Huizen, Blaricum en Laren slaan handen ineen voor regionale bestuurskracht

4 okt.- De colleges van Huizen, Blaricum en Laren hebben dinsdag 3 oktober een voorstel naar de Provincie Noord-Holland gestuurd. Daarin bieden zij een oplossing voor het versterken van de regionale bestuurskracht. Het gebrek aan voldoende regionale bestuurskracht was voor de provincie reden om te starten met een gemeentelijke herindelingsprocedure.


In het voorstel krijgen per regionaal thema wethouders het mandaat om namens de drie gemeenten in de regio op te treden en standpunten in te nemen. Het gaat daarbij om de beleidsterreinen milieu en duurzaamheid, ruimte en mobiliteit, economie en innovatie, cultuur/recreatie/toerisme en het sociaal domein.

De gemeenten willen deze vijf beleidsterreinen verdelen in een verhouding van drie (Huizen), één (Laren) en één (Blaricum). Deze verdeling doet wat hen betreft recht aan de omvang van de verschillende gemeenten. 

Eemnes heeft met belangstelling kennisgenomen van de regeling, maar zal niet deelnemen. Eemnes ligt niet in de provincie Noord-Holland en is geen onderdeel van de herindelingsprocedure. Bron: Radio 6FMRegioplan HBL naar provincie


5 okt.- De ge­meen­ten Hui­zen, La­ren en Bla­ri­cum heb­ben hun plan voor het ver­ster­ken van hun re­gi­o­na­le be­stuurs­kracht via een ge­meen­schap­pe­lij­ke re­ge­ling in­ge­diend bij de pro­vin­cie Noord-Hol­land. Per re­gi­o­naal the­ma (ruim­te/­mo­bi­li­teit, eco­no­mie/­in­no­va­tie, mi­li­eu/­duur­zaam­heid, cul­tuur/­re­cre­a­tie/­toe­ris­me en het so­ci­aal do­mein) wor­den wet­hou­ders ge­man­da­teerd die na­mens deze ge­meen­ten in de re­gio kun­nen op­tre­den. Wan­neer de pro­vin­cie be­gin no­vem­ber ak­koord gaat met deze op­zet, moet het plan 1 fe­bru­a­ri 2018 ope­ra­ti­o­neel zijn. Eem­nes doet als BEL-ge­meen­te in de pro­vin­cie Utrecht niet mee aan deze op­zet. Als de pro­vin­cie vol­gen­de maand be­sluit de drie ge­meen­ten een kans te bie­den zich te be­wij­zen, gaat het voor­stel in de­cem­ber naar de be­trok­ken ge­meen­te­ra­den. Na twee jaar, be­gin 2021, zou dan een eva­lu­a­tie moe­ten plaats­vin­den om na te gaan of de re­gi­o­na­le be­stuurs­kracht daad­wer­ke­lijk is ver­sterkt of dat er toch een fu­sie nood­za­ke­lijk is. Waar­schijn­lijk krijgt Hui­zen drie the­ma's: so­ci­aal do­mein, eco­no­mie/­in­no­va­tie en mi­li­eu/­duur­zaam­heid. Bla­ri­cum: ruim­te/­mo­bi­li­teit en La­ren cul­tuur/­re­cre­a­tie/­toe­ris­me. Maar deze ver­de­ling ligt nog niet vast en kan na de ver­kie­zin­gen maart 2018 ver­an­de­ren.Bron: Gooi en EemlanderGa terug

Publicatie datum: 5-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Landelijke partijen en Zelfstandigheid

20 mrt.- De provincie huurt van onze belastingcenten het peperdure Berenschot in om de door haar gewenste herindeling te programmeren. En zet de gemeenten daarbij buitenspel. Wél benoemde het dure bureau direct ook waar het v  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cwo
6°Cdo
6,5°Cvr
3,5°Cza

[Opinie]

Kies voor behoud zelfstandigheid

20 mrt.-  ,,Vaak wordt gedacht dat gemeenten besparen na een fusie vanwege schaalvoordelen.'' Dat stelt professor Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Groningen. “ Grote gemeenten kunnen goedkoper zijn omdat zij op grotere schaal inkopen of gespecialis  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]