Moswand debuteert in Hilversum

26 aug.- Hil­ver­sum heeft de na­ti­o­na­le pri­meur met de Ci­ty­Tree. De dub­bel­zij­di­ge wand van een me­ter of wat in het vier­kant is be­groeid met mos, voor­zien van geïn­te­greer­de zit­bank­jes is don­der­dag­avond neer­ge­zet in een mid­den­plant­soen van de druk­ke Die­pen­daal­sel­aan.
Het gaat om een ini­ti­a­tief van de 'huis­aan­ne­mer' van Hil­ver­sum, Mou­rik Groot-Am­mers. Hét ar­gu­ment voor een Ci­ty­Tree: hij zou de lucht net zo goed zui­ve­ren als maar liefst 275 bo­men. Bo­ven­dien is mos het hele jaar groen.

Het best fors uit­ge­val­len ding trekt de aan­dacht, bleek gis­te­ren met­een al. Utrecht­se ar­chi­tect Hans Bil­sen pas­seer­de toe­val­lig en stap­te spon­taan uit. "Gek­ke plek wel. Tus­sen zo­veel bo­men. Als­of uit­laat­gas­sen spon­taan naar die mos­sen trek­ken, dat is dus niet zo. Dit ding is be­ter op zijn plek in een ech­te ste­de­lij­ke om­ge­ving", oor­deelt hij. „Op zich ben ik groot voor­stan­der van deze ont­wik­ke­ling. Zo’n mos­wand is pri­ma te in­te­gre­ren in bij­voor­beeld kan­to­ren en scho­len.”

Ook om­wo­nen­den van het ge­deel­te van de Die­pen­daal­sel­aan ter hoog­te van de Johan de Witt­straat en de Ad­mi­raal de Ruy­ter­laan zijn nieuws­gie­rig en ko­men een kijk­je ne­men. „Wát een le­lijk ding, ik kijk er van­uit mijn flat de hele dag te­gen­aan", zegt een ou­de­re Hil­ver­sum­se. Ze snapt niet waar­om er bank­jes in het mid­den­plant­soen zijn neer­ge­zet. „Die ston­den er al, even ver­der­op. Daar zit ook nie­mand. Lo­gisch, over­ste­ken doe je hier met ge­vaar voor ei­gen le­ven.”

An­de­re om­stan­ders vre­zen van­da­lis­me. „Die plant­jes zul­len ze mis­schien wel met rust la­ten, maar graf­fi­ti komt er so­wie­so op”, weet een vrouw. Zit­ten op de Ci­ty­Tree-bank­jes valt niet mee, vin­den de da­mes. "Veel te hoog joh”, la­chen ze bun­ge­lend met hun voe­ten. De ar­chi­tect denkt er net zo over. „De er­go­no­mie kan veel be­ter.”

Blij­ver­tje

Hil­ver­sum laat het ge­vaar­te drie maan­den staan en be­slist dan of het een blij­ver­tje is en of er mis­schien zelfs meer van ko­men. De eer­ste in Ne­der­land ge­plaatste Ci­ty­Tree blijft voor­als­nog ei­gen­dom van Mou­rik. „Het be­drijf haal­de dat ding naar Ne­der­land en heeft ons ge­vraagd hem hier te tes­ten. We heb­ben ja ge­zegd", meldt een ge­meen­te­lijk woord­voer­der des­ge­vraagd. „Het kost de ge­meen­te niets.”

De keu­ze voor de Die­pen­daal­sel­aan is wil­le­keu­rig. „Het had ook de Jo­han­nes Ge­radts­weg kun­nen zijn, de Min­c­ke­lers­straat, ook druk­ke we­gen met veel uit­stoot. Of de Groest, het Markt­plein.”

De Ci­ty­Tree staat bol van de tech­niek en draait op zon­ne-ener­gie. Het wa­ter­re­ser­voir dat de mos­sen in le­ven houdt, wordt ge­vuld met re­gen­wa­ter. De woord­voer­der: „In een dro­ge pe­ri­o­de geeft het ap­pa­raat een sig­naal om bij te vul­len.” Via 'in­ter­net of things' zou­den geïn­te­res­seer­den pre­cies kun­nen zien hoe het Hil­ver­sum­se exem­plaar pres­teert. bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 26-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

21,5°Cza
20°Czo
16°Cma
14°Cdi

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]