Gooi en Noord-Drenthe zijn meest welvarende regio s

29 okt.- Het Gooi en Noord-Dren­the zijn de meest wel­va­ren­de re­gi­o's van Ne­der­land. Dat staat in een nieuw rap­port van Ra­bo­bank en de Uni­ver­si­teit Utrecht.
In het Gooi zijn het voor­al het ho­ge­re ge­mid­del­de in­ko­men en de lage werk­loos­heid die de re­gio wel­va­rend ma­ken. Gro­te ste­den als Am­ster­dam, Rot­ter­dam en Den Haag ken­nen juist de laag­ste bre­de wel­vaart van Ne­der­land. Dit komt met name door de lage woon­te­vre­den­heid en gro­te­re on­vei­lig­heid daar.

Voor het on­der­zoek is ge­ke­ken naar meer­de­re fac­to­ren die het wel­zijn be­pa­len, zo­als baan­ze­ker­heid, on­der­wijs, ge­zond­heid, mi­li­eu, vei­lig­heid en ge­luk. Als al die za­ken wor­den mee­ge­wo­gen, doet Noord-Dren­the het heel goed om­dat men­sen daar over het al­ge­meen erg te­vre­den zijn over hun woon­si­tu­a­tie.

De wel­vaart, zo­als Ra­bo­bank en de Uni­ver­si­teit Utrecht die me­ten, blijft ach­ter bij de lan­de­lij­ke eco­no­mi­sche groei. Dit is voor­na­me­lijk te wij­ten aan de toe­ge­no­men flexi­bi­li­se­ring van de ar­beids­markt. Het aan­tal men­sen met een flexi­be­le ar­beids­re­la­tie is sterk op­ge­lo­pen. Dat beïn­vloedt het wel­zijn van men­sen ne­ga­tief, om­dat het leidt tot meer on­ze­ker­heid.

Vol­gens de on­der­zoe­kers is Ne­der­land te­rug op het ni­veau van voor de cri­sis als er puur ge­ke­ken wordt naar het bru­to bin­nen­lands pro­duct per hoofd van de be­vol­king, maar voor de wel­vaart in bre­de zin geldt dit nog niet. Die graad­me­ter liet pas af­ge­lo­pen jaar weer een dui­de­lijk stij­gen­de lijn zien. Het in­ge­zet­te wel­vaarts­her­stel is on­der meer te dan­ken aan het da­len van de werk­loos­heid. Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Leo Janssen
Ga terug

Publicatie datum: 29-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cdo
4,5°Cvr
3°Cza
6°Czo

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers diegisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]