Geen bedrag tennisfusie

3 nov.- Na een stroe­ve be­spre­king door de La­ren­se raad is met 13-1 be­slo­ten dat de ge­meen­te zich­zelf nog niet vast­pint op een con­creet be­drag voor een even­tu­e­le fu­sie van ten­nis­clubs ’t Laer en LLTC. Het col­le­ge­voor­stel was dat er maxi­maal 1,2 mil­joen euro ex-btw zou klaar­lig­gen. En nog vier ton voor de hoc­key­club die een gras­veld ge­bruikt dat no­dig is als de ten­nis­fu­sie door­gaat.

Over de hoog­te van de ten­nis­steun denkt de raad ver­schil­lend. D66 had be­re­kend dat 6 ton wel ge­noeg is. Bij­voor­beeld als er voor uit­brei­ding van het be­staan­de club­huis wordt ge­ko­zen in plaats van nieuw­bouw. De op­po­si­tie­par­tij be­pleit ook een ei­gen bij­dra­ge van de clubs. In de raad is de no­di­ge kri­tiek op de ta­me­lijk ri­an­te ver­goe­ding die de hoc­key­club claimt voor iets wat LMHC niet be­zit maar slechts ge­bruikt. Als de fu­sie door­gaat - hangt af van de le­den­ver­ga­de­rin­gen van de ten­nis­clubs - zal de wet­hou­der met ze 'be­spre­ken' of het ook voor min­der kan. Het CDA vond de club­be­stuur­ders zelfs ,,heb­be­rig''. Ove­ri­gens is de 1,2 mil­joen euro al 20 pro­cent min­der dan de ten­nis­be­stu­ren aan­van­ke­lijk ver­lang­den.

Een la­ger be­drag voor de hoc­key is bij VVD en D66 so­wie­so be­spreek­baar. D66 vindt 1 ton ge­noeg.

Het on­der­han­de­lings­re­sul­taat van sport­wet­hou­der Ton Stam zal uit­ein­de­lijk door de raad wor­den be­oor­deeld.

Sig­naal­mo­tie’gat Hoef­loo'

Het luk­te de La­ren­se ge­meen­te­raad bij de aan­pak van bouw­gat Hoef­loo niet echt met de vuist op ta­fel te slaan rich­ting pro­ject­ont­wik­ke­laar. Al­leen door an­gels uit een mo­tie van D66, Li­be­raal La­ren en CDA te ha­len, kon er una­ni­mi­teit wor­den be­reikt. En daar­mee het zo ge­wens­te 'po­li­tiek sig­naal' rich­ting pro­ject­ont­wik­ke­laar. De mo­tie on­der­streept wat wet­hou­der Stam al had toe­ge­zegd, na­me­lijk dat de pro­ject­ont­wik­ke­laar zijn om­ge­vings­ver­gun­ning kwijt­raakt als hij niet ui­ter­lijk 31 ja­nu­a­ri 2018 se­ri­eus met de bouw ver­der gaat. Er is een 'ont­snap­pings­clau­su­le', want in­trek­king volgt niet als de ont­wik­ke­laar kan aan­to­nen dat er 'zwaar­we­gen­de re­de­nen' zijn om de ver­gun­ning toch te ver­len­gen. Vol­gens de oor­spron­ke­lij­ke mo­tie­tekst zou de wet­hou­der die re­den di­rect moe­ten af­wij­zen ten­zij de raad als­nog an­ders be­slist. In de mo­tie wordt het col­le­ge ver­zocht van de ont­wik­ke­laar te ei­sen dat die voor 31-1-2018 een ge­de­tail­leerd tijd­plan over­legt met ge­ac­cep­teer­de bouw­of­fer­tes. En eind ja­nu­a­ri 2019 moet de bouw klaar zijn.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 3-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

21,5°Cza
20°Czo
16°Cma
14°Cdi

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]