Omgevingsmanager in nieuwe fase Crailo-trein dendert door

14 sept.- De aan­koop van de gron­den van Crailo door de ge­meen­ten Hil­ver­sum, La­ren en Gooi­se Me­ren gaat een vol­gen­de fase in. On­der­deel van deze vol­gen­de stap in on­der meer de op­rich­ting van de GEM Crailo BV. Ook wordt het am­bi­tie­do­cu­ment op­ge­steld. Dit al­les voor­dat er de­fi­ni­tie­ve goed­keu­ring is van de ver­schil­len­de ge­meen­te­ra­den voor de aan­koop.
Er is ook af­ge­spro­ken dat er een om­ge­vings­ma­na­ger komt voor het plan. Deze per­soon zal na­mens de drie ge­meen­ten het con­tact gaan on­der­hou­den met de om­wo­nen­den en an­de­re be­lang­heb­ben­den. Deze rol werd tot nog toe in­ge­vuld door de pro­vin­cie, als grond­ei­ge­naar.

De ge­za­men­lij­ke ont­wik­ke­ling van het ge­bied heeft ook ge­vol­gen voor de be­sluit­vor­ming in de ver­schil­len­de ge­meen­te­ra­den. Om die goed op el­kaar af te stem­men is het de be­doe­ling dat er een ge­za­men­lij­ke bij­een­komst voor alle raads­le­den wordt ge­or­ga­ni­seerd. Hier krij­gen par­tij­en dan de kans om even­tu­e­le mo­ties en amen­de­men­ten met el­kaar af te stem­men en te be­spre­ken. Deze bij­een­komst zal plaats­heb­ben na de me­nings­vor­men­de ron­den in Hil­ver­sum, La­ren en Gooi­se Me­ren. Het is de be­doe­ling deze over­leg­ron­de eind no­vem­ber te be­leg­gen, zo­dat de de­fi­ni­tie­ve koop nog voor het eind van dit jaar kan wor­den be­krach­tigd.

Er zijn ook en­ke­le af­spra­ken ge­maakt voor als de ge­meen­ten Crailo straks over heb­ben ge­no­men. Zo be­taalt de pro­vin­cie twee ton mee voor aan­pas­sin­gen aan het knoop­punt A1-Crailo. Bij even­tu­e­le con­se­quen­ties voor de ont­wik­ke­ling van Crailo door de geur­cir­kel rond Gi­vau­dan trek­ken de ge­meen­ten en de pro­vin­cie sa­men ook. Ook zegt Noord-Hol­land toe dat het ge­bied als 'pri­o­ri­tair pro­jec­t' wordt aan­ge­meld als er een pro­bleem is rond stik­stof­de­po­si­ties.

Dit al­les na­tuur­lijk op voor­waar­de dat de ge­meen­ten de aan­koop van Crailo goed­ge­keurd krij­gen door de res­pec­tie­ve­lij­ke ra­den. Ge­zien de voort­va­ren­de aan­pak ver­wach­ten de drie col­le­ges daar geen pro­ble­men.

Deze twee­de fase - die uit­wer­kings­fa­se wordt ge­noemd - gaat de ge­meen­ten 350.000 euro kos­ten. Dit be­drag komt bo­ven­op de 250.000 euro die al is uit­ge­ge­ven in de voor­be­rei­ding. Voor Gooi­se Me­ren komt dit neer op een be­drag van ruim twee ton, ge­zien de ver­deel­sleu­tel - 55 pro­cent voor Hil­ver­sum, 35 pro­cent voor Gooi­se Me­ren en 10 pro­cent voor La­ren - die wordt ge­han­teerd.  Bron: Gooi en Eemlander
 

Ga terug

Publicatie datum: 14-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

11,5°Cma
14,5°Cdi
15,5°Cwo
15,5°Cdo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]