Laren: Nog niet goed genoeg voor play-offs

9 sept.- Ro­bert-Jan Cox had zich op­nieuw voor­be­reid op een hoc­key­loos sei­zoen. Een jaar ge­le­den richt­te hij zich vol­le­dig op zijn werk als ei­ge­naar van een web­shop voor fo­lies. Een te­le­foon­tje van zijn oude lief­de zorg­de er­voor dat hij zijn plan­nen ver­an­der­de en zon­dag als hoofd­coach in de dug-out zit bij de vrou­wen van La­ren.
Hij was er­bij, op de dag dat La­ren vo­rig sei­zoen de play-offs mis­liep. „Als fan”, haalt Cox de te­leur­stel­len­de zon­dag in mei te­rug. „Het was de eer­ste keer dat sei­zoen dat ik op de club was. Toen had ik niet ge­dacht dat ik in juli met die mei­den op het veld zou staan.”

Lei­den en Xe­ni­os had­den eer­der al een po­ging ge­waagd om Cox voor ko­mend sei­zoen te strik­ken. "Pri­ma clubs, maar het was niet spe­ci­aal ge­noeg om al­les om te gooi­en. Dat is La­ren wel. Ik heb hier al ze­ven, acht jaar ge­traind, ken zo­veel men­sen. Dan weet men wie je bent en wat je kan. Daar­bij komt dat dit een mooie groep is die veel kan le­ren. Dan be­gin­nen mijn han­den te jeu­ken.”

Cox heeft zo’n uit­ge­breid cv op­ge­bouwd bij La­ren, dat je er het club­huis vol­le­dig mee kunt be­han­gen. Naast trai­ner van tal­lo­ze jeugd­teams was hij as­sis­tent bij bei­de vaan­del­teams en in­te­rim-coach bij de man­nen. Drie jaar ge­le­den stond hij zelfs op het punt om de vas­te hoofd­trai­ner te wor­den van he­ren 1. Maar dat ging op het laat­ste mo­ment niet door.

„Het con­tract lag al op ta­fel. Maar bij de laat­ste be­spre­king ging het mis. Ik kwam om te te­ke­nen, maar er bleek op­eens van al­les te ver­an­de­ren. Het was echt een heel on­aan­ge­naam ge­sprek. Ik heb het con­tract mee­ge­no­men en daar­na de voor­zit­ter ge­maild dat het klaar was. Ik had er geen zin meer in.”

Maar van oud zeer is nu geen spra­ke meer. Na een twee­ja­rig uit­stap­je bij de bu­ren van Hui­zen en een sab­ba­ti­cal­jaar is Cox bij de vrou­wen als­nog op de be­lang­rijk­ste plek in de dug-out ko­men te zit­ten. In een ge­spreid bed­je komt de Am­ster­dam­mer ech­ter niet te­recht.

Niet al­leen liep La­ren vo­rig sei­zoen voor het eerst sinds 2009 de play-offs mis, ook stop­te ster­speel­ster Nao­mi van As. Cox blaast dan ook niet al te hoog van de to­ren. Hij vindt dat zijn groep zich eerst moet ont­wik­ke­len, voor­dat er naar een eind­klas­se­ring kan wor­den ge­ke­ken. "Voor deze groep heeft het he­le­maal geen zin om zich op de play-offs te rich­ten. Daar zijn ze nog niet goed ge­noeg voor.”

Po­ten­tie is er ech­ter wél ge­noeg bij La­ren, vindt Cox. „Ik zeg niet dat we erop ach­ter­uit zijn ge­gaan. Er zit veel in deze groep. Ze kun­nen heel goed wor­den. En dan kun­nen wij ook mee­doen om het kam­pi­oen­schap. Maar dat kan pas, als je veer­tig mi­nu­ten per wed­strijd je ni­veau haalt. Dan kan je van ie­der­een win­nen. In de voor­be­rei­ding was het der­tig mi­nu­ten per wed­strijd oké, de rest was bag­ger. Er is dus nog een hoop te over­brug­gen.”

La­ren be­gint uit te­gen Nij­me­gen.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 9-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

11,5°Cma
14,5°Cdi
15,5°Cwo
15,5°Cdo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]