Geen vakantievlucht in nacht

6 sept.-Va­kan­tie­vluch­ten mo­gen in de toe­komst niet meer lan­den en star­ten in de nach­te­lij­ke uren op Schip­hol. Daar­mee wordt de over­last voor om­wo­nen­den be­perkt.
Dat be­plei­ten de pro­vin­cies Noord- en Zuid-Hol­land, Utrecht en Fle­vo­land en veer­tig ge­meen­ten rond­om de lucht­ha­ven. „Er moe­ten echt keu­zes wor­den ge­maakt. Schip­hol kan in de toe­komst niet meer al het vlieg­ver­keer ac­com­mo­de­ren. Daar­mee zou het beeld wor­den be­ves­tigd van 'rups­je nooit­ge­noe­g'.”

Om te voor­ko­men dat het draag­vlak voor Schip­hol weg­valt, is se­lec­ti­vi­teit nood­za­ke­lijk. Dat was in 2008 ook af­ge­spro­ken in het Al­ders­ak­koord. Be­wo­ners, be­stuur­ders en sec­tor spra­ken toen af dat Schip­hol be­perkt zou groei­en, waar­bij de na­druk zou lig­gen op een zo uit­ge­breid mo­ge­lijk net­werk van be­stem­min­gen in Eu­ro­pa en in­ter­con­ti­nen­taal. Dat wordt voor­al on­der­hou­den door KLM en part­ners. Va­kan­tie­vluch­ten zou­den zo­veel mo­ge­lijk naar Eind­ho­ven en Le­ly­stad moe­ten. Dat laat­ste is nog niet ge­lukt en nu zit Schip­hol tot 2020 vol.

Se­lec­ti­vi­teit kan vol­gens de be­stuur­ders ook wor­den be­reikt door Schip­hol deels in de nacht te slui­ten. Va­kan­tie­vluch­ten zou­den in de nacht niet meer wel­kom zijn. „Dat lijkt zeer in­grij­pend, maar kan wel eens mee­val­len en moet dan ook na­der wor­den on­der­zocht", stel­len de pro­vin­cies en ge­meen­ten voor.

Nach­te­lij­ke vluch­ten zijn na­me­lijk een van de ern­stig­ste vor­men van over­last voor om­wo­nen­den. Voor de ope­ra­tie van KLM en part­ners zijn de uren van mid­der­nacht tot 05.00 uur he­le­maal niet no­dig en ook na­ge­noeg alle vracht­vlieg­tui­gen vlie­gen bui­ten de nacht. Va­kan­tie­vlie­gers zo­als Co­ren­don, TUI en Transa­via moe­ten hun sche­ma's maar aan­pas­sen of hun toe­stel­len niet op Schip­hol la­ten staan maar op de bui­ten­land­se lucht­ha­vens. Dit plan wordt don­der­dag voor­ge­steld tij­dens de hoor­zit­ting in de Twee­de Ka­mer over Schip­hol. Bron: Gooi en EemlanderNiet achtste vlucht Malaga


6 sept.- "Doel is om ons land te ver­bin­den met de eco­no­mi­sche cen­tra van de we­reld waar­mee we nu nog niet ver­bon­den zijn. Niet om een acht­ste da­ge­lijk­se vlucht naar Ma­la­ga door een vijf­de maat­schap­pij toe te voe­gen.”

Met die om­schrij­ving leg­gen de Ne­der­land­se lucht­vaart­vak­bon­den de vin­ger op de zere plek. De laat­ste ja­ren is de ruim­te voor nieu­we vluch­ten gro­ten­deels op­ge­sou­peerd door der­ge­lij­ke vluch­ten. Het is vol­gens de vak­bon­den dan ook zin­loos om het aan­tal vluch­ten op Schip­hol de ko­men­de ja­ren te ver­ho­gen als er geen se­lec­ti­vi­teits­be­leid wordt ge­voerd.

Het ba­sis­prin­ci­pe van het be­leid voor Schip­hol moet ge­richt zijn op over­stap­pen­de pas­sa­giers en za­ke­lijk ver­keer. Dit is de eni­ge mo­ge­lijk­heid om het hui­di­ge enor­me be­stem­min­gen­net­werk van­af Schip­hol over­eind te hou­den. „De re­gi­o­na­le vlieg­vel­den moe­ten de an­de­re vluch­ten over­ne­men. Schip­hol mag daar­na slechts zeer be­perkt groei­en om te voor­ko­men dat er nog meer pret­vluch­ten ko­men", stel­len de vak­bon­den.

Dat stand­punt ne­men ook de be­wo­ners­ver­te­gen­woor­di­gers, pro­vin­cies en ge­meen­ten in het Schip­ho­lover­leg in. De be­stuur­ders wil­len zelfs een ver­bod op va­kan­tie­vluch­ten in de nacht. Maar ook de ver­koop van slots (een start- en lan­dings­plek) kan daar­bij hel­pen. Va­kan­tie­ver­voer­ders en prijs­vech­ters zul­len niet be­reid zijn om veel geld op ta­fel te leg­gen om te kun­nen star­ten van­af Schip­hol. Een der­ge­lijk sys­teem werkt al op de vol­le Lon­den­se lucht­ha­ven He­a­throw.

Schip­hol en het mi­nis­te­rie van in­fra­struc­tuur en mi­li­eu zit­ten voor­als­nog op het spoor dat va­kan­tie­vluch­ten niet ver­plicht kun­nen wor­den om te ver­hui­zen van Schip­hol naar Le­ly­stad. Met aan­trek­ke­lij­ke ta­rie­ven (laag dus) moe­ten maat­schap­pij­en wor­den ver­leid. Maar dan be­staat het ge­vaar dat op­eens een prijs­vech­ter als Ry­a­nair met een ar­ma­da van toe­stel­len neer­strijkt of dat Wizz niet al­leen van­af Eind­ho­ven vliegt, maar ook van­af Le­ly­stad.

Ver­plicht

En dus zul­len don­der­dag veel par­tij­en plei­ten voor een ver­keers­ver­de­lings­be­sluit, waar­bij kan wor­den be­paald wel­ke vluch­ten van­af Schip­hol mo­gen en wel­ke naar Le­ly­stad moe­ten. Ju­ri­disch een uit­da­ging, om­dat de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie in prin­ci­pe voor een vrije markt voor Eu­ro­pe­se maat­schap­pij­en is.

KLM gaat het verste in de aan­be­ve­lin­gen aan de Ka­mer­le­den. "Le­ly­stad is al­leen be­schik­baar voor lucht­vaart­maat­schap­pij­en die hun vluch­ten ver­plaat­sen van­af Schip­hol naar Le­ly­stad. Met pri­o­ri­teit voor maat­schap­pij­en die vluch­ten ach­ter­la­ten in de aan­komst- en ver­trek­pie­ken op Schip­hol", eist de KLM.

De maat­schap­pij legt zelfs een twee­de claim op ta­fel: de plek­ken die op Schip­hol vrij­ko­men mo­gen al­leen gaan naar in­ter­con­ti­nen­ta­le vluch­ten of voor Eu­ro­pavluch­ten met over­stap­pers op in­ter­con­ti­nen­ta­le vluch­ten. Met die eis kun­nen ook Easyjet, Vue­ling en de vracht­sec­tor niet groei­en. Bron: Gooi en eemlander


Ga terug

Publicatie datum: 6-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

17°Czo
19°Cma
24°Cdi
27°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]