Gerrit Bogaers: Ze zijn hierboven heel erg boos

25 okt.- Gerrit Bogaers, advocaat te Laren, presenteert op de avond van Allerheiligen in het Brinkhuis in zijn woonplaats zijn levenswerk. De ’Apocalyps van de aarde in vijf bedrijven’.

’Ze zijn hierboven heel erg boos’


Gerrit Bogaers: ,,Mijn vrouw zegt wel eens: zouden we hier geen spijt van krijgen? Maar dan denk ik: dat zien we dan wel weer.’’ 


Ger­rit Bo­gaers spen­deer­de de af­ge­lo­pen de­cen­nia on­tel­ba­re da­gen aan het schrij­ven van zijn 'Apo­ca­lyps van de aar­de in vijf be­drij­ven'. Om er een mooie uit­ga­ve van te ma­ken, trok hij ook nog eens een hal­ve ton uit voor ont­wer­pen en druk­ken.


U ge­looft in God?

,,Als je God ont­kent, kun je dit niet schrij­ven. Ik sprak een atheïst die zei: ge­lo­ven is twij­fel. Ik heb Hem net zo min als ie­der an­der ooit ge­zien. Ik weet wel dat er een on­ge­ken­de kracht is. Dat ge­com­bi­neerd met din­gen die een ie­der mee­maakt en die niet zijn te ver­kla­ren, kom je uit op het be­staan van God. Of zo­als ik Hem lie­ver noem, de On­noem­ba­re. Een eeu­wen­ou­de naam van God die mij aan­spreekt.’’Wat voor soort on­ver­klaar­ba­re din­gen doelt u op?

,,Zo kreeg ik door, dat ik tij­dens een sport­wed­strijd uit­ge­schol­den zou wor­den door ie­mand wiens naam spe­ci­fiek ge­noemd werd.’’ 'Kreeg ik door?’ ,,Ja, van een en­ti­teit, die dat aan me door­gaf. Dat kwam daar­na exact uit. Soms is het zo toe­val­lig dat be­paal­de din­gen ge­beu­ren, dat er wel an­de­re di­men­sies móe­ten zijn. Men­sen die nuch­ter zijn, en vast­hou­den er­aan dat het lou­ter toe­val is, han­te­ren die nuch­ter­heid als een bar­riè­re, om maar niet de over­steek over de dijk te ma­ken. Ech­te nuch­ter­heid is, dat je za­ken als deze niet weg­re­de­neert.’’U ge­looft in de con­text van een be­paald ge­loof?

,,Ik ben ka­tho­liek ge­doopt en ga ook wel eens naar de kerk. De mis is deels ma­gisch en deels aards.’’Se­an­ces zijn toch niets voor de kerk? Mis­schien voor pries­ters, maar toch niets voor do­mi­nees?

,,Dat ben ik niet met je eens. Do­mi­nees doen ook aan dui­vel­uit­drij­ving. Ik ken ook pro­tes­tan­ten van aan­zien en naam die zich met se­an­ces be­zig­hou­den. Pro­tes­tan­ten grij­pen recht­streeks te­rug op de bij­bel en ka­tho­lie­ken heb­ben via pries­ters con­tact met God. Dat is een ver­schil. Maar bei­de rich­tin­gen hou­den zich be­zig met het ma­gi­sche van het god­de­lij­ke. Mijn boe­ken zijn ove­ri­gens voor ie­der­een, on­ge­acht hun ge­loof. Ik hou niet van dat ge­dis­cri­mi­neer. We heb­ben al­le­maal het diep men­se­lij­ke om God te er­va­ren. Daar­naast sta ik ook met bei­de be­nen op de grond. Als een On­ge­lo­vi­ge Tho­mas soms. De­zelf­de nieuws­gie­rig­heid drijft mij, als die waar­mee jour­na­lis­ten en his­to­ri­ci hun bron­nen on­der­zoe­ken.’’

En wat is uw be­doe­ling met deze boe­ken?

,,De be­doe­ling van de af­zen­ders is be­lang­rij­ker dan mijn be­doe­ling. God en Chris­tus zijn boos. Het ver­nie­ti­gen van de we­reld moet op­hou­den. Ze zijn hier­bo­ven heel erg be­zorgd. De be­doe­ling van bo­ven is ons te waar­schu­wen.’’Hoe gin­gen de se­an­ces in hun werk?

,,Kees de Haar, een met­se­laar uit La­ren, maak­te in de se­an­ces con­tact met twee ge­lei­de­gees­ten. Zij moch­ten als eni­ge ver­te­gen­woor­di­gers van God in se­an­ces be­rich­ten door­ge­ven. Ze heet­ten Ab­dul­lah en Mer­cu­ri­us. Kees de Haar werk­te met een ouij­a­bord en een kruis­hout, twee kruis­vor­ming aan el­kaar be­ves­tig­de lat­ten. In een lich­te slui­mer tik­te hij met het kruis­hout de let­ters aan op het ouij­a­bord, tel­kens de eer­ste let­ter van het woord dat hij zei.’’ Bo­gaers tikt op ta­fel als­of hij af­telt, mo­no­toon een tekst uit zijn boek voor­le­zend. ,,Zo ging het. Als de bood­schap was door­ge­ge­ven was De Haar he­le­maal op. Dan dron­ken we een bier­tje en gin­gen we ons weegs. De vol­gen­de dag tik­te ik de band­op­na­mes uit. We kre­gen te ho­ren tij­dens de se­an­ces dat we van alle groe­pen die zich hier­mee be­zig­hou­den het verst wa­ren. Zelfs ver­der dan de mon­ni­ken in de Hi­ma­laya. Die hoor­den er zelfs van op, dat een paar kou­we kik­kers hier in ons kik­ker­land­je de bood­schap­pen zo goed op­pik­ten.’’Nu na zo­veel ja­ren wordt het een cas­set­te met drie boe­ken. Wat vindt Kees de Haar daar­van?

,,Kees vindt dit fan­tas­tisch. De uit­ga­ve kost 50.000 euro, hij is blij dat ik dat er­aan spen­de­ren wil. Kees is 79. Hij doet geen se­an­ces meer, hij kan het niet meer op­bren­gen en hij vindt zich­zelf te oud. De op­la­ge is 100 stuks, dat be­te­kent dus een kost­prijs van 500 euro. Ik ver­koop ze voor 250.’’En wat vindt uw vrouw er­van?

,,Die zegt wel eens: zou­den we hier geen spijt van krij­gen? Maar dan denk ik: dat zien we dan wel weer.’’Wordt u wel eens uit­ge­la­chen om dit pro­ject?

,,Re­gel­ma­tig! En dan doe ik zelf ook een lach­ses­sie. Zo­als nu.’’ (Lacht bul­de­rend) ,,Als je daar niet te­gen kunt, moet je dit niet doen. Dat je uit­ge­la­chen wordt is min­der naar dan ver­ve­len­de re­ac­ties. Die zijn er ook, vaak uit on­ge­lo­vi­ge hoek. Als je dan in ge­sprek gaat met der­ge­lij­ke men­sen, trek­ken ze vaak bij en krij­gen ze be­grip. Ik hou me al­tijd vast aan deze uit­spraak: Slechts de waar­heid kan elke kri­tiek ver­dra­gen.’’Wie heeft dat ooit ge­zegd?

,,Al­dus een re­gis­ter­ac­coun­tant met wie ik werk­te.’’

 

Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 25-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

12,5°Cwo
11°Cdo
10°Cvr
10,5°Cza

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]