GAD klem tussen klant en milieu

25 aug.- Stren­ge­re re­gels rond het huis­vuil, maar toch de in­wo­ners van de re­gio Gooi en Vecht­streek te­vre­den hou­den. Dat is de taak waar de af­val­stof­fen­dienst GAD zich voor ge­steld ziet, nu de emo­ties rond de in­voe­ring van de vier­de con­tai­ner soms hoog op­lo­pen.
Uit de pro­gram­ma­be­gro­ting 2018-2021, waar­in de ge­meen­ten uit deze streek hun doe­len en de daar­bij be­ho­ren­de geld­be­dra­gen op pa­pier zet­ten, komt naar vo­ren in wel­ke spa­gaat hun ge­za­men­lij­ke af­val­stof­fen­dienst ver­keert. Aan de ene kant to­ren­ho­ge am­bi­ties, voor­al op het ge­bied van het schei­den van af­val. En aan de an­de­re kant de klant die al die maat­re­ge­len mee­st­al niet leuk vindt.

Al­ler­eerst de am­bi­ties. Bij de GAD draait op dit mo­ment al­les om het groot­scha­li­ge pro­ject VANG, Van Af­val Naar Grond­stof. De Ne­der­land­se over­heid wil dat we voort­aan niet meer den­ken in ter­men van af­val, maar in het creë­ren van nieu­we grond­stof­fen. Al­les moet op­nieuw wor­den ge­bruikt. Er wordt ook wel ge­spro­ken van een ’ cir­cu­lai­re eco­no­mie'.

Vier­de con­tai­ner

Een van de be­lang­rijk­ste voor­waar­den van VANG is een nóg ste­vi­ge­re schei­ding van al het af­val, in­clu­sief het huis­vuil. In 2015 bleef dat han­gen op 55 pro­cent. Met een in­haal­slag moet dat Gooi­se schei­dings­per­cen­ta­ge over drie jaar al zijn op­ge­voerd tot 75 pro­cent. Vol­gens de be­gro­ting werd vo­rig jaar 57 pro­cent ge­haald en is de ver­wach­ting voor dit jaar 60 pro­cent. Vol­gend jaar moet de tel­ler op 65 pro­cent staan.

Die sco­re groeit na­tuur­lijk zo snel, om­dat op dit mo­ment over de hele re­gio de vier­de con­tai­ner voor pmd-af­val (plas­tic, me­taal en drank­kar­ton) met de be­ken­de oran­je dek­sel wordt uit­ge­rold. Daar­bij hoort ge­lijk­tij­dig een nieu­we grij­ze con­tai­ner met een klei­ne­re in­houd. In­wo­ners wor­den op deze ma­nier ge­dwon­gen hun huis­vuil zorg­vul­di­ger te schei­den. Vol­gend jaar moet 75 pro­cent van de huis­hou­dens op het nieu­we sys­teem zijn aan­ge­slo­ten.

Maar ook het aan­tal be­zoe­kers van de af­val­schei­dings­sta­ti­ons geeft aan hoe be­lang­rijk de schei­ding van af­val is. Vo­rig jaar wa­ren er 594.000 be­zoek­jes. Dat moet dit jaar uit­groei­en tot 595.000 en vol­gend jaar zelfs tot 600.000.

Nóg zo’n ge­tal waar­uit blijkt dat de GAD er bo­ven­op zit als het gaat om ge­drags­ver­an­de­ring bij de in­wo­ners van de re­gio Gooi en Vecht­streek: vo­rig jaar re­gi­streer­den de amb­te­na­ren van Toe­zicht en Hand­ha­ving nog 5800 ge­val­len van on­juist aan­ge­bo­den huis­hou­de­lijk af­val. Zij moe­ten dat te­rug­bren­gen naar 4600 ge­val­len per jaar.

Ope­nings­tij­den

Al die maat­re­ge­len zijn van­zelf­spre­kend niet be­vor­der­lijk voor de klant­waar­de­ring. Die staat tot nu toe stee­vast sinds 2012 op het waar­de­rings­cij­fer 7,5. De GAD doet re­gel­ma­tig on­der­zoek naar de klant­te­vre­den­heid. Een 7,5 is niet slecht, maar ook niet goed. Het staat in de ben­ch­mark met an­de­re te ver­ge­lij­ken ge­meen­ten te boek als 'ge­mid­deld'. Ge­zien alle emo­ties rond de vier­de con­tai­ner blijft de GAD re­a­lis­tisch en houdt het waar­de­rings­cij­fer voor de ko­men­de ja­ren op die 7,5. En als het gaat om het aan­tal klach­ten en mel­din­gen ver­wacht de af­val­stof­fen­dienst zelfs een lich­te stij­ging, van 23 klach­ten per dui­zend in­wo­ners naar 25 klach­ten per 1000 men­sen.

De GAD heeft te ma­ken ge­had met mee- en te­gen­val­lers. Zo is 116.000 euro be­spaard door een la­ge­re vas­te be­zet­ting op ma­na­ge­ment­ta­ken. Ver­der was er een ho­ge­re ver­goe­ding voor het pmd-af­val en wa­ren de ta­rie­ven bij de ver­koop van grond­stof­fen ho­ger.

Te­gen­val­lers wa­ren er op de schei­dings­sta­ti­ons, waar er twee ba­nen bij moesten ko­men. De grond­stof­fen moest de GAD na­me­lijk zelf ver­voe­ren. Ver­der wer­den de ope­nings­tij­den ver­ruimd. De GAD moest ver­der twee af­val­coa­ches in dienst ne­men, om het ge­drag van in­wo­ners te beïn­vloe­den. Voor het ex­tra on­der­houd van de con­tai­ners was ook een ex­tra me­de­wer­ker no­dig.

Naar ver­wach­ting stijgt de ge­meen­te­lij­ke bij­dra­ge aan deze af­val­stof­fen­dienst met 3,04 pro­cent. De bij­dra­ge per in­wo­ner gaat van 86,25 euro in dit jaar naar 88,21 euro in 2018. Voor het gro­te VANG-pro­ject was een kre­diet van een klei­ne 23 mil­joen euro be­re­kend. De GAD ver­wacht dat de fi­nan­ciële voor­de­len van het pro­ject van­af het boek­jaar 2021 voel­baar wor­den. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 25-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Cdo
5°Cvr
4°Cza
4°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]