Larens Behoud dient samen met LL en PVDA motie in tijdens vanavond te houden gemeenteraad

9 nov.-  Peter Calis, fractievoorzitter van Larens Behoud, de grootste politieke partij in Laren zal naar aanleiding van het fusiebesluit van Provinciale Staten gisteren vanavond tijdens de geemeenteraadsvergadering de volgende motie indienen samen metde fractie van iberaal Laren en de PVDA. 

Betreft: Herindelingsbesluit gemeente Laren

 

 

De raad van de gemeente Laren bijeen in zijn openbare vergadering op 9 november 2017;

 

gelet op artikel 29 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

 

overwegende dat:

 

 • De provincie op 7 november heeft besloten de ARHI-procedure voort te zetten voor de gemeenten Huizen, Laren en Blaricum  en de termijn voor het voorbereiden van het herindelingsontwerp te verlengen tot 1 september 2018;
 • De wet ARHI de provincie niet de bevoegdheid verstrekt tot het verlengen van een ARHI-procedure;
  • Artikel 8 
  • Gedeputeerde staten stellen burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten in de gelegenheid met hen overleg te voeren over de wens tot grenscorrectie of tot wijziging van de gemeentelijke indeling. Het overleg duurt ten hoogste zes maanden.
  • Uiterlijk drie maanden na afloop van het overleg stellen gedeputeerde staten een herindelingsontwerp vast en zenden dit tezamen met een verslag van het gevoerde overleg aan de gemeenteraden en aan Onze Minister.
 • Burgemeester en wethouders leggen het herindelingsontwerp binnen twee weken na ontvangst gedurende acht weken ter inzage op de gemeentesecretarie. De terinzagelegging wordt bekendgemaakt. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar maken aan gedeputeerde staten.
 • De gemeenteraden kunnen tot uiterlijk drie maanden na ontvangst van het herindelingsontwerp hun zienswijze kenbaar maken aan gedeputeerde staten.
 • De herindelingsregeling of het herindelingsadvies wordt vastgesteld uiterlijk vier maanden na afloop van de termijn, bedoeld in het vierde lid. Een vastgesteld herindelingsadvies wordt aan Onze Minister gezonden. Van de vaststelling van een herindelingsregeling wordt aan Onze Minister mededeling gedaan.
 • Artikel 8 lid 2 van de ARHI de provincie de opdracht geeft om binnen de termijn van uiterlijk drie maanden een herindelingsontwerp vast te stellen, en dat dit nu niet is gebeurd.
 • Bij de vorming van de Gooise Meren verlenging is toegepast met instemming van de 3 gemeenteraden;
 • Deze instemming hier niet aanwezig is of tenminste niet kan worden vastgesteld;  
 • Motivatie tot verlenging ontbreekt en dat dat een ondemocratische gang van zaken is aangezien raden en burgers daarna pas hun zienswijze kunnen indienen;
 • Dit besluit in zijn algemeenheid niet voldoet aan eerste vereiste van Beleidskader Plasterk dat er draagvlak moet zijn. Initieel werd ook uitgegaan van herindeling van “onderaf” en is provinciaal initiatief altijd 2e keuze, dan zijn juist extra eisen aan draagvlak op zijn plaats;
 • De interpretatie van het regeerakkoord over herindeling door de provincie volkomen voorbijgaat aan de grote mate van eensgezindheid tussen de betrokken gemeenten.
 • Laren bestuurskrachtig is en tegen de wens van de meerderheid van de Raad nu zijn zelfstandigheid verliest op basis van een onzorgvuldig besluit;
 • In de regio onvoldoende draagvlak bestaat voor een “tussenstap” naar 3 gemeenten;
 • De gemeenteraad in overweldigende meerderheid heeft besloten tot zelfstandigheid (13-2)

 

 

Verzoekt het college:

 

 

a)     Een verzoek te richten aan Gedeputeerde Staten om hun besluit te herroepen en derhalve de ARHIprocedure in overeenstemming met genoemd Artikel 8 stop te zetten.

b)     Indien Gedeputeerde Staten hieraan geen gehoor geeft een juridisch onderzoek te starten tegen dit besluit tot verlenging, omdat het mogelijk in strijd met de wet is.

c)     In overleg te treden met de overige colleges van de regio en tenminste Huizen, Blaricum en Eemnes of zij zich willen aansluiten bij deze procedure.

d)     In overleg met de Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de Koning vast te houden aan de keuze voor de meerderheid van de Raad voor zelfstandigheid van Laren.

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Fractie Liberaal Laren, Jacqueline Timmerman

 

 

Fractie PvdA, Marcus van den Brink

 

 

Fractie Larens Behoud, Peter Calis

 

 

 

 

 
 

Ga terug

Publicatie datum: 9-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

21,5°Cza
20°Czo
16°Cma
14°Cdi

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

 • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
 • Bekijk video beelden op RTV NH
 • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]