Geen bedrag tennisfusie

3 nov.- Na een stroe­ve be­spre­king door de La­ren­se raad is met 13-1 be­slo­ten dat de ge­meen­te zich­zelf nog niet vast­pint op een con­creet be­drag voor een even­tu­e­le fu­sie van ten­nis­clubs ’t Laer en LLTC. Het col­le­ge­voor­stel was dat er maxi­maal 1,2 mil­joen euro ex-btw zou klaar­lig­gen. En nog vier ton voor de hoc­key­club die een gras­veld ge­bruikt dat no­dig is als de ten­nis­fu­sie door­gaat.

Over de hoog­te van de ten­nis­steun denkt de raad ver­schil­lend. D66 had be­re­kend dat 6 ton wel ge­noeg is. Bij­voor­beeld als er voor uit­brei­ding van het be­staan­de club­huis wordt ge­ko­zen in plaats van nieuw­bouw. De op­po­si­tie­par­tij be­pleit ook een ei­gen bij­dra­ge van de clubs. In de raad is de no­di­ge kri­tiek op de ta­me­lijk ri­an­te ver­goe­ding die de hoc­key­club claimt voor iets wat LMHC niet be­zit maar slechts ge­bruikt. Als de fu­sie door­gaat - hangt af van de le­den­ver­ga­de­rin­gen van de ten­nis­clubs - zal de wet­hou­der met ze 'be­spre­ken' of het ook voor min­der kan. Het CDA vond de club­be­stuur­ders zelfs ,,heb­be­rig''. Ove­ri­gens is de 1,2 mil­joen euro al 20 pro­cent min­der dan de ten­nis­be­stu­ren aan­van­ke­lijk ver­lang­den.

Een la­ger be­drag voor de hoc­key is bij VVD en D66 so­wie­so be­spreek­baar. D66 vindt 1 ton ge­noeg.

Het on­der­han­de­lings­re­sul­taat van sport­wet­hou­der Ton Stam zal uit­ein­de­lijk door de raad wor­den be­oor­deeld.

Sig­naal­mo­tie’gat Hoef­loo'

Het luk­te de La­ren­se ge­meen­te­raad bij de aan­pak van bouw­gat Hoef­loo niet echt met de vuist op ta­fel te slaan rich­ting pro­ject­ont­wik­ke­laar. Al­leen door an­gels uit een mo­tie van D66, Li­be­raal La­ren en CDA te ha­len, kon er una­ni­mi­teit wor­den be­reikt. En daar­mee het zo ge­wens­te 'po­li­tiek sig­naal' rich­ting pro­ject­ont­wik­ke­laar. De mo­tie on­der­streept wat wet­hou­der Stam al had toe­ge­zegd, na­me­lijk dat de pro­ject­ont­wik­ke­laar zijn om­ge­vings­ver­gun­ning kwijt­raakt als hij niet ui­ter­lijk 31 ja­nu­a­ri 2018 se­ri­eus met de bouw ver­der gaat. Er is een 'ont­snap­pings­clau­su­le', want in­trek­king volgt niet als de ont­wik­ke­laar kan aan­to­nen dat er 'zwaar­we­gen­de re­de­nen' zijn om de ver­gun­ning toch te ver­len­gen. Vol­gens de oor­spron­ke­lij­ke mo­tie­tekst zou de wet­hou­der die re­den di­rect moe­ten af­wij­zen ten­zij de raad als­nog an­ders be­slist. In de mo­tie wordt het col­le­ge ver­zocht van de ont­wik­ke­laar te ei­sen dat die voor 31-1-2018 een ge­de­tail­leerd tijd­plan over­legt met ge­ac­cep­teer­de bouw­of­fer­tes. En eind ja­nu­a­ri 2019 moet de bouw klaar zijn.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 3-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

29,5°Cma
30°Cdi
28,5°Cwo
22°Cdo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]