Meander Medisch Centrum middenmoter in stresstest BDO-accountants Tergooi presteert financieel sterk

20 okt.-Zie­ken­huis Ter­gooi komt uit­ste­kend te­voor­schijn uit de fi­nan­ciële stresstest waar­aan ac­coun­tants van bu­reau BDO 66 Ne­der­land­se zie­ken­hui­zen heb­ben on­der­wor­pen. De aca­de­mi­sche zie­ken­hui­zen ble­ven bui­ten be­schou­wing. Het Gooi­se zie­ken­huis staat tien­de en krijgt een 10 als rap­port­cij­fer. Met een 7 staat Me­an­der Me­disch Cen­trum op plek 37 en is daar­mee een mid­den­mo­ter. In 2015 stond Me­an­der op plaats 20.
Eer­der deze week kwa­men de me­dia met een 'pa­niek­be­richt': vol­gens BDO zit één op de vier zie­ken­hui­zen fi­nan­ci­eel in zwaar weer. Op grond van cij­fers van het Waar­borg­fonds voor de Zorg­sec­tor meld­de De Te­le­graaf bo­ven­dien dat twee zie­ken­hui­zen aan de rand van de af­grond staan. Bij na­de­re be­stu­de­ring van de BDO-stresstest blijkt dat het met de zie­ken­hui­zen in deze re­gio al­ler­minst dra­ma­tisch is ge­steld.

Ren­de­ment

Ter­gooi is wel­is­waar ge­zakt van plaats 9 naar 10, maar dat komt door­dat en­ke­le an­de­re zie­ken­hui­zen heel sterk kwa­men op­sto­men. Wat be­treft ren­de­ment (het net­to­re­sul­taat ten op­zich­te van de to­ta­le in­kom­sten) reik­te Ter­gooi naar een fraaie der­de plaats. Het ren­de­ment was vo­rig jaar 5,5 pro­cent. Ge­mid­deld scoor­den de Ne­der­land­se zie­ken­hui­zen 1,3 pro­cent ren­de­ment. Ter­gooi zag het net­to­re­sul­taat stij­gen van 4,4 mil­joen euro in 2015 naar 15 mil­joen in 2016.

Ook de sol­va­bi­li­teit - de buf­fer die be­schik­baar is om on­ver­wach­te ver­lie­zen op te van­gen - is bij Ter­gooi pri­ma: 40 pro­cent te­gen 23,8 pro­cent ge­mid­deld in de zie­ken­huis­bran­che.

Te voor­zien valt dat Ter­gooi de ko­men­de ja­ren gaat zak­ken op de lijst, want waar de lang­lo­pen­de schuld eind 2016 23 mil­joen euro be­droeg, zal die sterk gaan op­lo­pen. Het zie­ken­huis gaat im­mers veel geld le­nen voor de nieuw­bouw in Hil­ver­sum.

Bij Me­an­der we­ten ze daar­over mee te pra­ten. De lang­lo­pen­de schuld be­droeg daar eind vo­rig daar liefst 242 mil­joen euro. Veel geld is ge­leend voor de eind 2013 ge­o­pen­de nieuw­bouw aan de Maat­weg in Amers­foort. Eer­der dit jaar wist Me­an­der die schuld ove­ri­gens te her­fi­nan­cie­ren te­gen be­te­re voor­waar­den. Dat zal vol­gend jaar bij de stresstest on­ge­twij­feld tot uit­druk­king ko­men.

Bij Me­an­der daal­de het net­to­re­sul­taat van bij­na 19 (2015) naar 6,5 mil­joen euro (2016). Het be­stuur te­kent aan dat het cij­fer over 2015 zo hoog was door de een­ma­li­ge op­brengst van de oude lo­ca­ties Eli­sa­beth en Lich­ten­berg aan de ge­meen­te. Dit jaar denkt Me­an­der tot een re­sul­taat van 5 mil­joen euro te ko­men.

De sol­va­bi­li­teit van Me­an­der lag vo­rig jaar op 19 pro­cent, flink min­der dan de 23,8 van de hele sec­tor. Het ren­de­ment lag met 2 pro­cent juist bo­ven het lan­de­lijk ge­mid­del­de (1,3 pro­cent).

Met rap­port­cij­fer 7 kwam Me­an­der vo­rig jaar iets la­ger uit dan de 8 van 2015. Maar het is nog al­tijd be­dui­dend be­ter dan de 5 die het in 2014 van BDO kreeg.

De stresstest is puur fi­nan­ci­eel van aard en zegt niets over de kwa­li­teit van de zorg in de zie­ken­hui­zen. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 20-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Czo
3,5°Cma
2°Cdi
2°Cwo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]