Hoorzitting tegen nieuwbouw Rosa Spier Huis: bewoners niet belanghebbend

4 okt.- Zijn be­wo­ners van het Rosa Spier Huis die te­gen de be­oog­de nieuw­bouw aan de Hec­tor Treu­blaan zijn, te be­schou­wen als be­lang­heb­ben­den en mo­gen ze be­zwaar ma­ken? De ge­meen­te La­ren en het be­stuur van het Rosa Spier Huis vin­den van niet.
,,De be­wo­ners zijn niet ver­plicht mee te ver­hui­zen'', stelt de woord­voer­ster van de ge­meen­te. ,,Ze heb­ben ook geen zicht op de nieuw­bouw.’’ De ad­vo­caat van het Rosa Spier Huis is daar he­le­maal mee eens. Een aan­we­zi­ge be­woon­ster legt uit dat ze als tach­tig­ja­ri­ge geen an­de­re keus heeft dan mee te ver­hui­zen. ,,Moet ik an­ders on­der een brug gaan lig­gen?’’

Het is een van de op­val­len­de pun­ten tij­dens de hoor­zit­ting van de ge­meen­te­lij­ke be­zwa­ren­com­mis­sie die maan­dag­avond laat in Eem­nes plaats­vindt. Ruim twee uur scher­men te­gen- en voor­stan­ders van de nieuw­bouw met ar­gu­men­ten.

De ad­vo­caat van en­ke­le om­wo­nen­den valt over de term zorg­ap­par­te­men­ten. ,,Kij­kend naar de stuk­ken ligt het zwaar­te­punt op wo­nen. Dat er wordt ge­spro­ken over zorg­ap­par­te­men­ten zegt niks. De ver­huur aan par­ti­cu­lie­ren is een op­breng­sten­post voor Rosa Spier. Ner­gens blijkt dat de 92 ap­par­te­men­ten daad­wer­ke­lijk uit­slui­tend voor zorg­be­hoe­ven­de kun­ste­naars zijn. Dit is in strijd met de maat­schap­pe­lij­ke be­stem­ming. De ver­gun­ning moet daar­om wor­den ge­wei­gerd.’’

Het hele be­toog ir­ri­teert de de­le­ga­tie van het Rosa Spier Huis (RSH). ,,Zeer sug­ges­tief'', klinkt het uit die hoek. ,,Om ze­ker te zijn dat het om zorg­ap­par­te­men­ten gaat, heb­ben wij, op ver­zoek van de ge­meen­te, een nieu­we aan­vraag in­ge­diend'', al­dus de RSH-ad­vo­caat. ,,Dan gaat het ver om tot in de­tail op te­ke­nin­gen te gaan vast­stel­len of het voor­ge­no­men ge­bruik daad­wer­ke­lijk maat­schap­pe­lijk zal zijn. Het is glas­hel­der wat hier gaat ge­beu­ren.’’

Alarm­knop

Een ver­te­gen­woor­di­ger van de ge­meen­te La­ren meldt ,,dat hand­ha­ving moet waar­bor­gen'' dat er daad­wer­ke­lijk spra­ke is van zorg­ap­par­te­ment. De ad­vo­caat van de om­wo­nen­den: ,,Je kunt het niet af­doen als een hand­ha­vings­kwes­tie. Het zal niet het eer­ste com­plex zijn dat wordt op­ge­richt on­der het mom van zorg, maar wat uit­ein­de­lijk een or­di­nair nor­maal ap­par­te­men­ten­com­plex blijkt te zijn. En als we over hand­ha­ving pra­ten, hoe denkt de ge­meen­te dat te re­a­li­se­ren? Men­sen met een dwang­som hun huis uit­ja­gen? Dat gaat niet ge­beu­ren. Dit is het mo­ment waar­op moet wor­den ge­toetst.’’ Di­rec­teur Ka­rin An­naert: ,,Alle ap­par­te­men­ten wor­den uit­ge­rust met een ver­pleeg­kun­dig op­roep­sys­teem 24/7 en er is een zorg­post voor­zien.’’ De as­ser­tie­ve be­woon­ster: ,,Maakt een alarm­knop een wo­ning tot een zorg­wo­ning?’’

Gijs Vorst­man, pen­ning­mees­ter van de Stich­ting Be­houd Erf­goed Rosa Spier gooit nog een ge­luids­kaart van de ge­meen­te Gooi­se Me­ren uit de­cem­ber 2016 in de strijd. ,,Daar staat ook de Treu­blaan op. De ge­luids­grens schuift op en in 2021 zal bij­na het ge­he­le ter­rein bo­ven de 53 db-grens lig­gen. De Raad van Sta­te heeft in 2014 onze ziens­wij­ze over de ge­luids­pro­ble­ma­tiek on­ge­grond ver­klaard met de op­mer­king dat er een 'aan­vaard­baar woon- en leef­kli­maat kan wor­den ge­re­a­li­seerd met in­acht­ne­ming van de nor­men in de Wet ge­luid­hin­der'.’’

De ge­meen­te wim­pelt dit weg: ,,Prog­no­ses voor 2021 zijn niet aan de orde.’’ Het be­ke­ken ge­luids­rap­port toont aan dat bouw­laag vier een aan­dachts­punt is waar­voor maat­re­ge­len zijn ge­trof­fen. De RSH-ad­vo­caat vindt Vorst­man on­des­kun­dig. ,,Hij roept maar wat.’’ Vorst­man pa­reert: ,,Ik heb zelf ge­luid ge­me­ten ter plaatste. Ter hoog­te van de in­rit van de ap­par­te­men­ten is het ge­luid ge­mid­deld 60 db. Daar moe­ten men­sen wo­nen die recht heb­ben op een stil­le om­ge­ving!’’

De ge­meen­te volgt een har­de lijn voor te laat in­ge­dien­de be­zwa­ren. Maar de voor­zit­ter van de com­mis­sie con­sta­teert al­vast dat de pu­bli­ca­tie van de ver­leen­de om­ge­vings­ver­gun­ning ,,be­paald zorg­vul­di­ger had ge­kund.’’ En de be­zwaar­schrif­ten­pro­ce­du­re moet voor bur­gers een ge­mak­ke­lijk toe­gan­ke­lij­ke zijn. Over cir­ca zes we­ken volgt het ad­vies aan het La­ren­se col­le­ge.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 4-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

17°Czo
19°Cma
24°Cdi
27°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]