Omgevingsmanager in nieuwe fase Crailo-trein dendert door

14 sept.- De aan­koop van de gron­den van Crailo door de ge­meen­ten Hil­ver­sum, La­ren en Gooi­se Me­ren gaat een vol­gen­de fase in. On­der­deel van deze vol­gen­de stap in on­der meer de op­rich­ting van de GEM Crailo BV. Ook wordt het am­bi­tie­do­cu­ment op­ge­steld. Dit al­les voor­dat er de­fi­ni­tie­ve goed­keu­ring is van de ver­schil­len­de ge­meen­te­ra­den voor de aan­koop.
Er is ook af­ge­spro­ken dat er een om­ge­vings­ma­na­ger komt voor het plan. Deze per­soon zal na­mens de drie ge­meen­ten het con­tact gaan on­der­hou­den met de om­wo­nen­den en an­de­re be­lang­heb­ben­den. Deze rol werd tot nog toe in­ge­vuld door de pro­vin­cie, als grond­ei­ge­naar.

De ge­za­men­lij­ke ont­wik­ke­ling van het ge­bied heeft ook ge­vol­gen voor de be­sluit­vor­ming in de ver­schil­len­de ge­meen­te­ra­den. Om die goed op el­kaar af te stem­men is het de be­doe­ling dat er een ge­za­men­lij­ke bij­een­komst voor alle raads­le­den wordt ge­or­ga­ni­seerd. Hier krij­gen par­tij­en dan de kans om even­tu­e­le mo­ties en amen­de­men­ten met el­kaar af te stem­men en te be­spre­ken. Deze bij­een­komst zal plaats­heb­ben na de me­nings­vor­men­de ron­den in Hil­ver­sum, La­ren en Gooi­se Me­ren. Het is de be­doe­ling deze over­leg­ron­de eind no­vem­ber te be­leg­gen, zo­dat de de­fi­ni­tie­ve koop nog voor het eind van dit jaar kan wor­den be­krach­tigd.

Er zijn ook en­ke­le af­spra­ken ge­maakt voor als de ge­meen­ten Crailo straks over heb­ben ge­no­men. Zo be­taalt de pro­vin­cie twee ton mee voor aan­pas­sin­gen aan het knoop­punt A1-Crailo. Bij even­tu­e­le con­se­quen­ties voor de ont­wik­ke­ling van Crailo door de geur­cir­kel rond Gi­vau­dan trek­ken de ge­meen­ten en de pro­vin­cie sa­men ook. Ook zegt Noord-Hol­land toe dat het ge­bied als 'pri­o­ri­tair pro­jec­t' wordt aan­ge­meld als er een pro­bleem is rond stik­stof­de­po­si­ties.

Dit al­les na­tuur­lijk op voor­waar­de dat de ge­meen­ten de aan­koop van Crailo goed­ge­keurd krij­gen door de res­pec­tie­ve­lij­ke ra­den. Ge­zien de voort­va­ren­de aan­pak ver­wach­ten de drie col­le­ges daar geen pro­ble­men.

Deze twee­de fase - die uit­wer­kings­fa­se wordt ge­noemd - gaat de ge­meen­ten 350.000 euro kos­ten. Dit be­drag komt bo­ven­op de 250.000 euro die al is uit­ge­ge­ven in de voor­be­rei­ding. Voor Gooi­se Me­ren komt dit neer op een be­drag van ruim twee ton, ge­zien de ver­deel­sleu­tel - 55 pro­cent voor Hil­ver­sum, 35 pro­cent voor Gooi­se Me­ren en 10 pro­cent voor La­ren - die wordt ge­han­teerd.  Bron: Gooi en Eemlander
 

Ga terug

Publicatie datum: 14-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Czo
3,5°Cma
2°Cdi
2°Cwo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]