Mark Outjers, winnaar Hart Nibbrigprijs: Iedereen mag er zelf bij denken wat hij wil

5 nov.- Hij moet buk­ken om de deur van het ate­lier door te stap­pen. De kun­ste­naar Mark Outjers is een gro­te man, kaal hoofd, baard, jas­je, beet­je in el­kaar ge­do­ken. Door zijn rom­me­li­ge woon­ka­mer loopt hij met­een door naar het ate­lier waar zijn nieuw­ste werk hangt: een paard.
Het oor­spron­ke­lij­ke hou­ten pand heeft een bij­zon­de­re sfeer. Sim­pel, met hou­ten wan­den en een prach­ti­ge oude hou­ten vloer. Het is het voor­ma­li­ge ate­lier van Hart Nib­brig, dat in 1902 in La­ren stond, maar la­ter naar Bla­ri­cum is ver­huisd. In de la­ter aan­ge­bouw­de ser­re is het woon­ge­deel­te. Een hou­ten trap leidt naar het slaap­ge­deel­te.

Het ate­lier is don­ker van kleur, maar te­ge­lij­ker­tijd licht, door de hoge ra­men. Het schil­de­rij van een paard vult bij­na de hele wand. „Wil je eerst be­ne­den kij­ken?” Zon­der echt op ant­woord te wach­ten, gaat hij de trap af naar een prach­ti­ge lich­te kel­der­ruim­te, waar an­der re­cent werk van hem hangt. Hij geeft de tijd om het werk eens te be­kij­ken, net zo­als hij dat on­ge­twij­feld ook tij­dens het Lan­de­lijk Ate­lier­week­end zal doen.

Er han­gen ver­schil­len­de gro­te schil­de­rij­en, waar ge­speeld is met tex­tuur, kleur en vorm.

Ge­sty­led

De Dooye­waard­stich­ting heeft de ruim­te voor de ge­le­gen­heid nog iets ge­sty­led met een Van der Leck­vloer­kleed en een Riet­veld­stoel. Maar het draait hier toch om het werk van Outjers.

De kun­ste­naar, ge­bo­ren in 1967 in Heer­len, werd op­ge­leid aan de Ho­ge­school voor de Kun­sten Arn­hem, waar hij in 1997 af­stu­deer­de. „Ik heb mijn Lim­burg­se ac­cent al­tijd ge­hou­den, ook toen ik in Arn­hem woon­de en daar­na in Den Haag, waar ik hier­voor woon­de. Hier kan ik rus­ti­ger wer­ken. Het licht is prach­tig ge­lijk­ma­tig. Dat werkt fijn. Ik zit al­tijd vol ideeën en hier kan ik me goed fo­cus­sen. Ik ge­bruik de werk­ruim­te bo­ven, met de gro­te ra­men en als ik groot werk heb ge­maakt, zo­als dat paard, kan het door een luik naar be­ne­den wor­den ver­plaatst. Ik ga vast meer groot werk ma­ken. Schil­de­ren moet je voor­al veel doen. Op de aca­de­mie leer je niks, je moet blij­ven le­zen, kij­ken, na­den­ken. Dat le­zen en na­den­ken hoort ze­ker ook bij het schil­de­ren.”

Leuk dorp

„Het is ple­zie­rig hier te wer­ken. De men­sen zijn aar­dig, Bla­ri­cum is een leuk dorp. Niet dat ik veel con­tact heb met an­de­re beel­dend kun­ste­naars, maar we ken­nen el­kaar wel. Ie­der schil­de­rij dat ik maak, ga ik weer aan de slag met tex­tu­ren, zo­als nu bij het paard, waar­bij ik blad­goud heb ge­bruikt. Dat heb ik al­tijd al eens wil­len doen, maar als je maar een klein beet­je goud ge­bruikt wordt het al gauw kit­sche­rig, daar­om heb ik er juist veel van ge­bruikt. Dat werkt heel goed op die oran­je ach­ter­grond.”

Hij wil niet uit­leg­gen wat hij met dit paard wil zeg­gen, maar er zit wel een fi­lo­so­fie en ge­dach­te ach­ter.

„Ik had eens een kop ge­zien zon­der huid, zo­dat je de spie­ren en pe­zen er­on­der goed ziet. Zo’n open fi­guur, dat in­te­res­seert me, daar wil­de ik zelf ook graag eens iets mee doen. Voor me­zelf moe­ten het idee en het beeld na­tuur­lijk wel klop­pen. Ik ben er­mee ver­der ge­gaan, van het re­a­lis­ti­sche af­ge­we­ken. Dat maakt het in­te­res­sant. Het paard komt ook in de kunst­ge­schie­de­nis steeds te­rug. Ja, je kunt er kracht in zien, of macht, of kwets­baar­heid, ie­der­een mag er zelf bij den­ken wat hij wil. Ik leg nie­mand mijn ideeën op.”
Ga terug

Publicatie datum: 5-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
14,5°Cza
12°Czo
11°Cma

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]