Digitaal Sociaal Plein voor inwoners Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren

29 sept.- Iedereen die zorg en ondersteuning van de gemeente krijgt kan vanaf vandaag informatie hierover inzien op het Digitaal Sociaal Plein. Wie inlogt op het Digitaal Sociaal Plein vindt daar informatie over zorg die is toegekend en kan aanbieders van zorg vergelijken. Maar ook werkzoekenden, mensen die hun financiële situatie meer in kaart willen hebben of vrijwillige hulp willen aanbieden of vragen, kunnen terecht op het Digitaal Sociaal Plein. Ook ziekenhuis Tergooi en Jeugd en Gezin doen eraan mee.

 

Meer regie

De gemeenten in de regio hebben dit samen mogelijk gemaakt, omdat veel mensen het fijn vinden om te weten wat er precies tussen de gemeente en de zorgaanbieder is afgesproken. “Met dit initiatief geven we mensen meer regie en ook meer keuzevrijheid in de zorg die ze ontvangen”, schetst wethouder Janny Bakker. Zij is namens Huizen één van de voortrekkers geweest van het Digitaal Sociaal Plein. De lancering is wat haar betreft het begin van een ontwikkeling die uiteindelijk veel verder gaat. “Dat Tergooi ziekenhuis en Jeugd en Gezin zijn aangesloten, onderstreept de potentie.” In de toekomst haken er naar verwachting meer partners aan, zoals huisartsen en zorgaanbieders.

 

Veiligheid van persoonlijke informatie

De persoonlijke pagina op het Digitaal Sociaal Plein bevindt zich in een afgeschermde omgeving; inloggen kan alléén met DigiD. Wie dat wil kan de eigen persoonlijke informatie op elk gewenst moment inzien. Het Digitaal Sociaal Plein is een extra service van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Het gebruik ervan is niet verplicht. Het blijft ook gewoon mogelijk om bij vragen telefonisch of per e-mail contact op te nemen.

 

De website

Inwoners kunnen terecht op www.digitaalsociaalpleinhbel.nl   

 Online controle en regie op eigen zorg en ondersteuning


9 sept.- Er is een nieuw on­li­ne re­gi­o­naal por­taal waar men­sen niet al­leen kun­nen zien wel­ke zorg ze pre­cies ont­van­gen en hier een oor­deel over kun­nen ge­ven, maar waar het ook mo­ge­lijk is ver­schil­len­de zorg­aan­bie­ders te ver­ge­lij­ken.

In­log­gen kan via de site van de ei­gen ge­meen­te. Hier­voor is wel een Di­giD no­dig. In Hui­zen, Bla­ri­cum, La­ren en Eem­nes is het por­taal te vin­den on­der de naam 'Di­gi­taal So­ci­aal Plein'. In Gooi­se Me­ren, Wij­de­me­ren en Hil­ver­sum is ge­ko­zen voor 'Mijn zorg en on­der­steu­ning'.

Wie in­logt komt op een per­soon­lij­ke pa­gi­na waar alle in­for­ma­tie over zorg en on­der­steu­ning die via de WMO en de Jeugd­wet is toe­ge­we­zen bij el­kaar staat. Het is de be­doe­ling dat ook Ter­gooi en bij­voor­beeld con­sul­ta­ties zich op kor­te ter­mijn bij het por­taal aan­slui­ten. Bron: Gooi en Eemlander


Ga terug

Publicatie datum: 29-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

24°Cwo
24,5°Cdo
23°Cvr
20°Cza

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]