ga­de­ring in no­vem­ber zal uit­wij­zen wat onze le­den wil­len. Er is naast fu­sie ook de mo­ge­lijk­heid dat ’t Laer blijft: niet een plan B maar plan A.’’  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 19-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Czo
3,5°Cma
2°Cdi
2°Cwo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]