Gemeente Laren schroeft beveiliging op

27 aug.- De for­se stij­ging van in­bra­ken in La­ren (bij­na 60 pro­cent de eer­ste helft van 2017) zijn voor de ge­meen­te aan­lei­ding om de toch al om­vang­rij­ke vei­lig­heids­maat­re­ge­len in het dorp ver­der op te schroe­ven.
On­der an­de­re be­ter ca­me­ra­toe­zicht.Vol­gens een ana­ly­se van de po­li­tie, zo mel­den bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders in een memo aan de raad, ko­men de cri­mi­ne­len niet uit La­ren zelf. ’De stra­te­gi­sche lig­ging en de ge­rin­ge so­ci­a­le con­tro­le (aan­we­zig­heid heg­gen) creë­ren een aan­trek­ke­lijk in­braak­mi­li­eu voor in­bre­kers van bui­ten de ge­meen­te.’ Om deze groep aan te kun­nen pak­ken is on­der meer ’een pro­fes­si­o­na­li­se­rings­slag van het ca­me­ra­sys­teem' no­dig. De plan­ning is eind dit jaar of be­gin vol­gend jaar. „Het hui­di­ge ca­me­ra­sys­teem, ge­plaatst in 2012, is ge­da­teer­d", al­dus een woord­voer­ster van de ge­meen­te. „De po­li­tie ad­vi­seert daar­om om dit ca­me­ra­sys­teem te mo­der­ni­se­ren. De wens is om ca­me­ra's aan te schaf­fen met meer pixels (be­te­re beeld­kwa­li­teit). Zo kun­nen de beel­den be­ter ge­bruikt wor­den voor op­spo­rings­doel­ein­den.”

Ook wordt ge­ke­ken naar een com­bi­na­tie met het ANPR-sys­teem dat ken­te­kens scant. Het sig­na­leert per­so­nen die wor­den ge­zocht, boe­tes open heb­ben staan of om an­de­re re­de­nen bij de po­li­tie be­kend zijn.

Om ver­schil­len­de (tech­ni­sche) re­de­nen gaat er pas eind dit jaar of be­gin vol­gend jaar een ca­me­ra­voor­stel naar de raad. Ook kost het, van­we­ge de aan­be­ste­dings­wet­ge­ving, tijd of­fer­tes op te vra­gen bij meer­de­re con­trac­tan­ten. De ge­meen­te geeft toe dat het ken­te­ken­sys­teem 'geen won­der­mid­del' is. Wie niet in het be­stand van de po­li­tie voor­komt, le­vert geen 'hit' op.

La­ren huurt al ja­ren tij­dens de va­kan­tie­maan­den en de don­ke­re maan­den Gooi­land Be­vei­li­ging in voor ge­rich­te sur­veil­lan­ce op 'hot­s­pots', op ba­sis van po­li­tie-in­for­ma­tie. Ook zijn er 'ad­vies­ge­sprek­ken' voor Laar­ders die zich na in­bra­ken on­vei­lig voe­len.  Bron: Gooi en Eemlander




Ga terug

Publicatie datum: 27-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

19°Cma
14,5°Cdi
12°Cwo
10°Cdo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]