Meer woningen voor jongeren nodig: Laarders willen Laren dorps houden

19 sept.- Meer wo­nin­gen voor jon­ge­ren, ver­keers­vei­lig­heid, klein­scha­li­ge eve­ne­men­ten voor en door La­ren, groen­on­der­houd, be­houd iden­ti­teit La­ren bin­nen de BEL, sa­men­wer­king bur­gers en over­heid. Dat zijn en­ke­le speer­pun­ten die za­ter­dag uit de in­wo­ner­top L100 zijn ge­ko­men. Brain­stor­men over (nog) een be­ter La­ren in de toe­komst.
,,De in­wo­ner­top geeft een enorm saam­ho­rig­heids­ge­voel'', con­clu­deert Lidy Smit na af­loop. Ze pleit voor: ,,Meer be­taal­ba­re wo­nin­gen voor jon­ge­ren, meer door­stro­ming door ap­par­te­men­ten voor ou­de­ren, von­den we een hele goe­de. Net als be­houd van groen(be­ter let­ten op kap­ver­gun­nin­gen), toe­gan­ke­lij­ke trot­toirs, ver­keers­vei­lig­heid.’’

Een sig­naal uit de zaal gaat over de eve­ne­men­ten. De deel­ne­mers vin­den het af­slui­ten van het ker­mis­ter­rein voor een groot com­mer­ci­eel eve­ne­ment als Lek­ker La­ren in het dorp niet kun­nen. Eve­ne­men­ten zou­den weer door en voor Laar­ders moe­ten zijn. ,,De na­druk bij de eve­ne­men­ten ligt heel erg op de com­mer­cie en niet op wat is leuk voor de Laar­der zelf. En er ko­men veel men­sen van bui­ten­af. De­ge­nen die er geld aan ver­die­nen, ko­men ook nog eens van bui­ten­af.’’, vindt An­ne­ke Posch. ,,Ik woon 26 jaar in La­ren en daar­voor 22 jaar in Bla­ri­cum. Ik denk dat je met zo’n in­wo­ner­top de bur­ger meer be­trekt bij het be­stuur en dat is nood­za­ke­lijk. Ik ben zelf ab­so­luut niet te­gen ge­meen­te­lij­ke sa­men­voe­ging. Laar­ders heb­ben ge­noeg ka­rak­ter om dat ka­rak­ter te be­hou­den.’’

,,Er wa­ren voor deze in­wo­ner­top veel meer aan­mel­din­gen dan de hon­derd men­sen hier in Col­le­ge De Brin­k'', ver­telt bur­ge­mees­ter El­bert Roest. ,,De in­wo­ners zijn vol­ko­men be­trok­ken. Het ging za­ter­dag voor­al over de da­ge­lijk­se co­re­bu­si­ness van de ge­meen­te.’’ De com­mu­ni­ca­tie ge­meen­te-in­wo­ner laat te wen­sen over. On­der an­de­re uit­leg over hoe ge­meen­te­lij­ke keu­zes tot stand ko­men. Een ver­ras­sing was de me­ning over de aan­pak van de wa­ter­over­last. De ge­meen­te heeft de kos­ten voor de af­kop­pe­ling van de re­gen­pij­pen op het ri­ool na­ge­noeg ge­heel op het bord­je van de in­wo­ners ge­legd. Met een be­roep op de so­li­da­ri­teit tus­sen niet- en wel­ge­du­peer­den. ,,In plaats van het in­voe­ren van een wa­ter­be­las­ting ge­du­ren­de een aan­tal ja­ren om deze klus te be­ta­len. Die keu­ze niet voor­leg­gen, blijkt ach­ter­af ei­gen­lijk ge­zien jam­mer.’’

Over een half jaar krijgt de in­wo­ner­top een ver­volg. Tus­sen­tijds is het de be­doe­ling dat deel­ne­mers zelf aan de slag gaan met ideeën.  Bron: Gooi en Eemlander 

 

 

Geluidsfragment zaterdagmorgen Radio 6FM : Ochtend Humeur - L100 Laren

 

 
 

Ga terug

Publicatie datum: 19-9-2016

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cza
18,5°Czo
17°Cma
19°Cdi

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]