Fusies in Gooi gaan door

9 nov.- De fu­sies tus­sen de ver­schil­len­de Gooi­se ge­meen­ten om tot - voor­lo­pig - drie gro­te ge­meen­ten te ko­men gaan ge­woon door. Dat heeft de pro­vin­cie Noord-Hol­land be­slo­ten. Met in­gang van 1 ja­nu­a­ri 2021 moe­ten de ge­meen­ten Hui­zen, La­ren en Bla­ri­cum sa­men een ge­meen­te zijn. Dat­zelf­de geldt voor Wij­de­me­ren en Hil­ver­sum. Uit­zon­de­ring is er voor Weesp. Daar ligt als fu­sie­da­tum 1 ja­nu­a­ri 2023 in de rede. Met wie Weesp fu­seert - Am­ster­dam of Gooi­se Me­ren - maakt de pro­vin­cie niet uit. Als er maar wordt ge­fu­seerd. Het de­fi­ni­tie­ve be­sluit daar­over moet ge­no­men wor­den tij­dens de eer­ste raads­ver­ga­de­ring na het nog te hou­den re­fe­ren­dum.

Hier­mee houdt de pro­vin­cie vast aan de eer­der in­ge­zet­te lijn om uit­ein­de­lijk tot één gro­te Gooi­se ge­meen­te te ko­men. "Al­leen is het draag­vlak om nu die stap in een keer te ne­men nog te klein", zo heeft ge­de­pu­teer­de Jack van der Hoek er­va­ren. „De af­ge­lo­pen ne­gen maan­den zijn er van­uit de re­gio geen voor­stel­len ge­ko­men die aan­lei­ding ge­ven om te den­ken dat dit draag­vlak er snel zal zijn. Daar­om ne­men we deze tus­sen­stap.”

De plan­nen die er wel zijn in­ge­diend vol­doen vol­gens de pro­vin­cie niet aan de ge­stel­de voor­waar­den. De 'ge­man­da­teer­de wet­hou­ders' die Hui­zen, Bla­ri­cum en La­ren wil­den, drui­sen zelfs re­gel­recht in te­gen de voor­naams­te re­den voor deze fu­sie, min­der af­han­ke­lijk­heid van ge­meen­schap­pe­lij­ke re­ge­lin­gen. Het voor­stel van Wij­de­me­ren tot een amb­te­lij­ke fu­sie met Hil­ver­sum én Gooi­se Me­ren is te ma­ger, te laat en kent bo­ven­dien geen dui­de­lij­ke dead­lines. De ko­men­de maan­den wor­den de her­in­de­lings­ont­wer­pen voor Hui­zen, La­ren, Bla­ri­cum en Hil­ver­sum en Wij­de­me­ren voor­be­reid. Om­dat Weesp het fu­sie­tra­ject zelf is be­gon­nen, zal deze ge­meen­te dit zelf moe­ten doen.  Bron:Gooi en Eemlander

Noord-Holland: fusies in Gooi en Vecht

De Gooi- en Eemlander-21 uur geleden
Huizen, Laren en Blaricum moeten met ingang van 1 januari 2021 verder als één gemeente. Datzelfde geldt voor Wijdemeren en Hilversum. Voor Weesp geldt ...

 

Gooi gedwongen tot fusie: van 7 naar 3 gemeenten
NHnieuws (persbericht)-21 uur geleden

 

 

 

Provincie wil fusie Hilversum en Wijdemeren
HilversumsNieuws-21 uur geleden

 

 

 

 

 

 

Provincie: Weesp moet hoe dan ook fuseren
WeesperNieuws-14 uur geleden

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 9-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

12°Cvr
11°Cza
11°Czo
13,5°Cma

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]