Gemeente Laren schroeft beveiliging op

27 aug.- De for­se stij­ging van in­bra­ken in La­ren (bij­na 60 pro­cent de eer­ste helft van 2017) zijn voor de ge­meen­te aan­lei­ding om de toch al om­vang­rij­ke vei­lig­heids­maat­re­ge­len in het dorp ver­der op te schroe­ven.
On­der an­de­re be­ter ca­me­ra­toe­zicht.Vol­gens een ana­ly­se van de po­li­tie, zo mel­den bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders in een memo aan de raad, ko­men de cri­mi­ne­len niet uit La­ren zelf. ’De stra­te­gi­sche lig­ging en de ge­rin­ge so­ci­a­le con­tro­le (aan­we­zig­heid heg­gen) creë­ren een aan­trek­ke­lijk in­braak­mi­li­eu voor in­bre­kers van bui­ten de ge­meen­te.’ Om deze groep aan te kun­nen pak­ken is on­der meer ’een pro­fes­si­o­na­li­se­rings­slag van het ca­me­ra­sys­teem' no­dig. De plan­ning is eind dit jaar of be­gin vol­gend jaar. „Het hui­di­ge ca­me­ra­sys­teem, ge­plaatst in 2012, is ge­da­teer­d", al­dus een woord­voer­ster van de ge­meen­te. „De po­li­tie ad­vi­seert daar­om om dit ca­me­ra­sys­teem te mo­der­ni­se­ren. De wens is om ca­me­ra's aan te schaf­fen met meer pixels (be­te­re beeld­kwa­li­teit). Zo kun­nen de beel­den be­ter ge­bruikt wor­den voor op­spo­rings­doel­ein­den.”

Ook wordt ge­ke­ken naar een com­bi­na­tie met het ANPR-sys­teem dat ken­te­kens scant. Het sig­na­leert per­so­nen die wor­den ge­zocht, boe­tes open heb­ben staan of om an­de­re re­de­nen bij de po­li­tie be­kend zijn.

Om ver­schil­len­de (tech­ni­sche) re­de­nen gaat er pas eind dit jaar of be­gin vol­gend jaar een ca­me­ra­voor­stel naar de raad. Ook kost het, van­we­ge de aan­be­ste­dings­wet­ge­ving, tijd of­fer­tes op te vra­gen bij meer­de­re con­trac­tan­ten. De ge­meen­te geeft toe dat het ken­te­ken­sys­teem 'geen won­der­mid­del' is. Wie niet in het be­stand van de po­li­tie voor­komt, le­vert geen 'hit' op.

La­ren huurt al ja­ren tij­dens de va­kan­tie­maan­den en de don­ke­re maan­den Gooi­land Be­vei­li­ging in voor ge­rich­te sur­veil­lan­ce op 'hot­s­pots', op ba­sis van po­li­tie-in­for­ma­tie. Ook zijn er 'ad­vies­ge­sprek­ken' voor Laar­ders die zich na in­bra­ken on­vei­lig voe­len.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 27-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Tijmen Smit zegt: Laren bedankt!

19 mrt.- Vier jaar heb ik met veel plezier het vak van wethouder van ons mooie dorp mogen uitoefenen. De fantastische mensen van Laren, in de gemeenteraad, in het college en in het dorp hebben mij hi  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

-2°Cma
-3°Cdi
-0,5°Cwo
1°Cdo

[Opinie]

Te Laren op de Brink

11 mrt.- Gelukkig dat besloten is om het centrum een facelift te geven want een opfrisbeurt is wel een beetje nodig. De Brink wordt nu vooral gedomineerd door een donker bos. Een somber bos met een flink aantal dod  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]