La Place kuist eigen parkeerterrein Berg peuken in berm van Larenseweg

20 mrt.- Res­tau­rant La Pla­ce in La­ren is een po­pu­lair en stra­te­gisch ver­trek­punt voor zwerf­vuil­prik­kers. Op deze uit­vals­ba­sis par­ke­ren we de fiet­sen, van­af daar waai­e­ren we uit. Als te­gen­pres­ta­tie ple­gen we het par­keer­ter­rein rom­mel­vrij te ma­ken.
De ves­ti­gings­ma­na­ger van dit weg­res­tau­rant, die ons maan­dag­och­tend vrien­de­lijk ver­wel­komt, zegt tot mijn niet ge­rin­ge ple­zier dat de par­keer­plaats sinds kort door ei­gen men­sen wordt schoon­ge­hou­den.

Dat is voor en­ke­le fa­na­tie­ke prik­kers on­der ons wel even slik­ken, zij gaan het liefst een hele hoop troep te lijf. Maar zon­der gek­heid: de werk­wij­ze van La Pla­ce is ver­stan­dig, voor­beel­dig en ver­dient een com­pli­ment. Het is im­mers ge­mak­ke­lij­ker van de na­tuur en het ter­ras te ge­nie­ten zon­der sto­ren­de rot­zooi in je oog­hoe­ken.

Er ligt min­der vuil in de na­tuur. Dat za­gen we za­ter­dag op en rond het Ge­bed zon­der End. Ook van­daag is het zo. Maakt de bood­schap van Jan Ter­louw ons zorg­za­mer voor de na­tuur? Za­gen we door het ma­ti­ge weer wei­nig kan fles­jes en blik­jes bij een bank­je ach­ter te la­ten? Hoe het ook zij, de Wes­ter­hei­de ligt er net­jes bij.

Wal­hal­la

Het tun­nel­tje on­der de La­ren­se­weg is een wal­hal­la voor de con­sump­tie van wiet en an­de­re drugs. Bij deze een op­roep aan de ge­ach­te ge­brui­kers, of zij hun pa­tro­nen, zak­jes en zil­ver­pa­pier­tjes in een vuil­nis­bak wil­len gooi­en.

Wie zijn de groot­ste ver­vui­lers? Vol­was­se­nen wij­zen vaak naar de school­jeugd. Dat is vaak ten on­rech­te. Het zijn au­to­mo­bi­lis­ten (en dus vol­was­se­nen) die de ber­men van de La­ren­se­weg be­vui­len. Er lig­gen hon­der­den zo niet dui­zen­den si­ga­ret­ten­peu­ken langs de rij­baan, lege aan­ste­kers, blik­jes en plas­tic fles­sen.

Onze ac­tie wordt op­ge­merkt. Au­to­mo­bi­lis­ten toe­te­ren als ze langs­ko­men, een fiet­send meis­je zegt iets aar­digs.

Vol­doe­ning

Berm­ben­de schept vol­doe­ning. We prik­ken van­daag met 25 men­sen. Ook voor Henk van Pa­ri­don (84) uit Bus­sum. Vo­rig jaar kon hij er niet bij zijn, maar van­daag staat hij weer pa­raat, met een bre­de lach op zijn ge­zicht. Hij is van­af het eer­ste be­gin be­trok­ken bij de ben­de en vindt het ge­zel­lig om sa­men schoon te ma­ken. Zo­als alle an­de­ren stoort hij zich aan de rom­mel op straat en in de na­tuur. Rond de flat die hij be­heert, ligt ge­re­geld rot­zooi. ,,Dat haal ik weg, om­dat het er niet hoort'', zegt hij. Hij raap­te de gekste din­gen van de straat, zo­als een hal­ve fiets.

Twee­hon­derd kilo

De af­ge­lo­pen twee da­gen pluk­ken we ruim twee­hon­derd kilo rot­zooi uit de na­tuur en de berm. Wie Hil­ver­sum van deze kant bin­nen­rijdt, moet het ver­schil zien. Va­n­och­tend zijn we op de Bus­su­mer­hei­de (hoek Laar­der­weg en Rand­weg). Bron: Gooi en Eemlander Foto: Archieffoto
Ga terug

Publicatie datum: 20-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cza
18,5°Czo
17°Cma
19°Cdi

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]