Gemeenteraadsleden blij met nieuw informatiesysteem over regionale trends

9 okt.- Er wordt in het Gooi en de Vecht­streek steeds meer op re­gi­o­naal ni­veau over­legd en be­slo­ten. Het nieuws over die voor in­wo­ners vaak in­grij­pen­de maat­re­ge­len drong ech­ter maar moei­zaam door. Een nieuw sys­teem met ’re­sumé’s’ zorgt er voor dat het nieuws 'ein­de­lijk' ook bui­ten de mu­ren van het re­gio­kan­toor te­recht­komt.
De huis­hou­de­lij­ke hulp, op­vang van dak­lo­zen, anti-al­co­hol­be­leid, geld voor de po­li­tie, Gooi­se deel­na­me aan de Flo­ri­a­de van Al­me­re, ver­voer van ge­vaar­lij­ke stof­fen door ge­meen­ten en over pro­vin­ci­a­le we­gen, je kunt het zo gek niet noe­men of er wordt bin­nen de Re­gio Gooi en Vecht­streek over ge­spro­ken. Soms door bur­ge­mees­ters, soms door wet­hou­ders, mee­st­al door amb­te­na­ren, en heel af en toe zelfs door ge­meen­te­raads­le­den.

Maar wat er al­le­maal werd be­spro­ken en be­slo­ten, veel in­wo­ners van deze streek kon­den er maar wei­nig over ho­ren, laat staan over mee­be­slis­sen. Dat had al­les te ma­ken met een com­pleet an­de­re aan­pak waar de re­gio sinds twee jaar mee werkt. Bur­ge­mees­ters en wet­hou­ders spre­ken al­leen nog maar over zeer al­ge­me­ne trends.

Op­dro­gen

Con­cre­te voor­stel­len gaan sinds die tijd van­uit de tien­tal­len amb­te­lij­ke stuur­groep­jes di­rect naar de ge­meen­te­ra­den. Daar ligt im­mers de po­li­tie­ke macht.

Het gro­te na­deel van die stuur­groep­jes van amb­te­na­ren, vaak on­der lei­ding van een wet­hou­der, was dat er van al­les wordt be­spro­ken, maar dat nie­mand daar iets over te ho­ren kreeg. Niet al­leen het pu­bliek en de me­dia viel het op dat het nieuws uit de re­gio op­droog­de, ook raads­le­den klaag­den er re­gel­ma­tig over. Zij had­den moei­te het vol­gen van wat er al­le­maal in de re­gio speelt.

Sinds en­ke­le maan­den werkt de Re­gio Gooi en Vecht­streek daar­om met het sys­teem van de Re­sumé. Van elke bij­een­komst van een stuur­groep, maar ook van an­de­re be­lang­rij­ke ver­ga­de­rin­gen, komt er bij­na di­rect een ver­slag­je op de web­si­te van dit sa­men­wer­kings­or­gaan.

Te­vre­den­heid

Op die ma­nier kun­nen in­wo­ners en me­dia niet al­leen de be­lang­rijk­ste ont­wik­ke­lin­gen vol­gen, maar zelfs af en toe een nieuw­tje op­pik­ken. Bij­voor­beeld dat de ge­meen­te­raads­le­den van deze streek in­mid­dels zeer te­vre­den zijn over de wer­king van de re­sumé’s. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 9-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Geuzen van D66

10 mrt.- Dezer dagen kregen meerdere Larense leden van D66 van landelijke partijvoorzitter Letty Demmers een brief. Met de mededeling: omdat u lid bent van Larens Behoud royeren wij u uit D66! Daar sta je dan met  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

-3,5°Cma
-3°Cdi
-1°Cwo
0,5°Cdo

[Opinie]

Te Laren op de Brink

11 mrt.- Gelukkig dat besloten is om het centrum een facelift te geven want een opfrisbeurt is wel een beetje nodig. De Brink wordt nu vooral gedomineerd door een donker bos. Een somber bos met een flink aantal dod  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]