Meer woningen voor jongeren nodig: Laarders willen Laren dorps houden

19 sept.- Meer wo­nin­gen voor jon­ge­ren, ver­keers­vei­lig­heid, klein­scha­li­ge eve­ne­men­ten voor en door La­ren, groen­on­der­houd, be­houd iden­ti­teit La­ren bin­nen de BEL, sa­men­wer­king bur­gers en over­heid. Dat zijn en­ke­le speer­pun­ten die za­ter­dag uit de in­wo­ner­top L100 zijn ge­ko­men. Brain­stor­men over (nog) een be­ter La­ren in de toe­komst.
,,De in­wo­ner­top geeft een enorm saam­ho­rig­heids­ge­voel'', con­clu­deert Lidy Smit na af­loop. Ze pleit voor: ,,Meer be­taal­ba­re wo­nin­gen voor jon­ge­ren, meer door­stro­ming door ap­par­te­men­ten voor ou­de­ren, von­den we een hele goe­de. Net als be­houd van groen(be­ter let­ten op kap­ver­gun­nin­gen), toe­gan­ke­lij­ke trot­toirs, ver­keers­vei­lig­heid.’’

Een sig­naal uit de zaal gaat over de eve­ne­men­ten. De deel­ne­mers vin­den het af­slui­ten van het ker­mis­ter­rein voor een groot com­mer­ci­eel eve­ne­ment als Lek­ker La­ren in het dorp niet kun­nen. Eve­ne­men­ten zou­den weer door en voor Laar­ders moe­ten zijn. ,,De na­druk bij de eve­ne­men­ten ligt heel erg op de com­mer­cie en niet op wat is leuk voor de Laar­der zelf. En er ko­men veel men­sen van bui­ten­af. De­ge­nen die er geld aan ver­die­nen, ko­men ook nog eens van bui­ten­af.’’, vindt An­ne­ke Posch. ,,Ik woon 26 jaar in La­ren en daar­voor 22 jaar in Bla­ri­cum. Ik denk dat je met zo’n in­wo­ner­top de bur­ger meer be­trekt bij het be­stuur en dat is nood­za­ke­lijk. Ik ben zelf ab­so­luut niet te­gen ge­meen­te­lij­ke sa­men­voe­ging. Laar­ders heb­ben ge­noeg ka­rak­ter om dat ka­rak­ter te be­hou­den.’’

,,Er wa­ren voor deze in­wo­ner­top veel meer aan­mel­din­gen dan de hon­derd men­sen hier in Col­le­ge De Brin­k'', ver­telt bur­ge­mees­ter El­bert Roest. ,,De in­wo­ners zijn vol­ko­men be­trok­ken. Het ging za­ter­dag voor­al over de da­ge­lijk­se co­re­bu­si­ness van de ge­meen­te.’’ De com­mu­ni­ca­tie ge­meen­te-in­wo­ner laat te wen­sen over. On­der an­de­re uit­leg over hoe ge­meen­te­lij­ke keu­zes tot stand ko­men. Een ver­ras­sing was de me­ning over de aan­pak van de wa­ter­over­last. De ge­meen­te heeft de kos­ten voor de af­kop­pe­ling van de re­gen­pij­pen op het ri­ool na­ge­noeg ge­heel op het bord­je van de in­wo­ners ge­legd. Met een be­roep op de so­li­da­ri­teit tus­sen niet- en wel­ge­du­peer­den. ,,In plaats van het in­voe­ren van een wa­ter­be­las­ting ge­du­ren­de een aan­tal ja­ren om deze klus te be­ta­len. Die keu­ze niet voor­leg­gen, blijkt ach­ter­af ei­gen­lijk ge­zien jam­mer.’’

Over een half jaar krijgt de in­wo­ner­top een ver­volg. Tus­sen­tijds is het de be­doe­ling dat deel­ne­mers zelf aan de slag gaan met ideeën.  Bron: Gooi en Eemlander 

 

 

Geluidsfragment zaterdagmorgen Radio 6FM : Ochtend Humeur - L100 Laren

 

 
 

Ga terug

Publicatie datum: 19-9-2016

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

14°Cza
13°Czo
14°Cma
20°Cdi

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]