Laren, Gooise Meren en Hilversum bezegelen gezamenlijke aankoop vangroene wijk

3 nov.-De ge­meen­ten Gooi­se Me­ren, La­ren en Hil­ver­sum be­ta­len sa­men 33,2 mil­joen euro als de drie ge­meen­te­ra­den be­slui­ten Crailo te ko­pen.
De col­le­ges van de ge­meen­ten maak­ten don­der­dag­mid­dag we­reld­kun­dig dat een ge­meen­schap­pe­lij­ke ex­ploi­ta­tie­maat­schap­pij het ge­bied bin­nen de gren­zen van de drie buur­ge­meen­ten gaat in­rich­ten. Daar­in heb­ben de Gooi­se ge­meen­ten even­veel zeg­gen­schap. Voor de kos­ten en op­breng­sten han­te­ren Hil­ver­sum, Gooi­se Me­ren en La­ren een ver­deel­sleu­tel van 55, 35 en 10 pro­cent. Het grond­ge­bied moet de ko­men­de ja­ren wor­den ont­wik­keld tot groe­ne woon­wijk met ver­der­op ruim­te voor be­drij­ven. Op dit mo­ment is het ge­bied voor­al be­kend als oe­fen­ter­rein van de brand­weer en lo­ca­tie waar het vroe­ge­re AZC ligt.

Als de drie ge­meen­te­ra­den voor de aan­koop zijn ko­men er tus­sen de 400 en 600 wo­nin­gen op Crailo. Aan de oost­kant is er ruim­te voor 'groot­scha­li­ge be­drij­vig­heid' en in de oude ka­zer­nes ko­men klei­ne cre­a­tie­ve be­drij­ven. Ge­meen­te­ra­den moe­ten het uit­ein­de­lijk ge­za­men­lijk eens wor­den over de exac­te in­vul­ling van het ge­bied. Het plan is om uit­ein­de­lijk aan de aan­koop fi­nan­ci­eel ’een be­schei­den po­si­tief eind­re­sul­taat over te hou­den', meldt de Hil­ver­sum­se wet­hou­der Wi­mar Jae­ger.

Grens­over­schrij­dend

Voor­ne­men is om Crailo ge­za­men­lijk in te rich­ten, zon­der re­ke­ning te hou­den met ge­meen­te­gren­zen. Wet­hou­ders Jae­ger, Ton Stam (La­ren) en Hen­drik Bo­land (Gooi­se Me­ren) zijn het met el­kaar eens dat Crailo een van de laat­ste gro­te ge­bie­den in de re­gio is waar de ont­wik­ke­ling van een woon­wijk mo­ge­lijk is.

Ste­den­bouw­kun­dig bu­reau SVP heeft op ba­sis van the­ma's een in­rich­tings­plan ont­wik­keld voor Crailo. Duur­zaam­heid speelt een be­lang­rij­ke rol. ,,Het ge­bied aan de A1 moet niet ener­gie­neu­traal, maar zelfs ener­gie­po­si­tief wor­den'', al­dus ste­den­bouw­kun­di­ge Es­ther Vlas­win­kel. Dat be­te­kent dat er mid­de­len moe­ten wor­den in­ge­zet om ener­gie te win­nen. Bo­ven­dien moet de af­rit van­af de snel­weg ’de groen­ste af­slag van Eu­ro­pa wor­den'.

Stam ver­tel­de zijn ge­meen­te­raad al te­rug­hou­dend te zijn. ,,Ie­der­een heeft mooie plan­nen met Crailo, maar ik denk dat het ver­stan­di­ger is om die ge­za­men­lijk met de an­de­re ra­den te be­han­de­len.’’ Jae­ger is dat met zijn col­le­ga eens, al er­kent hij dat er wel be­drij­ven zijn die in­te­res­se to­nen om te ver­hui­zen naar het bos­rij­ke ge­bied bij de A1. ,,Dat zou zo­maar eens Hun­kemöl­ler kun­nen zijn'', lacht hij veel­zeg­gend. Ook over het type be­bou­wing heb­ben de wet­hou­ders al ge­spro­ken. ,,Het is ze­ker niet de be­doe­ling dat dit de vol­gen­de Bijl­mer­meer wordt'', al­dus Jae­ger.

De wet­hou­ders die in­ten­sief sa­men­wer­ken wil­len zor­gen dat Crailo van een af­ge­slo­ten ge­bied een open, groe­ne wijk wordt. Als de ra­den het wil­len start de bouw in 2020 en moe­ten de wo­nin­gen in 2029 zijn op­ge­le­verd. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 3-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cvr
3,5°Cza
3,5°Czo
4°Cma

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]