Jongeren Laren geluid geven in gemeenteraad

23 nov.- Sean Bo­gaers(29) is sinds kort ge­meen­te­raads­lid voor La­rens Be­houd. De Laar­der kwam in de raad door het plot­se­lin­ge over­lij­den van Ernst Wor­tel. De ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen zijn in zicht, wat be­weegt Sean Bo­gaers?


Ernst Wor­tel, heb je hem ge­kend, had je een band met hem?

„Ik ken Ernst Wor­tel al sinds ik een klein jon­ge­tje was. Hij is een van de eer­ste po­li­ti­ci die ik ken­de, en hij was al­tijd erg vrien­de­lijk voor mij. Onze fa­mi­lies gaan al way back.”Hoe zou je je­zelf om­schrij­ven?

„Een vrije den­ker, een brug­gen­bou­wer, ie­mand die op­komt voor ge­lijk­waar­dig­heid en res­pect. Ik leef van­uit lief­de, de be­hoef­te om an­de­ren te hel­pen en de be­hoef­te om mij­zelf te blij­ven ont­wik­ke­len.”Bij de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen in 2014 kwam je slechts 4 stem­men te kort ten op­zich­te van Bart Vos, was dat een gro­te te­leur­stel­ling?

„Nee, to­taal niet, Bart Vos heeft het naar mijn me­ning enorm goed ge­daan en ik steun hem vol­le­dig.”Waar moet La­rens Be­houd vol­gens jou per­soon­lijk voor gaan of staan?

"La­rens Be­houd is voor mij een brug­gen­bou­wer tus­sen ’de gro­te po­li­tiek' en de in­wo­ners van het dorp. In­wo­ners die niet al­tijd iets met po­li­tiek heb­ben, maar wel be­zig zijn met ont­wik­ke­lin­gen bin­nen de ge­meen­schap.’’Het raads­lid­maat­schap vreet tijd, wat mo­ti­veert je?

,,Ik wil graag een ge­luid toe­voe­gen dat zich be­zig­houdt met de jon­ge­ren in de ge­meen­schap en met de lan­ge ter­mijn vi­sie op ons mooi dorp.’’Het dorp La­ren be­te­kent voor mij…

,,Kunst en vriend­schap in een hech­te groe­ne ge­meen­schap mid­den in ons prach­ti­ge land­je. La­ren kan op veel ge­bie­den een voor­beeld­func­tie dra­gen voor an­de­re ge­meen­tes.’’De res­te­ren­de raads­pe­ri­o­de is re­la­tief kort, waar zie jij kan­sen om je punt te ma­ken?

,,De pun­ten die ik maak zijn niet ge­bon­den aan een en­ke­le raads­pe­ri­o­de. Ik ben ie­mand die ver­der voor­uit denkt, dus ik pro­beer ideeën in te bren­gen voor op de lan­ge­re ter­mijn. Bij­voor­beeld als het gaat om duur­zaam­heid en le­ven in har­mo­nie met het groen om ons heen. De im­pact hier­van kan ik van te vo­ren niet in­schat­ten, dat is pas ach­ter­af te pei­len.’’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Goed Nieuws ?

7 juni.- Goed Nieuws ? Wie het weet mag het zeggen. Op last van de minister van binnenlandse zaken zijn de procedures voor o.m de fusie van de gemeenten Huizen-Blaricum en Laren verlengd met ‘enige maanden’. Def  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nieuw uitstel in fusiepoging Gooi

6 juni.- Op de dag dat naar buiten kwam dat ik Martijn Gebbink aflos als raadslid voor D66 Eemnes, maakte Noord-Holland bekend de ARHI-procedure in het Gooi nog maar eens met een onbekend aantal maanden te verlengen. De wet schrijft voor dat de provincie drie maanden mag uittrekken om tot een fusie-ontwerp te kom  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cdi
16,5°Cwo
18°Cdo
19,5°Cvr

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]