Geen bedrag tennisfusie

3 nov.- Na een stroe­ve be­spre­king door de La­ren­se raad is met 13-1 be­slo­ten dat de ge­meen­te zich­zelf nog niet vast­pint op een con­creet be­drag voor een even­tu­e­le fu­sie van ten­nis­clubs ’t Laer en LLTC. Het col­le­ge­voor­stel was dat er maxi­maal 1,2 mil­joen euro ex-btw zou klaar­lig­gen. En nog vier ton voor de hoc­key­club die een gras­veld ge­bruikt dat no­dig is als de ten­nis­fu­sie door­gaat.

Over de hoog­te van de ten­nis­steun denkt de raad ver­schil­lend. D66 had be­re­kend dat 6 ton wel ge­noeg is. Bij­voor­beeld als er voor uit­brei­ding van het be­staan­de club­huis wordt ge­ko­zen in plaats van nieuw­bouw. De op­po­si­tie­par­tij be­pleit ook een ei­gen bij­dra­ge van de clubs. In de raad is de no­di­ge kri­tiek op de ta­me­lijk ri­an­te ver­goe­ding die de hoc­key­club claimt voor iets wat LMHC niet be­zit maar slechts ge­bruikt. Als de fu­sie door­gaat - hangt af van de le­den­ver­ga­de­rin­gen van de ten­nis­clubs - zal de wet­hou­der met ze 'be­spre­ken' of het ook voor min­der kan. Het CDA vond de club­be­stuur­ders zelfs ,,heb­be­rig''. Ove­ri­gens is de 1,2 mil­joen euro al 20 pro­cent min­der dan de ten­nis­be­stu­ren aan­van­ke­lijk ver­lang­den.

Een la­ger be­drag voor de hoc­key is bij VVD en D66 so­wie­so be­spreek­baar. D66 vindt 1 ton ge­noeg.

Het on­der­han­de­lings­re­sul­taat van sport­wet­hou­der Ton Stam zal uit­ein­de­lijk door de raad wor­den be­oor­deeld.

Sig­naal­mo­tie’gat Hoef­loo'

Het luk­te de La­ren­se ge­meen­te­raad bij de aan­pak van bouw­gat Hoef­loo niet echt met de vuist op ta­fel te slaan rich­ting pro­ject­ont­wik­ke­laar. Al­leen door an­gels uit een mo­tie van D66, Li­be­raal La­ren en CDA te ha­len, kon er una­ni­mi­teit wor­den be­reikt. En daar­mee het zo ge­wens­te 'po­li­tiek sig­naal' rich­ting pro­ject­ont­wik­ke­laar. De mo­tie on­der­streept wat wet­hou­der Stam al had toe­ge­zegd, na­me­lijk dat de pro­ject­ont­wik­ke­laar zijn om­ge­vings­ver­gun­ning kwijt­raakt als hij niet ui­ter­lijk 31 ja­nu­a­ri 2018 se­ri­eus met de bouw ver­der gaat. Er is een 'ont­snap­pings­clau­su­le', want in­trek­king volgt niet als de ont­wik­ke­laar kan aan­to­nen dat er 'zwaar­we­gen­de re­de­nen' zijn om de ver­gun­ning toch te ver­len­gen. Vol­gens de oor­spron­ke­lij­ke mo­tie­tekst zou de wet­hou­der die re­den di­rect moe­ten af­wij­zen ten­zij de raad als­nog an­ders be­slist. In de mo­tie wordt het col­le­ge ver­zocht van de ont­wik­ke­laar te ei­sen dat die voor 31-1-2018 een ge­de­tail­leerd tijd­plan over­legt met ge­ac­cep­teer­de bouw­of­fer­tes. En eind ja­nu­a­ri 2019 moet de bouw klaar zijn.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 3-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cvr
3,5°Cza
3,5°Czo
4°Cma

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]