Gemeenteraadsleden blij met nieuw informatiesysteem over regionale trends

9 okt.- Er wordt in het Gooi en de Vecht­streek steeds meer op re­gi­o­naal ni­veau over­legd en be­slo­ten. Het nieuws over die voor in­wo­ners vaak in­grij­pen­de maat­re­ge­len drong ech­ter maar moei­zaam door. Een nieuw sys­teem met ’re­sumé’s’ zorgt er voor dat het nieuws 'ein­de­lijk' ook bui­ten de mu­ren van het re­gio­kan­toor te­recht­komt.
De huis­hou­de­lij­ke hulp, op­vang van dak­lo­zen, anti-al­co­hol­be­leid, geld voor de po­li­tie, Gooi­se deel­na­me aan de Flo­ri­a­de van Al­me­re, ver­voer van ge­vaar­lij­ke stof­fen door ge­meen­ten en over pro­vin­ci­a­le we­gen, je kunt het zo gek niet noe­men of er wordt bin­nen de Re­gio Gooi en Vecht­streek over ge­spro­ken. Soms door bur­ge­mees­ters, soms door wet­hou­ders, mee­st­al door amb­te­na­ren, en heel af en toe zelfs door ge­meen­te­raads­le­den.

Maar wat er al­le­maal werd be­spro­ken en be­slo­ten, veel in­wo­ners van deze streek kon­den er maar wei­nig over ho­ren, laat staan over mee­be­slis­sen. Dat had al­les te ma­ken met een com­pleet an­de­re aan­pak waar de re­gio sinds twee jaar mee werkt. Bur­ge­mees­ters en wet­hou­ders spre­ken al­leen nog maar over zeer al­ge­me­ne trends.

Op­dro­gen

Con­cre­te voor­stel­len gaan sinds die tijd van­uit de tien­tal­len amb­te­lij­ke stuur­groep­jes di­rect naar de ge­meen­te­ra­den. Daar ligt im­mers de po­li­tie­ke macht.

Het gro­te na­deel van die stuur­groep­jes van amb­te­na­ren, vaak on­der lei­ding van een wet­hou­der, was dat er van al­les wordt be­spro­ken, maar dat nie­mand daar iets over te ho­ren kreeg. Niet al­leen het pu­bliek en de me­dia viel het op dat het nieuws uit de re­gio op­droog­de, ook raads­le­den klaag­den er re­gel­ma­tig over. Zij had­den moei­te het vol­gen van wat er al­le­maal in de re­gio speelt.

Sinds en­ke­le maan­den werkt de Re­gio Gooi en Vecht­streek daar­om met het sys­teem van de Re­sumé. Van elke bij­een­komst van een stuur­groep, maar ook van an­de­re be­lang­rij­ke ver­ga­de­rin­gen, komt er bij­na di­rect een ver­slag­je op de web­si­te van dit sa­men­wer­kings­or­gaan.

Te­vre­den­heid

Op die ma­nier kun­nen in­wo­ners en me­dia niet al­leen de be­lang­rijk­ste ont­wik­ke­lin­gen vol­gen, maar zelfs af en toe een nieuw­tje op­pik­ken. Bij­voor­beeld dat de ge­meen­te­raads­le­den van deze streek in­mid­dels zeer te­vre­den zijn over de wer­king van de re­sumé’s. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 9-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

12°Cvr
11°Cza
11°Czo
13,5°Cma

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]