Huizen, Blaricum en Laren slaan handen ineen voor regionale bestuurskracht

4 okt.- De colleges van Huizen, Blaricum en Laren hebben dinsdag 3 oktober een voorstel naar de Provincie Noord-Holland gestuurd. Daarin bieden zij een oplossing voor het versterken van de regionale bestuurskracht. Het gebrek aan voldoende regionale bestuurskracht was voor de provincie reden om te starten met een gemeentelijke herindelingsprocedure.


In het voorstel krijgen per regionaal thema wethouders het mandaat om namens de drie gemeenten in de regio op te treden en standpunten in te nemen. Het gaat daarbij om de beleidsterreinen milieu en duurzaamheid, ruimte en mobiliteit, economie en innovatie, cultuur/recreatie/toerisme en het sociaal domein.

De gemeenten willen deze vijf beleidsterreinen verdelen in een verhouding van drie (Huizen), één (Laren) en één (Blaricum). Deze verdeling doet wat hen betreft recht aan de omvang van de verschillende gemeenten. 

Eemnes heeft met belangstelling kennisgenomen van de regeling, maar zal niet deelnemen. Eemnes ligt niet in de provincie Noord-Holland en is geen onderdeel van de herindelingsprocedure. Bron: Radio 6FMRegioplan HBL naar provincie


5 okt.- De ge­meen­ten Hui­zen, La­ren en Bla­ri­cum heb­ben hun plan voor het ver­ster­ken van hun re­gi­o­na­le be­stuurs­kracht via een ge­meen­schap­pe­lij­ke re­ge­ling in­ge­diend bij de pro­vin­cie Noord-Hol­land. Per re­gi­o­naal the­ma (ruim­te/­mo­bi­li­teit, eco­no­mie/­in­no­va­tie, mi­li­eu/­duur­zaam­heid, cul­tuur/­re­cre­a­tie/­toe­ris­me en het so­ci­aal do­mein) wor­den wet­hou­ders ge­man­da­teerd die na­mens deze ge­meen­ten in de re­gio kun­nen op­tre­den. Wan­neer de pro­vin­cie be­gin no­vem­ber ak­koord gaat met deze op­zet, moet het plan 1 fe­bru­a­ri 2018 ope­ra­ti­o­neel zijn. Eem­nes doet als BEL-ge­meen­te in de pro­vin­cie Utrecht niet mee aan deze op­zet. Als de pro­vin­cie vol­gen­de maand be­sluit de drie ge­meen­ten een kans te bie­den zich te be­wij­zen, gaat het voor­stel in de­cem­ber naar de be­trok­ken ge­meen­te­ra­den. Na twee jaar, be­gin 2021, zou dan een eva­lu­a­tie moe­ten plaats­vin­den om na te gaan of de re­gi­o­na­le be­stuurs­kracht daad­wer­ke­lijk is ver­sterkt of dat er toch een fu­sie nood­za­ke­lijk is. Waar­schijn­lijk krijgt Hui­zen drie the­ma's: so­ci­aal do­mein, eco­no­mie/­in­no­va­tie en mi­li­eu/­duur­zaam­heid. Bla­ri­cum: ruim­te/­mo­bi­li­teit en La­ren cul­tuur/­re­cre­a­tie/­toe­ris­me. Maar deze ver­de­ling ligt nog niet vast en kan na de ver­kie­zin­gen maart 2018 ver­an­de­ren.Bron: Gooi en EemlanderGa terug

Publicatie datum: 5-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

18°Czo
16,5°Cma
15°Cdi
15°Cwo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]