Gooi en Noord-Drenthe zijn meest welvarende regio s

29 okt.- Het Gooi en Noord-Dren­the zijn de meest wel­va­ren­de re­gi­o's van Ne­der­land. Dat staat in een nieuw rap­port van Ra­bo­bank en de Uni­ver­si­teit Utrecht.
In het Gooi zijn het voor­al het ho­ge­re ge­mid­del­de in­ko­men en de lage werk­loos­heid die de re­gio wel­va­rend ma­ken. Gro­te ste­den als Am­ster­dam, Rot­ter­dam en Den Haag ken­nen juist de laag­ste bre­de wel­vaart van Ne­der­land. Dit komt met name door de lage woon­te­vre­den­heid en gro­te­re on­vei­lig­heid daar.

Voor het on­der­zoek is ge­ke­ken naar meer­de­re fac­to­ren die het wel­zijn be­pa­len, zo­als baan­ze­ker­heid, on­der­wijs, ge­zond­heid, mi­li­eu, vei­lig­heid en ge­luk. Als al die za­ken wor­den mee­ge­wo­gen, doet Noord-Dren­the het heel goed om­dat men­sen daar over het al­ge­meen erg te­vre­den zijn over hun woon­si­tu­a­tie.

De wel­vaart, zo­als Ra­bo­bank en de Uni­ver­si­teit Utrecht die me­ten, blijft ach­ter bij de lan­de­lij­ke eco­no­mi­sche groei. Dit is voor­na­me­lijk te wij­ten aan de toe­ge­no­men flexi­bi­li­se­ring van de ar­beids­markt. Het aan­tal men­sen met een flexi­be­le ar­beids­re­la­tie is sterk op­ge­lo­pen. Dat beïn­vloedt het wel­zijn van men­sen ne­ga­tief, om­dat het leidt tot meer on­ze­ker­heid.

Vol­gens de on­der­zoe­kers is Ne­der­land te­rug op het ni­veau van voor de cri­sis als er puur ge­ke­ken wordt naar het bru­to bin­nen­lands pro­duct per hoofd van de be­vol­king, maar voor de wel­vaart in bre­de zin geldt dit nog niet. Die graad­me­ter liet pas af­ge­lo­pen jaar weer een dui­de­lijk stij­gen­de lijn zien. Het in­ge­zet­te wel­vaarts­her­stel is on­der meer te dan­ken aan het da­len van de werk­loos­heid. Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Leo Janssen
Ga terug

Publicatie datum: 29-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

13,5°Cvr
14°Cza
14,5°Czo
15°Cma

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]