Elbert Roest: Trots op sociaal dorp Laren

2 sept.-,Ik ben er trots op dat dit dorp tot vier keer toe de be­reid­heid toon­de om asiel­zoe­kers op te van­gen. Trots dat vele hon­der­den in­wo­ners zich da­ge­lijks be­kom­me­ren om hun buur­man of buur­vrouw als die in de hoek zit waar de klap­pen val­len. Een so­ci­aal dorp kan kwets­baar­heid in de ge­meen­schap aan en han­delt daar­bij meer dan net­jes.’’
Dat zei La­rens zes­de ere­bur­ger, El­bert Roest op het po­di­um van het nieu­we Sin­ger­the­a­ter, in een zaal vol met men­sen met wie hij, zo­als hij het zelf om­schreef, ,,een per­soon­lijk lijn­tje'' heeft. ,,Ik heb naar ver­mo­gen ge­pro­beerd een bij­dra­ge te le­ve­ren aan de col­lec­ti­vi­teit. Door aan­we­zig en aan­spreek­baar te zijn.’’

De bur­ge­mees­ter be­dank­te spe­ci­aal de ge­meen­te­raad en zijn ge­meen­te­lij­ke staf. ,,Dat La­ren een sta­biel be­stuur heeft, heeft al­les te ma­ken met po­li­ti­ci die zich be­wust zijn van hun rol en ver­ant­woor­de­lijk­heid.’’ Over de staf: ,,Zij zijn het fun­da­ment voor mijn func­ti­o­ne­ren ge­weest. Het piept en kraakt in de po­li­tiek, je moet el­kaar vast­hou­den. On­me­te­lijk be­dankt daar­voor. Ik ver­trek met op­ge­he­ven hoofd door de voor­deur uit het heer­lij­ke La­ren. Sa­men met Kiki een nieuw avon­tuur te­ge­moet.’’

Loco-bur­ge­mees­ter Tij­men Smit over het waar­om van de uit­zon­der­lij­ke toe­ken­ning van het ere­bur­ger­schap: ,,Men­sen den­ken vaak dat de bur­ge­mees­ter al­les kan re­ge­len. Aan de bur­ge­mees­ter de on­dank­ba­re taak om dat ge­loof en ver­trou­wen van de in­wo­ners in de macht van bur­ge­mees­ter niet te ont­krach­ten.

In La­ren heb jij jouw bij­zon­de­re kwa­li­teit in­ge­zet om alle la­gen van de be­vol­king te kun­nen ver­bin­den. Je bent een bur­ger­va­der die op­kwam voor zijn kin­de­ren. Voor­al voor de kind­jes die het min­der ge­trof­fen had­den. Per­soon­lij­ke aan­dacht en be­trok­ken­heid zor­gen vaak voor door­bra­ken. Een brief­je hier, een te­le­foon­tje daar, een troos­tend woord links, uit­ge­sto­ken hand rechts. Bij jou gaat het na­me­lijk áltijd om men­sen. Jóuw men­sen; de in­wo­ners van La­ren. Voor hen was je er. Zo sprong jij eens mid­den in de nacht - nog net niet in je ka­mer­jas - op je fiets naar een bran­dend huis. Om een troos­ten­de arm te kun­nen slaan om de be­wo­ners die daar op straat ston­den. Jij was al­tijd daar waar iets aan de hand was. In goe­de én in taaie tij­den.’’

Bur­ger­va­der

,,Jij was één van de gro­te voor­stan­ders om te gaan sa­men­wer­ken met an­de­re ge­meen­ten. Daar­mee was je als van­zelf­spre­kend de grond­leg­ger van de BEL Com­bi­na­tie. Baan­bre­ken­de in­no­va­tie in be­stuur­lijk Ne­der­land des­tijds. En niet on­be­lang­rijk, op dat mo­ment vol­doen­de om een fu­sie nog uit te stel­len. We gaan zien hoe die dis­cus­sie zich nu gaat ont­vou­wen. Wat mij be­treft is jouw groot­ste pres­ta­tie de wij­ze waar­op je je als bur­ger­va­der ont­ferm­de over al­les en ie­der­een in ons ge­lief­de dorp. Ik ken nie­mand die de rol van bur­ger­va­der zó goed in­vult als jij. Daar heb ik die­pe be­won­de­ring voor.’’ Bron: Gooi en Eemlander Foto: Peter van RietschotenGa terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
15°Cza
14,5°Czo
13,5°Cma

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]